Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

European Commission - Press release

Rok 2010 — ważny pod względem egzekwowania i reformowania reguł konkurencji, jak wynika ze sprawozdania rocznego

Bruksela, dnia 12 lipca 2011 r. – Rok 2010 był dla Komisji istotny pod względem egzekwowania i reformowania przepisów UE o ochronie konkurencji w interesie konsumentów i przedsiębiorców. W ubiegłym roku nałożono niemal rekordową liczbę grzywien na przedsiębiorstwa, które zawiązały kartele polegające na ustalaniu cen i podziale rynku. Jednocześnie prowadzono intensywne prace nad ustalaniem warunków pomocy udzielanej bankom w kontekście kryzysu finansowego i gospodarczego. Na froncie politycznym przyjęto nowe zasady zarówno w sprawie porozumień horyzontalnych, jak i wertykalnych.

W rocznym sprawozdaniu Komisji Europejskiej z realizacji polityki konkurencji w 2010 r. przytoczono powyższe przykłady, jak również setki innych. Tym samym zwrócono uwagę na korzyści, jakie wynikają z wdrożenia reguł konkurencji zarówno dla przedsiębiorstw przestrzegających prawa, jak i dla konsumentów.

Aby podkreślić 40. rocznicę rocznego sprawozdania z realizacji polityki konkurencji, w edycji dotyczącej 2010 r. ujęto także przegląd najważniejszych zmian i osiągnięć w polityce konkurencji na przestrzeni czterech ostatnich dziesięcioleci.

Verte

Kontekst

Kontrola pomocy państwa

W 2010 r. Komisja wydała ponad 400 decyzji w sprawie pomocy państwa. Zatwierdzoną pomoc przeznaczano przeważnie na wspieranie celów leżących we wspólnym europejskim interesie, takich jak badania, rozwój i innowacje, spójność regionalna i ochrona środowiska.

W sektorze bankowym Komisja zajmowała się planami restrukturyzacji m.in. francusko-belgijskiego banku Dexia, belgijskiego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Ethias, niderlandzkiego przedsiębiorstwa Aegon, łotewskiego banku Parex i niemieckiego banku Sparkasse Köln/Bonn1. Wszystkie decyzje dotyczące restrukturyzacji były konieczne z powodu rekapitalizacji lub w związku z innymi środkami pomocy udzielonymi przez państwa członkowskie w następstwie kryzysu finansowego i ekonomicznego. Obejmowały one zobowiązania do zmniejszenia wkładu w koszty restrukturyzacji, środki na rzecz wprowadzenia – w stosownych przypadkach – niezbędnych zmian do modeli biznesowych w celu zapewnienia długotrwałej rentowności oraz środki na rzecz ograniczenia zakłóceń konkurencji, na przykład zakazy zakupu i reklamy.

Zwalczanie karteli

W 2010 r. Komisja nałożyła na 70 przedsiębiorstw grzywny o wartości blisko 3 mld EU, opierając się na siedmiu decyzjach w sprawie karteli 2. Obejmowały one wstępne ugody dotyczące karteli (pełną ugodę w sprawie DRAM, IP/10/586 i ugodę mieszaną w sprawie dotyczącej fosforanów paszowych, w przypadku której niektóre przedsiębiorstwa zdecydowały się na ugodę, a inne nie, IP/10/985), dzięki którym szybciej przebiegały postępowania wyjaśniające i szybciej uwalniano środki na inne cele.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Także w dziedzinie ochrony konkurencji podjęto ważne decyzje dotyczące kilku sektorów. W sektorze transportu decyzja w sprawie sojuszu oneworld zawierała wiążące zobowiązania przedsiębiorstw British Airways, American Airlines i Iberia, dzięki którym zagwarantowano, iż około 2,5 miliona pasażerów będzie nadal mieć możliwość wyboru połączeń po konkurencyjnych cenach na określonych trasach, IP/10/936). Decyzje Komisji w sektorze usług finansowych, w sprawie zobowiązań przedsiębiorstwa Visa dotyczących wielostronnych opłat interchange na obszarze EOG przyniosły bezpośrednie korzyści akceptantom i konsumentom, przyczyniając się do promowania skutecznych instrumentów płatniczych w ramach jednolitego rynku.

Komisja zakończyła kilka spraw dotyczących nadużycia pozycji dominującej na rynku w kluczowych dla konsumentów sektorach, takich jak sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia (zmniejszając bariery wejścia na rynek w sektorze leków generycznych, IP/11/40, MEMO/09/322, IP/10/8), energii (uniemożliwiając uprzywilejowanym operatorom we Francji, Szwecji, Niemczech i Włoszech zamknięcie konkurentom dostępu do rynków energii, IP/10/290, IP/10/425, IP/10/494, IP/10/1197) czy technologii informacji i komunikacji (gwarantując tym samym konkurencyjność rynków Internetu szerokopasmowego i telefonii komórkowej, IP/10/213, IP/10/208).

Kontrola łączenia przedsiębiorstw

Komisja przyjęła 270 decyzji w sprawie połączenia przedsiębiorstw, z czego w 16 przypadkach decyzja taka wymagała od stron zmiany proponowanych planów połączenia. W trzech sprawach decyzję podjęto dopiero po przeprowadzeniu wnikliwej analizy (Oracle/Sun Microsystems, IP/10/40, Monsanto/Syngenta, IP/10/1515 i Unilever/Sara Lee Body, IP/10/1514).

Zmiany w dziedzinie polityki

W dziedzinie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym Komisja przyjęła nowe reguły dotyczące zarówno porozumień zawieranych między przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na tych samych, jak i na różnych poziomach łańcucha dostaw (odpowiednio w odniesieniu do porozumień horyzontalnych, IP/10/1702, i porozumień wertykalnych, IP/10/445). Nowe reguły umożliwiają przedsiębiorstwom posiadającym ograniczoną władzę na rynku podejmowanie decyzji odnośnie do sposobu dystrybucji ich produktów, pod warunkiem, że porozumienia przez nie zawierane nie obejmują ustalania cen i innych ograniczeń podstawowych (porozumienia wertykalne). Komisja pozostawia przedsiębiorstwom maksimum swobody dotyczącej współpracy, chroniąc jednocześnie konkurencję przed współpracą, która mogłaby być szkodliwa dla konsumentów ze względu na sprzeczność z przepisami art. 101 Traktatu UE (porozumienia horyzontalne).

Komisja przyjęła także nowe reguły w sektorze ubezpieczeń (IP/10/359) oraz w odniesieniu do porozumień między producentami samochodów i ich autoryzowanymi sprzedawcami, warsztatami i dystrybutorami części zamiennych (IP/10/619) poprzez ujednolicenie polityki na rynku sprzedaży z ogólnym systemem stosowanym w przypadku innych sektorów oraz stworzenie warunków dla rozwoju większej konkurencji na rynku usług posprzedażnych.

Pełny tekst sprawozdania i towarzyszący mu dokument roboczy służb znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html

Contacts :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)

1 :

Sprawy N372/2009 Plan przywrócenia rentowności spółki Aegon, C9/2009 Restrukturyzacja Dexii, N256/2009 Pomoc na restrukturyzację dla spółki Ethias, C26/2009 Pomoc na restrukturyzację dla spółki Parex i C32/29 Restrukturyzacja Sparkasse Köln/Bonn.

2 :

Sprawy COMP/38511 DRAM, COMP/39092 Wyposażenie i instalacje do łazienek, COMP/38344 Stal sprężająca COMP/38866 Fosforany paszowe, COMP/36212 Papier niezawierający węgla (ponowne przyjęcie decyzji w odniesieniu do Bolloré), COMP/39258 Transport lotniczy i COMP/39309 LCD.


Side Bar