Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ökade resurser till utbildning, ungdom och kreativitet ger ökad sysselsättning enligt förslag från kommissionen

Bryssel den 11 juli 2011 – Som en del i strategin för att öka sysselsättningen siktar EU-kommissionen på att nästan fördubbla det antal ungdomar, lärare och forskare som får EU-bidrag för att utbilda sig utomlands, från 400 000 per år idag till nästan 800 000 i framtiden. Detta är ett av de huvudsakliga målen som ligger bakom den kraftiga ökning av investeringarna i utbildning, ungdom och kreativitet som kommissionen föreslagit i sin budgetplan för 2014–2020, sa EU:s kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom Androulla Vassiliou, vid en presskonferens idag. Att förbättra möjligheterna till allmän och yrkesinriktad utbildning och hjälpa människor att förvärva den kompetens som behövs är av avgörande betydelse för att vi ska kunna möta framtida sysselsättningsbehov och bekämpa fattigdomen. Genom att investera mer i kreativa branscher kommer vi också att öka sysselsättningsmöjligheterna i en sektor som står för 4,5 % av EU:s BNP och 3,8 % av sysselsättningen.

- Den här budgeten är en god nyhet för människor och organisationer som är verksamma inom utbildning, kreativitet och innovation. Att investera inom de här områdena är något av det bästa vi kan göra för att främja ekonomin och sysselsättningen i morgondagens Europa. Vi vill uppmana fler människor att ta chansen att studera, arbeta eller tjänstgöra som volontärer utomlands eftersom den erfarenhet de får är ovärderlig för deras utveckling och anställningsmöjligheter. Vi fokuserar på åtgärder som ger mervärde och bidrar till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, sa EU-kommissionär Androulla Vassiliou i samband med lanseringen av en ny rapport om läskunnighet (Teaching Reading in Europe, se IP/11/846).

Som en del av kommissionens förslag kommer ett nytt program för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom att avsätta 15,2 miljarder euro (+ 73 %) under en sjuårsperiod. Programmet kommer att göra det möjligt att öka antalet stipendier och utbildningsbidrag men det kommer också att ge stöd till modernisering av utbildningssystemen, till ökat gränsöverskridande samarbete mellan utbildningsanstalter och till politiska reformer. Detta är den största ökningen i den föreslagna budgeten och det understryker hur viktigt det är att investera i kunskap med tanke på Europas framtid.

Det nya programmet ”Kreativa Europa” omfattar de nuvarande programmen Kultur, Media och Media Mundus och kommer att stödja kulturella och kreativa sektorer. Programmet kommer att ha en budget på 1,6 miljarder euro (+37 %). Tonvikten kommer att läggas vid att hjälpa organisationer och företag som är verksamma i flera olika länder och som har en tydlig koppling till främjandet av kulturell och språklig mångfald.

Europeiska institutet för innovation och teknik och Marie Curie-åtgärderna, som främjar färdigheter, utbildning och karriärutveckling hos forskare, kommer att bli en del av EU:s nya strategi för forskning och innovation ”Horisont 2020”, som kommer att få 80 miljarder euro (+ 46 %) enligt budgetförslaget. Syftet är att främja Europas globala konkurrenskraft och hjälpa till att skapa morgondagens arbetstillfällen och idéer.

Nästa steg

Kommissionen kommer under hösten att lägga fram detaljerade förslag för de nya programmen.

Bakgrund

Allmän och yrkesinriktad utbildning samt ungdom

Varje år tar ungefär 400 000 ungdomar, studenter, lärare och forskare emot bidrag från EU för att utbilda sig eller arbeta som volontärer utomlands. Men efterfrågan på platserna är enorm och varannan ansökning måste avslås för att resurserna inte räcker till. Det nya programmet skulle ge EU möjlighet att ge bidrag till närmare 800 000 människor varje år. Denna investering kommer också att fungera som en katalysator för att modernisera universitet, yrkesutbildningsinstitutioner och skolor.

Programmet kommer att ge EU möjlighet att bättre stödja samarbete mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet. Det skulle göra det möjligt för EU att hjälpa medlemsstaterna att utforma och tillämpa effektiva utbildningspolitiska strategier och reformer samt att dela med sig av innovativa strategier till andra. Kommissionen föreslår också att tillsammans med Europeiska investeringsbanken utveckla ett program för garanterade studielån till studenter på som vill genomgå hela sin masterutbildning utomlands. Denna ordning för ”Erasmus masterkurser” skulle överbrygga den klyfta som för närvarande finns när det gäller ekonomiska bidrag.

Programmet för utbildning och ungdom kommer också att omfatta en underavdelning för idrott som inriktas på att ta i tu med gränsöverskridande hot som dopning, våld och rasism inom idrott samt på att utveckla andra karriärer för idrottare. Programmet kommer också att ge stöd till amatörorganisationer.

Kreativa Europa

Programmet ”Kreativa Europa” kommer att bidra till att bevara kulturarv och öka spridningen av kreativa alster inom och utanför EU. Kommissionen kommer också att föreslå ett finansiellt instrument, som ska förvaltas av Europeiska investeringsbanken, för finansiering genom lån och eget kapital för kulturella och kreativa branscher. Programmet kommer att spela en viktig roll när det gäller att stimulera gränsöverskridande samarbete, främja ömsesidigt lärande och göra dessa sektorer mer professionella.

EU-stöd i den kreativa sektorn skapar en hävstångseffekt eftersom det attraherar andra offentliga och privata investerare. Detta förbättrar konkurrensen, särskilt bland småföretag, bidrar till att skapa nya arbetstillfällen och främjar innovation samt lokal och regional utveckling.

Mer valuta för pengarna

De befintliga EU-programmen inom utbildning och ungdom har varit väldigt framgångsrika när det gäller att främja rörlighet. Exempelvis har 2,5 miljoner studenter fått EU-bidrag genom Erasmus-programmet för att studera eller göra praktik i andra länder.

Bidrag via de nya programmen kommer att kompletteras av betydande stöd för allmän utbildning, yrkesutbildning och kultur genom strategin ”Horisont 2020” och strukturfonderna. Exempelvis avsätts under den nuvarande budgeten (2007–2013) runt 72,5 miljarder euro för allmän och yrkesinriktad utbildning i Europas regioner och en liknande nivå kan förväntas i framtiden.

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar