Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija z dodatnimi sredstvi za izobraževanje, mlade in ustvarjalnost do več delovnih mest

Bruselj, 11. julija 2011 Evropska komisija se kot del strategije za pospeševanje zaposlovanja zavzema tako rekoč za podvojitev števila mladih, učiteljev in raziskovalcev, ki prejemajo štipendije EU za študij in usposabljanje v tujini, in sicer s trenutnih 400 000 prejemnikov na leto na skoraj 800 000 v prihodnosti. To je eden ključnih ciljev v ozadju precejšnjega povečanja naložb EU v izobraževanje, mlade in ustvarjalnost, ki ga je predlagala Komisija v svojem proračunskem načrtu za leta 2014–2020, tako danes na tiskovni konferenci evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou. Izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter pomoč ljudem, da si pridobijo prave spretnosti, sta ključna za zadovoljevanje potreb delovnih mest v prihodnosti in boj proti revščini. Z večjim vlaganjem v ustvarjalne panoge se bodo povečale zaposlitvene priložnosti v sektorju, ki predstavlja 4,5 % BDP in 3,8 % zaposlenih v EU.

Komisarka je ob objavi novega poročila o politiki opismenjevanja („Poučevanje branja v Evropi“, glej IP/11/846) dejala: Ta proračun je odlična novica za ljudi in organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo. Vlaganja na ta področja je eno izmed najboljših poslovnih in zaposlitvenih načrtov za prihodnost Evrope. Želimo spodbuditi več ljudi, da izkoristijo priložnost za študij, delo ali prostovoljsko delo v tujini, ker je ta izkušnja neprecenljiva za razvoj spretnosti in zaposlitvenih možnosti. Naša glavna pozornost gre ukrepom, ki pomenijo dodano vrednost in prispevajo k ciljem Evrope 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.“

Kot del predloga Komisije bi novi program za izobraževanje, usposabljanje in mlade v obdobju sedmih let zagotovil 15,2 milijarde evrov (+ 73 %). Poleg povečanja štipendij za študij in usposabljanje bi program podprl posodabljanje izobraževalnih sistemov, večje čezmejno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami ter reforme izobraževalnih politik. To je največje povečanje v predlaganem proračunu, ki s tem kaže prednost, ki jo uživajo naložbe v znanje za prihodnost Evrope.

Novi program „Ustvarjalna Evropa“ bo združil sedanje programe Kultura, MEDIA in MEDIA Mundus v podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, in sicer s proračunom v višini1,6 milijarde evrov(+ 37 %). Osredotočal se bo na pomoč organizacijam in podjetjem, ki delujejo čezmejno in so močno povezani s spodbujanjem kulturne in jezikovne različnosti.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo in dejavnosti Marie Curie, ki podpirajo razvoj spretnosti, usposabljanja in poklicne poti raziskovalcev, bodo del nove strategije EU za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“, ki bo po novem proračunskem predlogu deležna 80 milijard evrov (+ 46 %). Cilj je povečati globalno konkurenčnost Evrope in pripomoči k ustvarjanju jutrišnjih delovnih mest in zamisli.

Naslednji koraki

Komisija bo jeseni predstavila podrobne predloge za nove programe.

Ozadje

Izobraževanje, usposabljanje in mladi

Trenutno približno 400 000 mladih, študentov, učiteljev in raziskovalcev vsako leto prejema štipendije EU za študij, usposabljanje in prostovoljsko delo v tujini. Ker pa sredstva ne zadostujejo za ogromno povpraševanje, se vsaka druga prošnja zavrne. Novi program bi EU omogočil, da vsako leto podpre do 800 000 ljudi in da se hkrati pospeši posodabljanje univerz, izobraževalnih ustanov in šol.

Program bo EU omogočil, da podpre sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in poslovnim svetom. EU bo tako imela možnost pomagati državam članicam pri pripravi in izvajanju učinkovitih izobraževalnih politik in njihovih reform ter pri izmenjavi ustvarjalnih pristopov. Komisija tudi predlaga, da bi v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko oblikovala program jamstev za posojila študentov, ki celotni magistrski študij opravljajo v tujini. Tak program „Erasmus za magistrski študij“ bi zapolnil trenutno vrzel na področju finančne podpore.

Program za izobraževanje, usposabljanje in mlade bo vključeval tudi podprogram za šport, ki se bo osredotočal na čezmejna vprašanja, kot so doping, nasilje in rasizem v športu, oblikovanje hkratne poklicne poti za športnike in podporo lokalnim organizacijam.

Ustvarjalna Evropa

Program „Ustvarjalna Evropa“ bo pomagal ohraniti kulturno dediščino in povečati pretok ustvarjalnih del po Evropi in zunaj nje. Komisija bo predlagala tudi finančni instrument pod vodstvom Evropske investicijske banke za financiranje kulturnih in ustvarjalnih panog s posojili in lastniškim kapitalom. Program bo imel tudi pomembno vlogo pri spodbujanju čezmejnega sodelovanja in vzajemnega učenja ter večje profesionalnosti teh sektorjev.

Podpora EU ustvarjalnemu sektorju ima pomembno vzvodno moč za privabljanje dodatnih javnih in zasebnih naložb. To povečuje konkurenčnost, zlasti med malimi podjetji, izboljšuje možnosti zaposlovanja in prispeva k ustvarjalnosti ter lokalnemu in regionalnemu razvoju.

Večji učinek za vloženi denar

Dosedanji programi EU na področju izobraževanja in mladih so bili zelo uspešni pri spodbujanju mobilnosti. Tako je na primer 2,5 milijona študentov imelo možnost študija ali nabiranja poklicnih izkušenj v drugih državah s programom Erasmus.

Financiranje iz novih programov bodo dopolnjevala sredstva za izobraževanje, usposabljanje iz kulturo in programa „Obzorje 2020“ in strukturnih skladov. V trenutnem proračunu (2007–2013) je na primer približno 72,5 milijard evrov načrtovanih za izobraževanje in usposabljanje v vseh evropskih regijah, podobno raven izdatkov za to področje pa je mogoče pričakovati tudi v prihodnje.

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar