Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

Vyčlenením ďalších finančných prostriedkov na vzdelávanie, mládež a tvorivosť sa podľa Komisie podporí tvorba pracovných miest

Brusel 11. júla 2011 – Európska komisia má v rámci svojej stratégie zvyšovania zamestnanosti v úmysle takmer zdvojnásobiť počet mladých ľudí, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí dostanú granty EÚ na štúdium a odbornú prípravu v zahraničí, zo súčasných 400 000 príjemcov za rok na takmer 800 000. Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, je to jeden z ústredných cieľov výrazného zvýšenia investícií EÚ do oblasti vzdelávania, mládeže a tvorivosti, ktoré Komisia navrhuje vo svojom rozpočtovom pláne na roky 2014 až 2020. V záujme uspokojenia budúcich potrieb, pokiaľ ide o zamestnanie, a boja proti chudobe je nevyhnutné zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu a pomôcť ľuďom, aby získali tie správne zručnosti. V dôsledku väčších investícií do tvorivých odvetví sa tiež zvýšia pracovné príležitosti v odvetví, ktoré predstavuje 4,5 % HDP Európskej únie a má 3,8 % podiel na zamestnanosti v EÚ.

Komisárka Vassiliouová pri príležitosti uvedenia novej správy o politike gramotnosti („Výučba čítania v Európe“, pozri IP/11/846) uviedla: „Tento rozpočet je výbornou správou pre ľudí a organizácie, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania, tvorivosti a inovácií. Investovanie do týchto oblastí je jedným z najlepších plánov rozvoja hospodárstva a zamestnanosti v záujme budúcnosti Európy. Chceme podporiť viac ľudí v tom, aby využili príležitosti študovať, pracovať alebo pôsobiť ako dobrovoľník v zahraničí, pretože táto skúsenosť je neoceniteľná, pokiaľ ide o rozvoj zručností a pracovné vyhliadky. Zameriavame sa na opatrenia, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu a prispievajú k cieľom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu stanoveným v stratégii Európa 2020.

Súčasťou návrhu Komisie je nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež, v rámci ktorého by sa v priebehu siedmich rokov vyčlenilo 15,2 miliardy EUR (+73 %). Cieľom tohto programu okrem zvýšenia grantov na štúdiá a odbornú prípravu bude aj podpora modernizácie systémov vzdelávania, väčšia cezhraničná spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a reformy politiky. Ide o najväčší nárast v navrhovanom rozpočte, čím sa zdôrazňuje, že investovanie do znalostí má z hľadiska budúcnosti Európy prioritu.

V rámci nového programu „Tvorivá Európa“ zahŕňajúceho súčasné programy Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus sa sumou 1,6 miliardy EUR (+37 %) podporí odvetvie kultúry a tvorivé odvetvia. V centre pozornosti bude pomoc organizáciám a podnikom, ktoré pôsobia naprieč hranicami a významne prispievajú k podpore kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

Európsky inovačný a technologický inštitút a Akcie Marie Curie, v rámci ktorých sa podporujú zručnosti, odborná príprava a kariérny rast výskumných pracovníkov, budú súčasťou novej stratégie EÚ pre výskum a inovácie pod názvom „Horizont 2020“, na ktorú by na základe návrhu rozpočtu malo byť vyčlenených 80 miliárd EUR (+46 %). Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť Európy na celosvetových trhoch a pomôcť vytvárať pracovné miesta a rozvíjať návrhy pre budúcnosť.

Ďalšie kroky

Komisia predloží podrobné návrhy nových programov na jeseň.

Kontext

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Granty EÚ na štúdiá, odbornú prípravu a dobrovoľníctvo v zahraničí v súčasnosti každý rok využíva okolo 400 000 mladých ľudí, študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov. Dopyt je však obrovský a každý druhý žiadateľ je odmietnutý z dôvodu nedostatočných zdrojov. Nový program by EÚ umožnil podporiť až 800 000 ľudí ročne. Tieto investície budú tiež urýchľujúcim činiteľom pre modernizáciu univerzít, inštitúcií odbornej prípravy a škôl.

Tento program poskytne EÚ prostriedky na lepšiu podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a sférou zamestnania. Umožnil by EÚ pomáhať členským štátom pri navrhovaní a uplatňovaní účinných politík a reforiem v oblasti vzdelávania a pri odovzdávaní inovatívnych prístupov iným. Komisia tiež navrhuje, aby sa v spolupráci s Európskou investičnou bankou vypracoval program, v rámci ktorého by sa študentom, ktorí chcú absolvovať plnohodnotné magisterské štúdium v zahraničí, poskytovali garantované pôžičky. Tento program pod názvom „Erasmus pre študentov magisterského štúdia“ by zaplnil súčasnú medzeru v poskytovaní finančnej podpory.

Program vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže bude tiež zahŕňať podprogram týkajúci sa športu zameraný na riešenie nadnárodných hrozieb, ako sú doping, násilie a rasizmus v športe, rozvíjanie dvojitých kariér športovcov a podpora amatérskeho športu.

Tvorivá Európa

Program „Tvorivá Európa“ pomôže zachovať kultúrne dedičstvo a zvýšiť obeh tvorivých diel v rámci Európskej únie aj mimo nej. Komisia tiež navrhne finančný nástroj spravovaný Európskou investičnou bankou zameraný na poskytovanie dlhového financovania a kapitálového financovania v odvetví kultúry a v tvorivých odvetviach. Program bude zohrávať významnú úlohu pri podnecovaní cezhraničnej spolupráce, podporovaní učenia sa od partnerov a profesionalizácii týchto odvetví.

Podpora tvorivého odvetvia zo strany EÚ má významný efekt spočívajúci v tom, že priťahuje ďalšie investície z verejných a súkromných zdrojov. To zlepšuje konkurencieschopnosť, najmä pokiaľ ide o malé podniky, pomáha vytvárať pracovné príležitosti a prispieva k inováciám a miestnemu a regionálnemu rozvoju.

Lepšie využitie rozpočtu

Súčasné programy EÚ v oblasti vzdelávania a mládeže dosiahli veľké úspechy pri zvyšovaní mobility. Napríklad prostredníctvom programu Erasmus využilo podporu EÚ na štúdiá a stáže v zahraničí 2,5 milióna študentov.

Financovanie prostredníctvom uvedených nových programov by dopĺňala značná podpora vzdelávania, odbornej prípravy a kultúry prostredníctvom stratégie „Horizont 2020“ a štrukturálnych fondov. Napríklad v rámci súčasného rozpočtu (na roky 2007 – 2013) sa na vzdelávanie a odbornú prípravu v regiónoch celej Európy vynakladá približne 72,5 miliardy EUR, a podobný objem prostriedkov je možné očakávať aj v budúcnosti.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar