Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zdaniem Komisji dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność zwiększą liczbę nowych miejsc pracy

Bruksela, dnia 11 lipca 2011 r. – W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości. Jak powiedziała dziś podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020. Podniesienie standardów nauczania i szkoleń oraz pomoc ludziom w nabywaniu właściwych umiejętności ma zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia przyszłych potrzeb na rynku pracy oraz dla walki z ubóstwem. Zwiększenie inwestycji w przemysł kreatywny również wpłynie na możliwości zatrudnienia w sektorze, który wytwarza 4,5% europejskiego PKB i zapewnia 3,8% miejsc pracy.

Komisarz Vassiliou, wypowiadając się podczas ogłoszenia nowego raportu na temat polityki w zakresie sprawności czytania („Nauka czytania w Europie”, zob. IP/11/846), zauważyła: „Kształt tego budżetu jest wspaniałą wiadomością dla osób i organizacji działających w dziedzinie edukacji, kreatywności i innowacji. Inwestowanie w te obszary to najlepsze co można uczynić dla rozwoju europejskich przedsiębiorstw i zwiększenia liczby miejsc pracy w przyszłości. Pragniemy zachęcić więcej osób do skorzystania z okazji do nauki, pracy lub działania w ramach wolontariatu za granicą, ponieważ tego rodzaju doświadczenia mają nieocenioną wartość dla rozwijania kwalifikacji i zwiększania szans na uzyskanie pracy. Koncentrujemy uwagę na działaniach przynoszących wartość dodaną i przyczyniających się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.”

Zgodnie z wnioskiem Komisji w ramach nowego programu na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży w ciągu siedmiu lat przyznane zostanie 15,2 mld EUR (wzrost o 73%). Oprócz podniesienia wysokości grantów na naukę i szkolenia środki z programu przeznaczone zostaną na wsparcie modernizacji systemów edukacji, poszerzenie współpracy transgranicznej między instytucjami edukacyjnymi oraz reformy polityczne. Jest to pozycja, która w przygotowywanym budżecie wzrosła w największym stopniu, co podkreśla priorytet nadany inwestycjom w wiedzę z myślą o przyszłości Europy.

Nowy program „Kreatywna Europa”, który obejmie obecne programy „Kultura”, „MEDIA” i „MEDIA Mundus”, będzie wspierał sektor kultury i sektor kreatywny budżetem w wysokości 1,6 mld EUR (tj. wyższym o 37%). Nacisk zostanie położony na pomoc dla organizacji i przedsiębiorstw, które działają na skalę międzynarodową i są silnie związane z promowaniem różnorodności kulturowej i językowej.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz działania programu „Marie Curie”, które wspierają umiejętności, szkolenia i rozwój kariery naukowców, staną się częścią nowej strategii UE „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji, na którą w ramach proponowanego budżetu przeznaczone zostanie 80 mld EUR (wzrost o 46%). Celem tych działań jest zwiększenie konkurencyjności Europy na arenie światowej i przyczynienie się do tworzenia w przyszłości miejsc pracy i pojawiania się nowych idei.

Kolejne kroki

Komisja przedstawi jesienią szczegółowe propozycje nowych programów.

Kontekst

Edukacja, szkolenia i młodzież

Obecnie około 400 tys. młodych osób, studentów, nauczycieli oraz naukowców korzysta każdego roku z unijnych dotacji na studia, szkolenia i wolontariat za granicą. Zapotrzebowanie na miejsca jest jednak ogromne i co drugi wniosek zostaje odrzucony ze względu na brak środków. Nowy program umożliwiłby UE wsparcie nawet 800 tys. osób rocznie. Inwestycja ta będzie również katalizatorem modernizacji uniwersytetów, instytucji szkoleniowych, a także szkół.

Dzięki programowi UE będzie dysponowała środkami umożliwiającymi lepsze wspieranie współpracy między instytucjami edukacyjnymi a światem pracy. Dałby on UE szansę udzielenia państwom członkowskim pomocy w zakresie opracowania i zastosowania skutecznej polityki edukacyjnej i reform oraz transferu innowacyjnych podejść do innych państw. Komisja proponuje również opracowanie – wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – programu mającego na celu oferowanie gwarantowanych pożyczek dla studentów dziennych kierunków magisterskich za granicą. Zadaniem programu „Erasmus for Masters” byłoby wypełnienie obecnej luki w systemie wsparcia finansowego.

Program na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży będzie również obejmował podprogram poświęcony sportowi, koncentrujący się na zwalczaniu ponadgranicznych zagrożeń, takich jak doping, przemoc i rasizm w sporcie, a także wspieraniu dwutorowego rozwijania karier przez sportowców oraz organizacji działających na szczeblu lokalnym.

Kreatywna Europa

Program „Kreatywna Europa” przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia zasięgu dystrybucji dzieł twórczych w UE i poza nią. Komisja zaproponuje również stworzenie instrumentu finansowego, zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, który zapewni branży kultury i branży twórczej dostęp do finansowania dłużnego i kapitałowego. Program odegra istotną rolę w stymulowaniu współpracy transgranicznej, propagując partnerskie uczenie się oraz podnosząc poziom profesjonalizmu w tych sektorach.

Wsparcie UE w sektorze kreatywnym ma znaczący efekt dźwigni, gdyż przyciąga dalsze inwestycje publiczne i prywatne. Wpływa to na poprawę konkurencyjności, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorstw, pomaga w tworzeniu miejsc pracy i przyczynia się do większej innowacyjności oraz do rozwoju lokalnego i regionalnego.

Dodatkowe korzyści bez zwiększania kosztów

Istniejące unijne programy w zakresie edukacji i młodzieży znacząco zwiększyły mobilność tej grupy. Przykładowo, 2,5 mln studentów skorzystało w ramach programu Erasmus ze wsparcia UE przeznaczonego na studia i staże w firmach zlokalizowanych w innych państwach.

Finansowanie poprzez nowe programy byłoby uzupełniane przez istotne wsparcie dla edukacji, szkoleń i kultury, w ramach strategii „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych. Na przykład w obecnym budżecie (lata 2007-2013) około 72,5 mld EUR wydane zostanie na kształcenie i szkolenie w różnych regionach Europy, i podobnego poziomu wydatków można się spodziewać w przyszłości.

Kontakt :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar