Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisijos teigimu, papildomos investicijos į švietimą, jaunimą ir kūrybiškumą padės kurti darbo vietas

Briuselis, 2011 m. liepos 11 d. Europos Komisija vykdo užimtumo didinimo strategiją, kuria, be kita ko, siekiama kone padvigubinti ES studijų ir mokymosi užsienyje stipendijas gaunančių jaunuolių, dėstytojų ir mokslininkų skaičių. Šiuo metu tokias stipendijas kasmet gauna 400 000 asmenų, o ateityje jas turėtų gauti beveik 800 000. Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou šiandien vykusioje spaudos konferencijoje pabrėžė, kad tai vienas iš svarbiausių tikslų, kuriais grindžiamas Komisijos siūlomas nemenkas ES investicijų į švietimą, jaunimą ir kūrybiškumą padidinimas preliminariame 2014–2020 m. biudžete. Kad būtų tenkinamos būsimos darbo rinkos reikmės ir įveiktas skurdas, be galo svarbu tobulinti švietimą ir mokymą ir padėti žmonėms įgyti reikiamų įgūdžių. Didesnės investicijos į kūrybos sektorių, kuriame sukuriama 4,5 proc. ES BVP ir yra 3,8 proc. darbo vietų, taip pat padidins užimtumo galimybes.

Komisijos narė A. Vassiliou, pristatydama naująją raštingumo didinimo politikos ataskaitą („Mokymas skaityti Europoje“, žr. IP/11/846), sakė: „Šis biudžetas – puiki žinia švietimo, kūrybiškumo ir inovacijų sričių darbuotojams ir organizacijoms. Investicijos į minėtas sritis – vienas puikiausių verslo ir užimtumo planų Europoje. Norime, kad galimybe studijuoti, dirbti ar užsiimti savanoriška veikla užsienyje pasinaudotų daugiau žmonių, nes tai neįkainojama patirtis, padedanti įgyti įgūdžių ir gauti darbą. Mūsų dėmesio centre – pridėtinės vertės priemonės, padedančios siekti strategijoje „Europa 2020“ iškeltų pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų.“

Komisijos pasiūlyme numatyta, kad naujajai švietimo, mokymo ir jaunimo programai įgyvendinti per septynerius metus bus skirta 15,2 mlrd. EUR (t. y. 73 proc. daugiau nei dabar). Pagal naująją programą bus ne tik padidintos studijų ir mokymosi stipendijos, bet ir remiama švietimo sistemų modernizacija, glaudesnis tarpvalstybinis švietimo institucijų bendradarbiavimas ir politikos reformos. Tai didžiausias lėšų prieaugis siūlomame biudžete, kuriuo patvirtinamas prioritetas investuoti į žinias.

Kultūros ir kūrybos sektoriai bus remiami nauja programa „Kūrybiška Europa“, sujungsiančia dabartines programas „Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA Mundus“, o jos biudžetas bus 1,6 mlrd. EUR (37 proc. prieaugis). Labiausiai bus siekiama padėti tarptvalstybinėms organizacijoms ir įmonėms, glaudžiai susijusioms su kultūrų ir kalbų įvairovės skatinimu.

Europos inovacijos ir technologijos institutas ir veiksmai pagal „Marie Curie“ programą, kuriais remiami mokslo darbuotojų įgūdžiai, mokymas ir karjeros galimybių plėtra, taps naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos „Horizontas 2020“, kuriai pagal siūlomą biudžetą bus skirta 80 mlrd. EUR (46 proc. padidėjimas), dalimi. Taip siekiama padidinti Europos konkurencingumą pasaulyje ir padėti kurti ateities darbo vietas bei idėjas.

Tolesni veiksmai

Išsamius pasiūlymus dėl naujųjų programų Komisija pateiks rudenį.

Pagrindiniai faktai

Švietimas, mokymas ir jaunimas

Šiuo metu ES stipendijas studijuoti, mokytis, užsiimti savanoriška veikla užsienyje kasmet gauna maždaug 400 000 jaunuolių, studentų, mokytojų, dėstytojų ir mokslininkų. Tačiau norinčiųjų pasinaudoti tokia galimybe yra gerokai daugiau – dėl nepakankamų išteklių stipendijas gauna tik kas antras kandidatas. Pagal naująją programą tokią ES paramą kasmet galės gauti iki 800 000 žmonių. Šios investicijos paskatins universitetų ir kitų švietimo institucijų modernizaciją.

Naująja programa taip pat bus suteikta galimybių labiau remti ES švietimo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimą. Įgyvendindama šią programą ES galės padėti valstybėms narėms parengti ir taikyti veiksmingą švietimo politiką, vykdyti reformas bei skleisti inovacijas. Komisija taip pat siūlo drauge su Europos investicijų banku parengti programą, pagal kurią būtų teikiamos paskolos užsienyje studijuojantiems magistrantūros studentams. Programa „Erasmus magistrantūra“ padės pašalinti dabartinę finansinės paramos spragą.

Viena iš švietimo, mokymo ir jaunimo programos paprogramių bus skirta sportui. Ja bus siekiama įveikti tokias tarptautines problemas kaip dopingas, smurtas ir rasizmas sporto srityje, remti dvikryptę sportininkų karjerą ir visuomenines organizacijas.

Kūrybiška Europa

Programa „Kūrybiška Europa“ bus padedama išsaugoti kultūros paveldą ir skatinama kūrinių sklaida ES ir už jos ribų. Be to, Komisija pasiūlys Europos investicijų banko valdysimą finansinę priemonę, pagal kurią kultūros ir kūrybiniam sektoriui bus teikiamos paskolos ir nuosavo kapitalo finansavimas. Ši programa atliks svarbų vaidmenį skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir profesionalumo didinimą.

ES parama kūrybos sektoriuje turi didelės reikšmės pritraukiant valstybinio ir privačiojo sektorių lėšas. Taip didinamas konkurencingumas (visų pirma mažų įmonių), padedama kurti darbo vietas ir prisidedama prie inovacijų ir vietos bei regioninės plėtros.

Didesnė ekonominė vertė

Dabartinėmis švietimo ir jaunimo ES programomis labai sėkmingai padidintas judumas. Pavyzdžiui, ES paramą studijoms ir stažuotėms užsienyje pagal programą „Erasmus“ gavo 2,5 mln. jaunuolių.

Finansavimą pagal naująsias programas nemenkai papildys strategijos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų lėšos, skiriamos švietimui, mokymui ir kultūrai remti. Pavyzdžiui, pagal dabartinį biudžetą (2007–2013 m.) švietimui ir mokymui visoje Europoje skiriama maždaug 72,5 mlrd. EUR. Finansavimo lygis neturėtų sumažėti ir ateityje.

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (tel. +32 2 295 92 58)

Dina Avraam (tel. +32 2 295 96 67)


Side Bar