Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission mukaan koulutukselle, nuorisolle ja luovuudelle osoitettu lisärahoitus luo uusia työpaikkoja

Bryssel 11. heinäkuuta 2011 – Euroopan komissio pyrkii osana työllisyyden parantamiseen tähtäävää strategiaansa lähes kaksinkertaistamaan niiden nuorten, opettajien ja tutkijoiden määrän, jotka saavat EU:lta avustusta opiskeluun ja koulutukseen ulkomailla. Avustuksensaajia on nykyisin 400 000 vuodessa, mutta määrä on tarkoitus kasvattaa lähes 800 000:een tulevaisuudessa. Kyseessä on yksi keskeisistä tavoitteista EU:n lisätessä merkittävästi koulutukselle, nuorisolle ja luovuudelle antamaansa rahoitusta. Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisosta vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi tänään lehdistökonferenssissa, että komissio on ehdottanut tätä lisäystä budjettisuunnitelmassaan vuosiksi 2014–2020. Koulutuksen parantaminen ja ihmisten auttaminen hankkimaan oikeanlaiset taidot on elintärkeää, jotta voidaan tulevaisuudessa vastata työpaikkojen vaatimuksiin ja torjua köyhyyttä. Suuremmat investoinnit luoviin aloihin lisäävät myös työmahdollisuuksia näillä aloilla, joiden osuus EU:n BKT:stä on 4,5 prosenttia ja työllisyydestä 3,8 prosenttia.

Komissaari Vassiliou puhui lukutaitopolitiikkaa käsittelevän uuden raportin esittelytilaisuudessa (Lukemaan opettaminen Euroopassa, ks. IP/11/846). Hänen mukaansa tämä budjetti on erinomainen uutinen koulutuksen, luovuuden ja innovoinnin alalla toimiville ihmisille ja organisaatioille. ”Näille aloille investoiminen on yksi parhaista liiketoiminta- ja työllisyyssuunnitelmista Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Haluamme kannustaa useampia opiskelemaan, työskentelemään tai osallistumaan vapaaehtoistoimintaan ulkomailla, koska tämä kokemus on korvaamaton osaamisen kehittämisen ja työnäkymien kannalta. Painopisteemme on toimenpiteissä, joilla saadaan aikaan lisäarvoa ja edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Komission ehdotukseen kuuluu uusi koulutus- ja nuoriso-ohjelma, jolla on määrä kohdentaa 15,2 miljardia euroa (+ 73 prosenttia) seitsemän vuoden kuluessa. Sillä lisätään opiskelu- ja koulutusavustuksia ja kohdennetaan tukea koulutusjärjestelmien uudenaikaistamiseen, rajatylittävän yhteistyön lisäämiseen oppilaitosten välillä sekä politiikan uudistamiseen. Tämä on suurin lisäys ehdotetussa budjetissa, mikä korostaa sitä, että tulevaisuuden osaamiseen panostaminen on Euroopassa etusijalla.

Nykyiset kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -järjestelyt kattavalla uudella Creative Europe -ohjelmalla on tarkoitus tukea kulttuuri- ja luovia aloja 1,6 miljardilla eurolla (+ 37 prosenttia). Ohjelman kautta pyritään erityisesti auttamaan organisaatioita ja yrityksiä, jotka toimivat rajojen yli ja joilla on vahva yhteys kulttuurien ja kielten monimuotoisuuden edistämiseen.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ja Marie Curie -toimet, joilla tuetaan tutkijoiden osaamista, koulutusta ja urakehitystä, tulevat olemaan osa EU:n uutta vuoteen 2020 suuntautuvaa tutkimuksen ja innovoinnin strategiaa Horizon 2020. Sen osuus budjettiehdotuksesta on 80 miljardia euroa (+ 46 prosenttia). Tavoitteena on parantaa Euroopan maailmanlaajuista kilpailukykyä ja auttaa luomaan työpaikkoja ja huomispäivän ideoita.

Seuraavat vaiheet

Komissio esittää syksyllä uusia ohjelmia koskevat yksityiskohtaiset ehdotukset.

Taustaa

Koulutus ja nuoriso

Nykyisin noin 400 000 nuorta, opiskelijaa, opettajaa ja tutkijaa saa vuosittain EU:lta avustuksen opiskeluun, koulutukseen ja vapaaehtoistyöhön ulkomailla. Paikkojen kysyntä on kuitenkin valtavaa, ja joka toinen hakemus hylätään resurssien puutteen vuoksi. Uuden ohjelman ansiosta EU voisi tukea jopa 800 000:ta henkeä vuodessa. Tämä investointi antaisi myös kimmokkeen nykyaikaistaa korkeakouluja, oppilaitoksia ja kouluja.

EU voi tämän ohjelman ansiosta paremmin tukea oppilaitosten ja työmaailman välistä yhteistyötä. EU voi sen avulla auttaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja soveltamaan tehokkaita koulutusalan toimintalinjoja ja uudistuksia ja siirtämään innovatiivisia toimintamalleja muille. Komissio ehdottaa lisäksi, että Euroopan investointipankin kanssa kehitettäisiin ohjelma taattujen lainojen myöntämiseksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille, jotka suorittavat koko tutkinnon ulkomailla. Tämä Erasmus for Masters -järjestely paikkaisi rahoitustuen nykyisiä aukkoja.

Koulutus- ja nuoriso-ohjelmaan on tarkoitus kuulua myös urheilua koskeva alaohjelma. Sen keskeisenä tavoitteena on torjua valtioiden rajat ylittäviä uhkia, kuten dopingia ja urheiluun liittyvää väkivaltaa ja rasismia. Tärkeitä toimintakohteita ovat myös kahden uran kehittäminen nuorille urheilijoille ja ruohonjuuritason järjestöjen tukeminen.

Creative Europe

Creative Europe -ohjelmalla autetaan säilyttämään kulttuuriperintöä ja lisäämään luovien teosten liikkumista EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. Komissio ehdottaa lisäksi rahoitusvälinettä, jota hoitaisi Euroopan investointipankki ja jolla annettaisiin kulttuurin ja luovan toiminnan aloille luottoja ja oman pääoman ehtoista rahoitusta. Ohjelmalla on merkittävä rooli rajatylittävän yhteistyön edistämisessä, vertaisoppimiseen kannustamisessa sekä näiden alojen ammattimaistamisessa.

EU:n luovalle alalle antamalla tuella on suuri vipuvaikutus siten, että se auttaa houkuttelemaan lisää julkisia ja yksityisiä sijoituksia. Tämä parantaa erityisesti pienten yritysten kilpailukykyä, auttaa luomaan työmahdollisuuksia ja edistää innovointia sekä alue- ja paikalliskehitystä.

Lisää vastinetta rahalle

EU:n nykyiset koulutus- ja nuoriso-ohjelmat ovat erittäin menestyksekkäästi edistäneet liikkuvuutta. Esimerkkinä voidaan mainita, että 2,5 miljoonaa opiskelijaa on saanut EU:lta Erasmus-ohjelman kautta tukea opiskeluun ja harjoittelupaikkoihin yrityksissä muissa maissa.

Uusien ohjelmien kautta annettavaa rahoitusta täydennetään Horizon 2020 ‑strategian ja rakennerahastojen kautta koulutukselle ja kulttuurille myönnettävällä merkittävällä tuella. Nykyisessä rahoituskehyksessä (2007–2013) koulutukseen käytetään Euroopan eri alueilla noin 72,5 miljardia euroa, ja samansuuruisia menoja voidaan odottaa vastaisuudessakin.

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar