Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjoni sõnul loob haridusele, noorsoole ja loovusele suunatud lisarahastamine uusi töökohti

Brüssel, 11. juuli 2011 – Euroopa Komisjon kavatseb tööhõive hoogustamise strateegia osana peaaegu kahekordistada nende noorte inimeste, õpetajate ja teadlaste arvu, kes saavad ELi toetust välismaal toimuvaks õppeks ja koolituseks. See arv suureneb 400 000 toetusesaajalt tulevikus peaaegu 800 000-le. See on oluline põhjus hariduse, noorte ja loovusega seotud ELi investeeringute märkimisväärseks suurendamiseks, mille kohta komisjon on teinud ettepaneku aastate 2014–2020 eelarvekava raames, nagu ütles tänasel pressikonverentsil Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri ja noorsooküsimuste volinik Androulla Vassiliou. Parandada haridust ja koolitust ning aidata inimestel omandada õigeid oskusi on otsustava tähtsusega, et täita tulevikus töökohtadega seotud vajadusi ja võidelda vaesuse vastu. Suurendades loomemajandusse tehtavaid investeeringuid, luuakse juurde töökohti sektoris, mille arvele langeb 4,5% ELi SKPst ja 3,8% tööhõivest.

Kirjaoskuspoliitikat käsitleva uue aruande tutvustamisel (Lugemise õpetamine Euroopas, vt (IP/11/846) selgitas volinik Vassiliou: „Kõnealune eelarve on hariduses, loomemajanduses ja innovatsiooni alal tegutsevate inimeste ja organisatsioonide jaoks suurepärane uudis. Nendesse valdkondadesse investeerimine on üks parimaid äri- ja tööhõivekavasid Euroopa tuleviku jaoks. Soovime julgustada rohkem inimesi kasutama ära võimalust välismaal õppimiseks, töötamiseks või vabatahtlikuna töötamiseks, sest see kogemus on oskuste arendamise ja tööalaste väljavaadete seisukohast hindamatu väärtusega. Meie tähelepanu on koondatud meetmetele, millega saavutatakse lisaväärtus ja antakse panus Euroopa 2020. eesmärkide saavutamisse aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu alal.”

Osana komisjoni ettepanekust eraldatakse uuele haridus-, koolitus- ja noorteprogrammile seitsme aasta jooksul 15,2 miljardit eurot (+ 73%). Õppe- ja koolitustoetuste suurendamise kõrval on eesmärk toetada haridussüsteemide ajakohastamist, tihedamat piiriülest koostööd haridusasutuste vahel ja poliitikareforme. See on kavandatud eelarves suurim kasv, millega toonitatakse teadmistesse investeerimisele prioriteedi andmist Euroopa tuleviku nimel.

Praegusi Culture, MEDIA ja MEDIA Mundus programme hõlmava uue programmiga „Loov Euroopa” toetatakse kultuuri- ja loomemajanduse sektorit 1,6 miljardi eurose (+37%) eelarvega. Keskendutakse nende organisatsioonide ja ettevõtete aitamisele, kes tegutsevad piiriüleselt ja kellel on tihe seos kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisega.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ja Marie Curie nimelised meetmed, millega toetatakse teadlaste oskusi, koolitust ja karjääri, saavad ELi uue teadus- ja innovatsioonistrateegia „Horisont 2020” osaks, millele eraldatakse eelarve ettepaneku raames 80 miljardit eurot (+46%). Eesmärk on suurendada Euroopa globaalset konkurentsivõimet, aidata luua töökohti ja kujundada ideid tulevikuks.

Järgmised sammud

Komisjon esitab sügisel uute programmide kohta üksikasjalikud ettepanekud.

Taust

Haridus, koolitus ja noorsugu

Praegu saab aastas ligikaudu 400 000 noort inimest, õpilast, õpetajat ja teadlast ELilt toetust õppimiseks, koolituseks ja vabatahtlikuks tööks välismaal. Ent nõudlus kohtade järele on tohutu ja iga teine taotlus lükatakse ebapiisavate vahendite tõttu tagasi. Uue programmiga oleks ELil võimalik toetada kuni 800 000 inimest aastas. Kõnealune investeering ajendaks ka ajakohastama ülikoole, koolitusasutusi ja koole.

Programmiga antakse ELile vahendid toetada paremini koostööd haridusasutuste ja töömaailma vahel. See võimaldab ELil aidata liikmesriike kujundada ja kohaldada tulemuslikke hariduspoliitikameetmeid ja reforme ning uuenduslikke lähenemisviise teistele vahendada. Komisjon teeb ka ettepaneku töötada koos Euroopa Investeerimispangaga välja programm tagatud laenude andmiseks magistrantidele, kes läbivad kogu kraadiõppe välismaal. Kõnesolev programm „Erasmus for Masters” täidaks lünga praeguses rahalises toetuses.

Haridusele, koolitusele ja noorsoole suunatud programm „Euroopa haridus” hõlmab ka sporti käsitlevat allprogrammi, milles keskendutakse selliste riigiüleste ohtude nagu dopingu, vägivalla ja rassismi vastu võitlemisele spordis, sportlaste kahesuunaliste karjääride väljatöötamisele ja kohaliku tasandi organisatsioonide toetamisele.

Loov Euroopa

Programmiga „Loov Euroopa” aidatakse säilitada kultuuripärandit ja suurendada loometööde ringlust nii ELis kui ka väljaspool. Komisjon teeb ka ettepaneku Euroopa Investeerimispanga juhitava rahastamisvahendi kohta, et pakkuda kultuuri- ja loovtööstusele omakapitali ja laenurahastamist. Programmil on oluline roll, sest sellega stimuleeritakse piiriülest koostööd, edendatakse üksteiselt õppimist ja muudetakse asjaomased sektorid professionaalsemaks.

Loomemajandussektorile suunatud ELi toetusel on märkimisväärne võimendav mõju riiklike ja erainvesteeringute ligitõmbamisel. See parandab konkurentsivõimet, eeskätt väikeettevõtete seas, aitab luua uusi töökohti ning toetab innovatsiooni ja kohalikku ja piirkondlikku arengut.

Tasuvuse suurenemine

Olemasolevaid ELi haridus- ja noorsooprogramme on saatnud suur edu liikuvuse innustamisel. Näiteks on Erasmuse programmi kaudu saanud 2,5 miljonit noort kasutada ELi toetust, et õppida ja käia praktikal välismaal.

Uute programmide kaudu toimuvat rahastamist täiendatakse haridusele, koolitusele ja kultuurile antava märkimisväärse toetusega programmi „Horisont 2020” ja struktuurifondide kaudu. Näiteks kulutatakse praeguse eelarve raames (2007‑2013) ligikaudu 72,5 miljardit eurot Euroopa eri piirkondades haridusele ja koolitusele ning samalaadseid kulusid on oodata ka tulevikus.

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar