Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Více finančních prostředků vynaložených na vzdělávání, mládež a tvořivost posílí zaměstnanost, říká Komise

Brusel, 11. července 2011 – V rámci své strategie zaměřené na posílení zaměstnanosti usiluje Komise o téměř dvojnásobné navýšení počtu mladých lidí, učitelů a výzkumných pracovníků, kterým jsou poskytovány granty EU určené na studium a odbornou přípravu v zahraničí: počet příjemců by se tak zvýšil z dnešních 400 000 na 800 000 ročně. Jedná se o jeden z klíčových cílů odůvodňujících výrazný nárůst objemu finančních prostředků EU vynakládaných v oblasti vzdělávání, mládeže a tvořivosti, který navrhuje Komise ve svém rozpočtovém plánu na léta 2014–2020, řekla dnes na tiskové konferenci evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou. Pro naplnění budoucích potřeb na trhu práce a pro boj proti chudobě je nezbytné zdokonalit vzdělávání a odbornou přípravu a pomoci lidem získat vhodné dovednosti. Vyšší investice do kreativních průmyslových odvětví také posílí pracovní příležitosti v sektoru představujícím 4,5 % HDP EU a 3,8 % pracovních míst.

Komisařka Vassiliou při prezentaci nové zprávy o politice gramotnosti („Výuka čtení v Evropě“, viz dokument IP/11/846) uvedla: „Tento rozpočet je výbornou zprávou pro lidi a organizace působící v oblasti vzdělávání, tvořivosti a inovací. Investovat do těchto oblastí je pro budoucnost Evropy jedním z nejlepších plánů, a to jak pokud jde o podniky, tak o zaměstnanost. Rádi bychom podnítili více lidí, aby využili příležitosti studovat, pracovat nebo vykonávat dobrovolnou činnost v zahraničí, neboť tato zkušenost je pro rozvoj dovedností a pro budoucí kariéru neocenitelná. Zaměřujeme se na opatření, která budou mít přidanou hodnotu a napomohou dosahování cíle strategie Evropa 2020, jímž je inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.“

Součástí návrhu Komise je nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež, který by v průběhu sedmi let poskytl na tyto účely 15,2 miliard EUR (+ 73 %). Kromě navýšení studijních a školicích grantů se tento program zaměří také na modernizaci vzdělávacích systémů, rozšíření přeshraniční spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a reformy politik v dané oblasti. Jedná se o největší jednotlivý nárůst v navrhovaném rozpočtu, což ukazuje, do jaké míry jsou pro budoucnost Evropy upřednostňovány investice do znalostí.

Nový program „Tvůrčí Evropa“ sloučí současný program Kultura a programy MEDIA a MEDIA Mundus a podpoří kulturní a kreativní odvětví, přičemž jeho rozpočet by činil 1,6 miliardy EUR (+ 37 %). Zaměří se především na podporu poskytovanou organizacím a podnikům, které jsou přeshraničně činné a mají úzkou vazbu na podporu kulturní a jazykové rozmanitosti.

Evropský inovační a technologický institut a tzv. akce „Marie Curie“, jež podporují rozvoj dovedností, vzdělávání a kariérní postup výzkumných pracovníků, budou součástí nové strategie pro výzkum a inovace „Horizont 2020“, na niž bylo v rámci tohoto návrhu rozpočtu vyčleněno 80 miliard EUR (+ 46 %). Cílem je posílit celosvětovou konkurenceschopnost Evropy, vytvářet pracovní místa a rozvíjet myšlenky budoucnosti.

Další postup

Na podzim Komise představí podrobné návrhy nových programů.

Souvislosti

Vzdělávání, odborná příprava a mládež

V současnosti obdrží každoročně přibližně 400 000 mladých lidí, studentů, učitelů a výzkumných pracovníků grant EU na studium, odbornou přípravu nebo dobrovolnictví v zahraničí. Poptávka po místech je však obrovská a jeden ze dvou žadatelů grant nezíská z důvodu nedostatečných zdrojů. Nový program by EU umožnil podpořit až 800 000 lidí ročně. Tato investice také urychlí modernizaci univerzit, školicích institucí a škol.

Tento program také EU poskytne prostředky umožňující lépe podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a světem práce. Umožní EU pomáhat členským státům při vypracovávání a uplatňování účinných vzdělávacích politik a reforem a sdílet inovativní přístupy s ostatními. Komise dále navrhuje vytvořit společně s Evropskou investiční bankou program poskytující záruky pro půjčky studentům, kteří si přejí absolvovat plnohodnotné magisterské studium v zahraničí. Program „magisterské studium Erasmus Mundus“ by zaplnil stávající mezeru v poskytované finanční podpoře.

Program pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež bude dále zahrnovat podprogram pro sport, který se zaměří na boj s přeshraničními problémy, např. dopingem či násilím a rasismem ve sportu, na rozvoj dvojích kariér sportovců a na podporu místních organizací.

Tvůrčí Evropa

Program „Tvůrčí Evropa“ pomůže ochránit kulturní dědictví a posílit oběh kreativních děl uvnitř EU i za jejími hranicemi. Komise také navrhne finanční nástroj spravovaný Evropskou investiční bankou, který kulturním a kreativním odvětvím poskytne financování z vlastních a cizích zdrojů. Tento program bude hrát důležitou úlohu při posilování přeshraniční spolupráce, podpoře vzájemného učení a větší profesionalizaci těchto odvětví.

Podpora EU poskytovaná kreativnímu sektoru má významný pákový efekt pro přilákání dalších veřejných a soukromých investic. Posiluje konkurenceschopnost, zejména malých podniků, napomáhá vytváření pracovních příležitostí a přispívá k inovacím a k místnímu a regionálnímu rozvoji.

Větší efektivnost nákladů

Stávající programy EU v oblasti vzdělávání a mládeže byly velmi úspěšné při posilování mobility. 2,5 milionu studentů tak například prostřednictvím programu Erasmus obdrželo podporu EU pro účely studia a získání místa v podniku v zahraničí.

Financování prostřednictvím nových programů by doplňoval významný příspěvek na vzdělávání, odbornou přípravu a kulturu poskytovaný prostřednictvím „Horizontu 2020“ a strukturálních fondů. V současném rozpočtu (2007–2013) je tak např. věnováno přibližně 72,5 miliardy EUR na vzdělávání a odbornou přípravu v regionech celé Evropy a obdobné úrovně výdajů lze očekávat i do budoucna.

Kontaktní osoby :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar