Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията залага на допълнителни средства за образованието, младежта и творчеството, с което ще насърчи създаването на работни места

Брюксел, 11 юли 2011 г. — В рамките на своята стратегия за насърчаване на заетостта Комисията възнамерява да увеличи почти двойно броя на младежите, преподавателите и изследователите, които получават безвъзмездни средства от ЕС за образование и обучение в чужбина: от сегашните 400 000 стипендианти годишно на почти 800 000. Това е една от главните цели, залегнали в основата на значителното увеличение на инвестициите на ЕС в образованието, младежта и творчеството, което Комисията предложи в своя проектобюджет за 2014—2020 г., заяви днес на пресконференция Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. Подобряването на образованието и обучението и подпомагането на хората да придобият подходящи умения са от основно значение, за да се посрещнат бъдещите нужди на пазара на труда и да се продължи борбата с бедността. Нарастването на инвестициите в творческите отрасли ще допринесе и за увеличаване на възможностите за заетост в този сектор, на който се дължат 4,5 % от БВП на ЕС и 3,8 % от заетостта.

По време на речта си при представянето на нов доклад относно политиката във връзка с грамотността (вж. IP/11/846 относно преподаването на уменията за четене в Европа) комисар Василиу коментира: „Този бюджет е чудесна новина за хората и организациите, работещи в областта на образованието, творчеството и иновациите. Инвестирането в тези области е един от най-добрите планове за дейност и заетост с оглед на бъдещето на Европа. Искаме да насърчим повече хора да се възползват от възможността да учат, работят или участват в доброволчески дейности в чужбина, защото това е безценен опит с оглед на развитието на умения и перспективите за професионално развитие. Вниманието ни е съсредоточено върху мерки с добавена стойност и принос към постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Част от предложението на Комисията е нова програма за образование, обучение и за младежта, по която ще бъдат предоставени 15,2 милиарда евро (увеличение със 73 %) в рамките на седемгодишен период. Едновременно с увеличаването на безвъзмездните средства за образование и обучение, с програмата ще се цели оказване на подкрепа за модернизиране на образователните системи, по-тясно трансгранично сътрудничество между образователните институции и реформи в областта на политиките. Става въпрос за най-голямото увеличение в предложения бюджет, което подчертава приоритета, отдаван на инвестициите в знанието с оглед бъдещето на Европа.

Обединявайки сегашните програми „Култура“, MEDIA и MEDIA Mundus, новата програма „Креативна Европа“ ще предостави бюджет от 1,6 милиарда евро (увеличение с 37 %) в подкрепа на секторите в областта на културата и творческите дейности. Действията ще са насочени предимно към подпомагане на организациите и предприятията, които осъществяват трансгранична дейност и са тясно свързани с насърчаването на културното и езиковото многообразие.

Европейският институт за иновации и технологии, както и дейностите по ,,Мария Кюри“, чрез които се оказва подкрепа за придобиване на умения, за обучение и професионално развитие на изследователите, ще бъдат част от новата стратегия на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, за която в рамките на предложения бюджет са заделени 80 милиарда евро (увеличение от 46 %). Целта е да се подобри общата конкурентоспособност на Европа и да се подпомогне създаването на работни места и зараждането на идеи за утрешния ден.

Следващи стъпки

През есента Комисията ще представи подробни предложения за новите програми.

Контекст

Образование, обучение и младеж

Понастоящем всяка година около 400 000 младежи, студенти, преподаватели и изследователи получават безвъзмездни средства от ЕС за образование, обучение и участие в доброволчески дейности в чужбина. Броят на желаещите обаче е огромен и всяка втора кандидатура остава неудовлетворена поради липсата на достатъчно средства. Новата програма ще позволи на ЕС да подкрепя до 800 000 души годишно. Инвестициите също така ще изиграят ролята на катализатор за модернизирането на университетите, институтите за обучение и училищата.

С програмата ЕС ще разполага с необходимите инструменти, за да може по-добре да подкрепя сътрудничеството между образователните институции и трудовата сфера. Чрез тази програма ЕС ще може да подпомага държавите-членки в изготвянето и ефикасното прилагане на образователни политики и реформи и в трансфера на иновационни подходи към останалите държави. Комисията също така предлага да разработи, заедно с Европейската инвестиционна банка, програма за предоставяне на гарантирани заеми за студенти в магистърски програми, при които целият курс на обучение е в чужбина. Чрез тази схема, наречена „Еразъм за магистри“, ще се преодолее съществуващият недостиг във финансирането.

В програмата за образование, обучение и за младежта ще бъде включена и подпрограма за спорт, насочена към справянето с транснационални заплахи като допинга, насилието и расизма в спорта, успоредното развитие в спортната и професионалната сфера при атлетите и оказването на подкрепа на организациите по места.

Креативна Европа

С програмата „Креативна Европа“ ще се подпомага опазването на културното наследство и активизирането на обмена на творби в рамките на ЕС и извън неговите граници. Комисията предлага и финансов инструмент, управляван от Европейската инвестиционна банка, за да се осигури дялово и заемно финансиране за отраслите в областта на културата и творчеството. На програмата е отредена важна роля при стимулирането на трансграничното сътрудничество, насърчаването на взаимното учене между равнопоставени партньори и засилването на професионалния подход в тези отрасли.

Подкрепата от страна на ЕС оказва значителен лостов ефект за допълнително привличане на публични и частни инвестиции. По този начин се повишава конкурентоспособността, по-специално при малките предприятия, спомага се за създаването на възможности за заетост и се допринася за иновациите и за развитието на местно и регионално равнище.

По-голяма икономическа ефективност

Чрез съществуващите програми на ЕС в областта на образованието и младежта много успешно се насърчава мобилността. Така например 2,5 милиона студенти получиха подкрепа от ЕС за обучение и за професионален стаж в други държави чрез програмата „Еразъм“ .

Финансирането по новите програми ще се допълва от значителната подкрепа за образованието, обучението и културата, предоставяна чрез стратегията „Хоризонт 2020“ и структурните фондове. Така например в рамките на сегашния бюджет (2007—2013 г.) за образование и обучение в различните региони на Европа се изразходват около 72,5 милиарда евро, като в бъдеще може да се очаква изразходването на средства да се запази на същите нива.

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar