Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon kavatseb võidelda otsustavamalt uute ohtlike sünteetiliste uimastitega

Brüssel, 11. juuli 2011 – Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruande kohaselt on kogu Euroopa Liidus vaja võtta karmimaid meetmeid võitluseks uute sünteetiliste uimastite üha kasvava turulejõudmise vastu. Euroopa Liidus on üksnes 2010. aastal tuvastatud rekordiline arv selliseid psühhoaktiivseid aineid, mis jäljendavad ohtlike uimastite, nagu ecstasy või kokaiini mõju ja mida müüakse legaalselt: täpsemalt 41 niisugust ainet. See on suur kasv võrreldes 2009. aastal tuvastatud 24 ainega. Neid uimasteid, mis võivad olla sama ohtlikud kui keelatud ainedki, müüakse sageli Interneti kaudu ja erikauplustes. Nimetatud aruandes on hinnatud uute psühhoaktiivsete uimastite vastase võitluse Euroopa eeskirju. Et hoida ära selliste ebaturvaliste ainete vaba müük turul, kavatseb komisjon neid eeskirju karmistada.

Vastavalt täna avaldatud Eurobaromeetri uuringule muutuvad uued, ebaseaduslike uimastite mõju jäljendavad ained üha populaarsemaks ja 5% Euroopa noortest tunnistab, et on neid kasutanud. Kasutanuid on enim Iirimaal (16%), kellele järgnevad Poola (9%), Läti (9%), Ühendkuningriik (8%) ja Luksemburg (7%). Eurobaromeetri uuring paljastab, et ELi 27 liikmesriigis on suur enamus 15–24aastasi nende ainete keelamise poolt.

„Uued sünteetilised uimastid saavad Euroopas enneolematu kiirusega kättesaadavaks. Need võivad põhjustada mürgitusi ja sõltuvust ning olla pikaajalise negatiivse mõjuga,” ütles ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. Oma laste kaitsmiseks peame tegutsema Euroopa Liidu tasandil. Nende uute uimastite praegune tuvastamise süsteem ei suuda võidelda nende ainete suure lisandumisega turule. Tagamaks, et noored ei langeks nende ohtlike uimastite tarvitamise lõksu, tuleb neid eeskirju karmistada. Me peame veenduma, et meie õigusraamistik on piisavalt tugev ja tõhus võitluseks nende ainete vastu.”

Hindamisaruanne: võitlus uute psühhoaktiivsete ainete vastu

Tänases aruandes hinnatakse Euroopa Liidu mehhanismi uute, Euroopa turule jõudvate psühhoaktiivsete ainete käsitlemiseks. See 2005. aastal loodud mehhanism hõlmab liikmesriikidevahelist varast hoiatamist uute ainete kohta, riski hindamist ja võimaluse korral ka üleeuroopalisi kontrollmeetmeid.

Aruandes leitakse, et varase hoiatamise süsteem toimib hästi, kuid mehhanism üldiselt on rohkete uute turulejõudvate ainetega toimetulekuga raskustes. Näiteks on inimestel lihtne praeguseid kontrollmeetmeid vältida ja luua uusi uimasteid, mis võivad olla seaduslikud, kuid omada tugevat kahjulikku mõju. Praegusel süsteemi ei ole ka palju tõhusaid võimalusi võtta kontrollmeetmeid.

Komisjon kaalub erinevaid viise Euroopa Liidu eeskirjade tõhustamiseks, näiteks alternatiivid kriminaalkaristustele, kahtlaste ainete uued seireviisid ning uimastikontrolli meetmete ühtlustamine toiduainete ja kaupade ohutuse suhtes kohaldatavate meetmetega. Sügisel esitab komisjon rea asjakohaseid ettepanekuid.

Aruandes leitakse, et uued psühhoaktiivsed ained muutuvad Euroopas kättesaadavaks enneolematult kiiresti. Alates 2005. aastast on registreeritud 115 sellist ainet. 2010. aastal registreeriti rekordarv selliseid aineid – 41 ainet, mis on suur kasv võrreldes 2009. aastaga (24) ja 2008. aastaga (13). Nende ainete hulgas oli taimse päritoluga aineid, tuntud uimastite sünteetilisi derivaate ja nn disain-uimasteid.

Uued psühhoaktiivsed ained on üha suuremal määral globaalprobleem. Kui „traditsiooniliste uimastite” nagu kokaiini, heroiini ja ecstasy tarbimine on „üldiselt stabiilne”, siis uued uimastid omandavad järjest suuremat osa ebaseaduslikust turust, väidetakse ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo aruandes „World Drug Report 2011“.

Eurobaromeetri uuring: uimastitarbimine noorte hulgas

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuring näitab, et 5% vastanuist, kes tunnistasid, et kasutavad sünteetilisi uimasteid, hangivad neid aineid põhiliselt sõprade kaudu (54%), pidudel või klubides (37%), eripoodidest (33%) või Interneti kaudu (7%).

Eurobaromeetri uuring näitab ka, et kolmandik (32%) noortest meestest ja viiendik (20%) noortest naistest tunnistab, et on vähemalt korra elus proovinud kanepit. 15–24aastased eurooplased teevad selget vahet kanepi ja muude illegaalsete uimastite vahel – seda nii kättesaadavuse kui ka tervisemõju poolest. Üldjuhul peab palju rohkem noori kokaiini (95%) ja ecstasy’t (92%) pideva tarvitaja tervisele ohtlikuks kui kanepit (67%). Alkoholi peab ohtlikuks 57%. Nendest noortest, kes ei ole kunagi kanepit proovinud, arvas 75%, et selle pidev tarvitamine on väga ohtlik, samal ajal kui nendest, kes olid kanepit viimase aasta jooksul tarvitanud, pidas seda väga ohtlikuks 36%. 57% vastanutest usub, et suudaksid kanepit 24 tunni jooksul kergesti hankida, samal kui ecstasy või kokaiini kohta ütles seda vaid 22%.

Taust

Võitlus uimastite kuritarvitamise vastu nõuab pikaajalist ja tasakaalustatud lähenemisviisi, mis oleks ühesuguse innuga suunatud nii ärahoidmisele, kahjude vähendamisele, sõltuvusravile kui ka võitlusele uimastikaubandusega. ELi uimastistrateegias (2005–2012) ja selle rakendamiseks koostatud kahes tegevuskavas (2005–2008 ja 2009–2012) nähakse ette ELi ühtne ja tasakaalustatud lähenemisviis, et vähendada kasutajate nõudlust uimastite järele ja nende pakkumist.

Euroopa Komisjon mängib keskset osa ebaseaduslike uimastite tarbimise vähendamise meetmete koordineerimises ja uimastikaubanduse vastases võitluses. Vastavalt nõukogu otsusele 2005/387/JSK peab komisjon tegema liikmesriikidele ettepaneku kehtestada kontroll uute uimastite üle. Nimetatud otsusega loodi uute psühhoaktiivsete ainete alase teabe kiire vahetamise mehhanism. Täna avaldatud aruandes hinnatakse selle mehhanismi toimimist.

Lisateave

Euroopa Komisjoni uimastivastane poliitika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs

Eurobaromeetri uuring noorte suhtumise kohta uimastitesse:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar