Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Undersökning visar att länderna i Europa måste göra mer intensiva insatser för att förbättra läskunnigheten

Bryssel den 11 juli 2011 – Var femte femtonåring och även många vuxna i Europa kan inte läsa ordentligt. Europeiska kommissionen har idag offentliggjort en ny undersökning där det framgår vad länderna gör för att förbättra läskunnigheten – och var det finns brister. Undersökningen omfattar 31 länder (EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet), och den visar att de flesta länder visserligen har gjort framsteg i utarbetandet av åtgärder för att främja läskunnighet, men ofta saknar de inriktning på de största riskgrupperna, till exempel pojkar, barn från missgynnade hushåll och invandrarbarn. EU:s utbildningsministrar har fastställt ett mål för att minska andelen personer med dåliga läskunskaper: från 20 % till mindre än 15 % senast 2020. Det är endast Belgien (flamländska språkgemenskapen), Danmark, Estland, Finland och Polen som redan uppnått detta mål.

- Det är absolut oacceptabelt att så många unga människor i Europa fortfarande saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter. På så sätt riskerar de att hamna utanför samhället, får svårare att hitta jobb och drabbas av sämre livskvalitet. Vi har sett vissa framsteg under de senaste tio åren, men det räcker inte. Läskunnighet är en förutsättning för allt lärande, och därför har jag just startat en läskunnighetskampanj som riktar sig till personer i alla åldrar och särskilt till dem som kommer från missgynnade miljöer, till exempel romska barn, säger Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

I undersökningen, som Eurydice-nätverket genomförde för kommissionen, behandlas fyra huvudfrågor, nämligen undervisningsmetoder, arbetet med lässvårigheter, lärarutbildningen och främjandet av läsning utanför skolan. Varje fråga utreds i ljuset av akademisk forskning, de senaste resultaten i internationella undersökningar och en djupgående granskning av politik, program och bästa lösningar i de olika länderna. Det framgår att endast åtta länder (Danmark, Finland, Island, Irland, Malta, Norge, Sverige och Förenade kungariket) har speciallärare med inriktning på läskunnighet som stöder lärare och elever i skolan.

Eurydice-rapporten är en viktig informationskälla för arbetet inom den högnivågrupp av experter inom läskunnighet som Androulla Vassiliou inrättade i januari, med princessan Laurentien av Nederländerna som ordförande. Gruppen utreder hur man kan stödja läskunnighet i alla åldrar och vilka politiska åtgärder och program som varit bäst. Förslagen förväntas komma kring mitten av 2012.

Bakgrund

Att undervisa i läsning den rätta policyn finns i de flesta länderna

Under de senaste åren har stora ansträngningar gjorts för att förbättra riktlinjerna i de olika länderna och främja de bästa undervisningsmetoderna. I hela Europa är man nu inriktad på att redan i förskolan lägga grunderna för läsning. Skolorna använder allt oftare olika slags hjälpmedel i läsundervisningen, till exempel berättelser, tidskrifter, serier och webbplatser. Läsfärdigheter ingår också i andra ämnen i läroplanen för att främja förståelse i olika sammanhang.

Det finns dock inget tillvägagångssätt som passar alla. Forskarna ger ett uttalat stöd till användningen av flera strategier samtidigt. Gruppinlärning och diskussioner med kamrater kan ytterligare förbättra läsförståelsen och hjälpa svaga elever. Även om de flesta länder har fastställt mål för läskunnighet saknar de ofta tillräckligt breda strategier i de nationella riktlinjerna, särskilt på högstadiet. För det mesta finns det dock bra nationella riktlinjer för läroplaner, och man bör nu ägna mer uppmärksamhet åt hur lärarna omsätter dem i praktiken.

Få länder har speciallärare med inriktning på läskunnighet som stöder lärare och elever

Man kan hantera lässvårigheter på ett effektivt sätt om man kartlägger problemen och tar itu med dem så tidigt som möjligt, om materialet anpassas till behoven och lärarna erbjuds fortbildning.

Intensiv och riktad utbildning för enskilda elever eller små grupper kan vara särskilt effektivt. Emellertid har inte många lärare möjlighet till specialisering på detta område och speciallärare med inriktning på läskunnighet som stöder lärarna i klassrummet finns bara i Förenade kungariket, Irland, Malta och de fem nordiska länderna.

Utdragna förfaranden för att anordna extra stöd kan också utgöra ett hinder mot tidig och effektiv hjälp till eleverna.

Läsfrämjandet bör inriktas mer på riskgrupper

Främjandet av läsning får brett stöd i ländernas politik och initiativ. Dock riktar sig dessa initiativ för det mesta till befolkningen i allmänhet och inte nödvändigtvis till dem som mer sannolikt har lässvårigheter, till exempel pojkar, ungdomar från mindre gynnade socioekonomiska miljöer eller personer med ett annat modersmål än undervisningsspråket. Dessutom bör det material som används i sådana initiativ vara så varierat som möjligt och inbegripa multimedia.

Eurydice

Eurydice-nätverket tillhandahåller information om och analyser av utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa. För närvarande (2011) består nätverket av 37 nationella enheter i alla 33 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU:s medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). Nätverket samordnas och förvaltas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel, som förbereder dess utredningar och tillhandahåller en rad resurser på nätet.

Mer information:

Den fullständiga undersökningen [på engelska] Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices [tryckta exemplar av undersökningen kommer att finnas på engelska från och med juli 2011, och kort därefter på franska och tyska].

Europeiska kommissionen: utbildning

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

Christel Vacelet, Eurydice: +32 2 295 1137

BILAGA: fakta och siffror

  • Andel femtonåringar med lässvårigheter (2009)

  • Textbaserad gruppinlärning i de nationella riktlinjerna
    (Grundskolenivå, 2009-2010)

  • Tillgång på speciallärare med inriktning på läskunnighet som kan hjälpa lärare med att hantera elevernas lässvårigheter på låg- och mellanstadienivå (2009-2010)


Side Bar