Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Z výsledkov štúdie vyplynulo, že európske krajiny musia znásobiť úsilie na zlepšenie úrovne schopností v oblasti čítania

Brusel 11. júla 2011 – V Európe nevie každý piaty 15-ročný človek a mnohí dospelí dosť dobre čítať. Nová štúdia, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, ukazuje, čo podnikajú krajiny na zlepšenie gramotnosti v čítaní – a kde majú čo doháňať. Zo štúdie, ktorá zahŕňa 31 krajín (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko), vyplýva, že väčšina krajín síce dosiahla pokrok v rozvíjaní politík v oblasti gramotnosti, ale často sa dostatočne nezameriava na najrizikovejšie skupiny, ako sú chlapci, deti zo znevýhodnených rodín a deti prisťahovalcov. Ministri školstva EÚ stanovili cieľ znížiť do roku 2020 podiel ľudí, ktorí majú problémy s čítaním, z 20 % na menej ako 15 %. Tento cieľ zatiaľ dosiahli len Belgicko (flámska komunita), Dánsko, Estónsko, Fínsko a Poľsko.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Je absolútne neprijateľné, aby toľko mladých ľudí v Európe stále nemalo základné zručnosti v oblasti čítania a písania. Zvyšuje sa tým riziko ich sociálneho vylúčenia, majú viac problémov pri hľadaní zamestnania a znižuje sa ich kvalita života. V poslednom desaťročí došlo k určitému zlepšeniu, to však stále nestačí. Gramotnosť je základom celého učenia − preto som začala kampaň na podporu gramotnosti zameranú na všetky vekové skupiny a najmä na osoby pochádzajúce zo znevýhodnených pomerov, ako sú rómske deti.“

Štúdia, ktorú pre Komisiu vypracovala sieť Eurydice, sa zaoberá štyrmi hlavnými témami: didaktika, riešenie porúch učenia, vzdelávanie pedagógov a podpora čítania mimo školy. Ku každej oblasti v tejto štúdii sa vyhodnotil súčasný akademický výskum a najnovšie výsledky medzinárodných prieskumov a hĺbkovo sa analyzovali vnútroštátne politiky, programy a najlepšie postupy. Vyplýva z nej, že len v ôsmich krajinách (Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Malta, Nórsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) pôsobia na školách odborníci na podporu čítania, ktorí pomáhajú učiteľom a žiakom.

Správa Eurydice je dôležitým príspevkom pre prácu skupiny na vysokej úrovni pre oblasť gramotnosti, ktorú zriadila komisárka Vassiliouová v januári a ktorej predsedá princezná Laurentien z Holandska. Táto skupina skúma, akým spôsobom je možné podporovať gramotnosť vo všetkých vekových skupinách a ktoré politické iniciatívy a programy boli úspešné. Skupina predloží do polovice roku 2012 politické návrhy.

Kontext

Výučba čítania: vo väčšine krajín existujú vhodné politiky

V posledných rokoch sa investovalo značné úsilie do zlepšenia vnútroštátnych usmernení a podpory najlepších pedagogických postupov. V celej Európe je teraz bežnou praxou snaha položiť základy výučby čítania už v predškolskom veku. Školy na výučbu čítania stále viac používajú rôzne materiály, ako napríklad poviedky, časopisy, komiksy a webové stránky. Na zručnosti v oblasti čítania sa dbá aj v iných vyučovacích predmetoch, aby sa podporilo porozumenie textu v rôznych súvislostiach.

Neexistuje však žiadny univerzálny recept na politiku, ktorý by zaručil úspech. Vedci dôrazne podporujú kombináciu viacerých stratégií na zlepšenie porozumenia písanému textu. Kolaboratívne učenie a diskusie s ostatnými žiakmi môžu tieto zručnosti ešte viac zlepšiť a pomôcť slabým čitateľom. Hoci väčšina krajín si stanovila ciele v oblasti porozumenia písanému textu, často v ich vnútroštátnych usmerneniach chýbajú rozsiahle stratégie, najmä na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania.
Kvalita vnútroštátnych usmernení pre učebné osnovy je však vo všeobecnosti dobrá a teraz sa treba sústrediť na to, aby ich pedagógovia zaviedli do praxe.

Len niekoľko krajín má odborníkov na podporu čítania, ktorí pomáhajú učiteľom a žiakom

Poruchy čítania sa dajú účinne odstrániť, ak sa problémy odhalia a začnú sa riešiť čo najskôr, ak sa učebný materiál prispôsobí konkrétnym potrebám a ak majú pedagógovia možnosť ďalej sa odborne vzdelávať.

Mimoriadne účinná je intenzívna a cielená výučba pre jednotlivcov alebo malé skupiny. Len málo pedagógov má však možnosť špecializovať sa v tejto oblasti a odborníci na podporu čítania, ktorí pomáhajú pedagógom v triede, pôsobia len v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a v piatich severských krajinách.

Prekážkou pre poskytovanie včasnej a účinnej pomoci žiakom môžu byť aj zdĺhavé administratívne postupy spojené s organizáciou podpornej výučby.

Podpora by sa mala viac zamerať na rizikové skupiny

Podpora čítania je veľkou prioritou vo vnútroštátnych politikách a iniciatívach. Tieto iniciatívy sa však často zameriavajú na širokú verejnosť a nie nevyhnutne na osoby s najväčším rizikom porúch učenia, ako sú chlapci, mladí ľudia zo znevýhodnených sociálno-ekonomických pomerov, alebo ľudia, ktorých materinský jazyk je iný ako jazyk výučby. Okrem toho by výukové materiály používané v rámci týchto iniciatív mali byť čo najrozmanitejšie a mali by zahŕňať multimédiá.

Eurydice

Sieť Eurydice poskytuje informácie a analýzy o európskych vzdelávacích systémoch a politikách. Od roku 2011 pozostáva z 37 oddelení vo všetkých 33 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Koordinuje a riadi ho Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli, ktorá vypracúva štúdie a poskytuje celý rad rôznych zdrojov online.

Ďalšie informácie:

Úplné znenie štúdie [v angličtine] Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (Výučba čítania v Európe: kontext, politiky a prax) [tlačené vydania štúdie sú od júla 2011 k dispozícii v angličtine a o niečo neskôr aj vo francúzštine a nemčine].

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

Christel Vacelet, Eurydice: +32 2 295 1137

Príloha: Fakty a čísla

  • Percentuálny podiel 15 ročných žiakov, ktorí majú problémy s porozumením písanému textu (2009)

Zdroj: OECD, databáza PISA 2009

  • Kolaboratívne učenie na báze textov vo vnútroštátnych usmerneniach
    (Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, 2009 − 2010)

  • Dostupnosť odborníkov na podporu čítania, ktorí pomáhajú pedagógom riešiť problémy žiakov s čítaním na základných školách (2009 – 2010)


Side Bar