Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon –pressiteade

Uuring näitab, et Euroopa riigid peavad lugemisoskuse arendamiseks rohkem pingutama

Brüssel, 11. juuli 2011 – Euroopas ei oska üks viiest 15aastasest korralikult lugeda, sama kehtib paljude täiskasvanute kohta. Täna Euroopa Komisjoni avaldatud uus uuring näitab, mida riigid teevad lugemisoskuse parandamiseks ja milles nende tegevuses vajaka jääb. 31 riiki (ELi liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra ja Türgi) hõlmanud uuring osutab, et kuigi suurem osa riike on saavutanud kirjaoskuse strateegia väljatöötamisel edu, ei keskenduta sageli piisavalt peamistele riskirühmadele, nagu poisid, ebasoodsates tingimustes leibkondades elavad lapsed ja sisserändajate lapsed. ELi haridusministrid on seadnud eesmärgiks vähendada puuduliku lugemisoskusega isikute arvu praeguselt 20%-lt 15%-le aastaks 2020. Ainult Belgia (flaamid), Taani, Eesti, Soome ja Poola vastavad juba sellele eesmärgile.

Hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou sõnul on täiesti lubamatu, et nii paljudel Euroopa noortel ei ole ikka elementaarset lugemis- ja kirjutamisoskust. „Seetõttu on neil oht ühiskonnast väljatõrjumisele, raskused töö leidmisel ja kehvem elukvaliteet. Viimase aastakümne jooksul on teatavat edu saavutatud, kuid sellest ei piisa. Kirjaoskus on õppimise alus, sellepärast algatasin hiljuti kirjaoskuse kampaania igas vanuses inimestele, eriti raskustes elavatele inimestele, nagu romade lapsed,” sõnas volinik Vassiliou.

Eurydice teabevõrgu poolt komisjoni tellimusel tehtud uuringus keskendutakse neljale põhiteemale: õpetamismeetodid, lugemisraskustega tegelemine, õpetajate koolitus ja lugemise populariseerimine väljaspool kooli. Selles analüüsitakse teaduslikke uurimismeetodeid kasutades viimaste rahvusvaheliste uuringute tulemusi ning vaadatakse põhjalikult läbi riikide strateegiad, kavad ja hea tava. Selgub, et vaid kaheksa riiki (Taani, Soome, Island, Iirimaa, Malta, Norra, Rootsi ja Ühendkuningriik) saadavad koolidesse õpetajate ja õpilaste toetamiseks lugemisspetsialiste.

Eurydice aruanne on oluline osa kirjaoskuse kõrgetasemelise eksperdirühma tööst. Selle rühma, mille eesistujaks on Madalmaade printsess Laurentien, moodustas volinik Vassiliou jaanuaris. Rühm otsib võimalusi kirjaoskuse edendamiseks kõikides vanuserühmades ja selgitab välja, millised algatused ja kavad on olnud selles küsimuses edukad. Rühm esitab ettepanekud poliitika kujundamiseks 2012. aasta keskpaigaks.

Taust

Lugemise õpetamine: enamikus riikides on sobivad strateegiad olemas

Viimastel aastatel on tehtud palju riikide suuniste parandamiseks ja parima õpetamistava edendamiseks. Praegu keskendutakse kogu Euroopas sellele, et rajada alused lugemisoskuse omandamisele enne kooliminekut. Koolid kasutavad lugemise õpetamiseks järjest mitmekesisemaid materjale, nagu jutud, ajakirjad, koomiksid ja veebisaidid. Lugemisoskusega tegeldakse ka õppekava muudes ainetes, et soodustada eri kontekstide mõistmist.

Puudub siiski kõigile sobiv ühtne strateegia. Teadusuuringud toetavad lugemise parandamiseks mitme strateegia kombineeritud kasutamist. Ühisõpe ja kaaslastega arutamine aitab lugemisoskust veelgi parandada ning sellest saavad kasu puuduliku lugemisoskusega inimesed. Suuremal osal riikidest on lugemisoskusega seotud eesmärgid kindlaks määratud, kuid sageli puuduvad riiklikes suunistes (eriti põhiharidust käsitlevates) piisavalt laiapõhjalised strateegiad.
Üldiselt on olemas korralikud õppekavade suunised. Nüüd tuleks tähelepanu suunata õpetajatele, kes suuniseid ellu viima hakkavad.

Vähestel riikidel on lugemisspetsialistid õpetajate ja õpilaste toetamiseks.

Lugemisraskustest saab väga tõhusalt üle, kui need selgitatakse varakult välja ja nendega hakatakse kohe tegelema, kui õppematerjalid kohandatakse konkreetsetele vajadustele ning õpetajatele pakutakse pidevat erialast väljaõpet.

Intensiivne ja sihtotstarbeline juhendamine kas üksikutele õpilastele või väikestele rühmadele võib anda eriti häid tulemusi. Vähestel õpetajatel on võimalus sellele valdkonnale spetsialiseeruda ning õpetajaid klassiruumis toetavad lugemisspetsialistid on olemas vaid Ühendkuningriigis, Iirimaal, Maltal ja viiel Põhjamaal.

Aeganõudev lisatoetuse taotlemise kord võib samuti takistada varase ja tõhusa abi andmist õpilastele.

Lugemise populariseerimine peaks olema rohkem riskirühmadele suunatud

Riiklikud strateegiad ja algatused toetavad laialt lugemise populariseerimist. Need algatused kipuvad siiski jääma üldiseks ja ei ole tingimata suunatud lugemisraskustes inimestele, nagu poisid, ebasoodsas sotsiaalmajanduslikus olukorras noored või need, kelle emakeel erineb õpetamiskeelest. Sellistes algatustes kasutatavad materjalid peaksid olema võimalikult mitmekesised ja sisaldama multimeedia kasutamist.

Eurydice

Eurydice teabevõrk pakub teavet ja analüüse Euroopa haridussüsteemide ja -poliitika kohta. 2011. aastast kuulub sellesse 37 riiklikku üksust ELi elukestva õppe programmis osalevast 33 riigist (ELi liikmesriigid, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi). Teabevõrgu tegevust kooskõlastab ja haldab Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus, mis koostab uuringuid ja pakub internetis tervet hulka allikmaterjale.

Lisateave:

Täielik uuring (inglise keeles): Lugemise õpetamine Euroopas: taust, strateegiad ja praktika [paberkandjal ingliskeelsed eksemplarid on kättesaadavad juulist 2011, prantsus- ja saksakeelsed veidi hiljem].

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Kontaktisikud:

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

Christel Vacelet, Eurydice: +32 2 295 1137

LISA: Faktid ja arvud

  • Puuduliku lugemisoskusega 15aastaste õpilaste arv (2009)


Allikas: OECD, PISA 2009 andmebaas

  • Lugemise ühisõpe riiklikes suunistes
    (alg- ja põhikool, 2009–2010)

  • Lugemisspetsialistide kasutamine õpetajate abistamisel lugemisraskustega õpilastega algkoolis (2009–2010)


Side Bar