Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Проучване сочи, че eвропейските държави трябва да увеличат усилията си за подобряване на уменията за четене

Брюксел, 11 юли 2011 г. – Всеки пети сред15-годишните, както и много от възрастните граждани в Европа не умеят да четат. Днес Европейската комисия публикува ново проучване, чиято цел е да установи какво правят държавите за подобряване на четивната грамотност на своите граждани и къде не се справят достатъчно добре. Проучването обхваща 31 държави (държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция) и показва, че макар и повечето от тях да са напреднали в разработването на политики за повишаване на грамотността, те често пропускат да съсредоточат усилията си върху най-рисковите групи, като момчета, деца от семейства в неравностойно положение и деца на имигранти. Министрите на образованието на държавите от ЕС са си поставили за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. До момента целта е постигната единствено в Белгия (фламандската общност), Дания, Естония, Финландия и Полша.

Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: „Недопустимо е толкова много млади хора в Европа все още да не са усвоили основни умения за четене и писане. Това ги излага на риск от социално изключване, затруднява ги при намирането на работа и понижава жизнения им стандарт. През изминалото десетилетие отбелязахме известен напредък, който обаче е незадоволителен. Грамотността е в основата на ученето като цяло – поради това наскоро стартирахме кампания за насърчаване на грамотността, насочена към всички възрасти, и по-специално към онази част от населението, която е в неравностойно положение, като например децата от ромски произход.“

Проучването, изготвено за Комисията от мрежата EURYDICE, разглежда четири основни теми: методи на обучение, преодоляване на затрудненията с четенето, обучаване на учителите и насърчаване на извънкласното четене. Всяка от темите е разгледана в светлината на академични изследвания, на най-новите резултати от проучвания на международно равнище и на задълбочен преглед на националните политики, програми и най-добри практики. Проучването показва, че само осем държави (Дания, Ирландия, Исландия, Малта, Норвегия, Обединеното кралство, Финландия и Швеция) осигуряват в училищата специалисти по овладяване на четенето, които да подпомагат учителите и учениците.

Докладът на мрежата EURYDICE представлява важен принос към работата на Групата на високо равнище на експертите в областта на грамотността, създадена от комисар Василиу през януари и председателствана от нидерландската принцеса Лаурентиен. Групата проучва кои са начините за подпомагане на грамотността при всички възрасти, а също така и кои политически инициативи и програми са дали резултати. Групата ще представи предложения за формулиране на политика до средата на 2012 г.

Предистория

Повечето от държавите разполагат с необходимите политики за обучение по четене

През последните години бяха вложени значителни усилия за усъвършенстване на насоките на национално равнище и популяризиране на най-добрите педагогически подходи. Понастоящем в Европа е широко разпространена практиката усилията за изграждане на основите на обучението по четене да започват още в предучилищна възраст. Училищата все по-често използват разнообразни материали за обучение по четене, като разкази, списания, комикси и уебсайтове. Четенето се преподава и в рамките на други учебни предмети, за да се подобрят уменията за разбиране в различен контекст.

Не съществува обаче универсален подход, който да гарантира успех. Проведените изследвания са до голяма степен в подкрепа на едновременното прилагане на различни стратегии, за да се подобри разбирането при четене. Съвместното учене и дискусиите със съученици могат допълнително да допринесат за разбирането на прочетеното и да помогнат на онези, които срещат затруднения при четене. Въпреки че повечето от държавите са определили цели във връзка с разбирането на прочетеното, в техните национални насоки често липсват достатъчно широкообхватни стратегии, особено за първия етап на гимназиалното образование.
Като цяло, обаче, съществуващите национални учебни планове са с добро качество и сега е необходимо вниманието да бъде насочено към учителите, натоварени с тяхното практическо изпълнение.

Малко на брой държави разполагат със специалисти по овладяване на четенето, които да помагат на учителите и учениците

Затрудненията при четенето могат да бъдат успешно преодолени, ако се обърне внимание на проблемите възможно най-рано, ако учебните материали са адаптирани към конкретните нужди и ако на учителите се осигури продължаващо професионално развитие.

Провеждането на интензивно и целенасочено обучение за отделни лица или малки групи може да бъде от особена полза. Малко са учителите обаче, които имат възможност да специализират в тази област, затова специалисти по овладяване на четенето, които помагат на учителите в клас, има само в Обединеното кралство, Ирландия, Малта и петте скандинавски държави.

Твърде дългите процедури за организиране на допълнителни уроци също могат да бъдат пречка за осигуряването на навременна и ефикасна помощ за учениците.

Действията за насърчаване трябва да са съсредоточени в по-голяма степен върху изложените на риск групи

Насърчаването на четенето се ползва с широка подкрепа в рамките на националните политики и инициативи. Тези инициативи обаче са насочени най-вече към широката публика, а не непременно към онази част от населението, за която е по-вероятно да се сблъска със затруднения в четенето, като например момчетата, младите хора, произхождащи от семейства в неравностойно социалноикономическо положение, или чийто майчин език е различен от езика на преподаване. Освен това, използваните в подобни инициативи материали трябва да бъдат възможно най-разнообразни и да включват мултимедия.

Eurydice

Мрежата Eurydice предоставя информация и анализи на европейските образователни системи и политики. От 2011 г. насам тя включва 37 национални структури, разположени в 33-те държави, които участват в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура в Брюксел, която изготвя нейните проучвания и предоставя широк набор от онлайн ресурси.

За повече информация:

Пълният текст на проучването [на английски език] Обучение по четене в Европа: контекст, политики и практики [принтирано копие на английски език е на разположение от юли 2011 г., а на френски и немски език – малко по-късно].

Европейска комисия: Образование и обучение

За контакти:

Dennis Abbott, +32 2 295 92 58

Dina Avraam, +32 2 295 96 67

Christel Vacelet, Eurydice: +32 2 295 1137

ПРИЛОЖЕНИЕ: Факти и цифри

  • Процентен дял на 15-годишните ученици с незадоволителни умения за четене (2009 г.)


Източник: ОИСР, данни от PISA за 2009 г.

  • Прилагане на основано на текстове съвместно учене в националните учебните планове
    (Начално и прогимназиално образование, 2009/2010 г.)

3. Наличност на специалисти по овладяване на четенето, които да помагат на учителите за преодоляването на затрудненията на учениците в началните училища (2009/2010 г.)


Side Bar