Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen lanserar en ny handlingsplan för transportförbindelserna med grannregionerna

Bryssel den 7 juli 2011 – Europeiska kommissionen offentliggjorde idag en ny handlingsplan för att stärka transportförbindelserna med angränsande regioner öster och söder om EU. Planen innehåller förslag till mer än 20 konkreta åtgärder på kort och lång sikt som syftar till att göra transportförbindelserna smidigare, säkrare och mer tillförlitliga. Den kommer samtidigt att fördjupa marknadsintegrationen, till fördel för både EU och grannregionerna. Planen presenterades den 7 juli 2011 av kommissionens vice ordförande med ansvar för transport, Siim Kallas, och kommissionären med ansvar för utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken, Stefan Füle.

Fri rörlighet är något vi brukar ta för givet i Europa, men den borde inte upphöra vid gränsen. Om vi menar allvar med relationerna till våra grannar måste vi tillhandahålla den infrastruktur som krävs för transporterna av varor och personer över gränserna, och skära bort byråkrati och flaskhalsar, säger Siim Kallas.

Genom den nya och ambitiösa europeiska grannskapspolitik som lanserades den 25 maj i år kan vi erbjuda våra grannar i öster och söder en djupare ekonomisk integration. Handlingsplanen innehåller förslag till konkreta åtgärder på transportområdet, som vi har för avsikt att genomföra till nytta för allmänheten och näringslivet både i grannskapet och i Europa, säger Stefan Füle.

Transportsamarbetet med EU:s angränsande regioner1 har hittills skett inom ramen för en rad bilaterala och regionala initiativ – det finns t.ex. redan ett regionalt transportinitiativ för grannar i söder. Denna nya handlingsplan2 bygger vidare på de resultat som uppnåtts hittills, stärker i synnerhet kopplingarna till öster och samlar det regionala transportsamarbetet inom en enda strategi.

Viktiga åtgärder för att binda samman EU:s transportsystem med dem i grannskapet är t.ex. följande:

  • Utvidga EU:s inre luftfartsmarknad och det gemensamma europeiska luftrummet till grannregionerna.

  • Ansluta det transeuropeiska nätverket till infrastrukturen i EU:s grannländer genom prioriterade transportprojekt.

  • Bättre utnyttja potentialen för godstrafik på järnväg genom att öppna marknaderna och minska tekniska hinder som t.ex. skillnader i järnvägarnas spårvidd.

  • Rationalisera genomförandet av det regionala transportsamarbetet genom att inrätta en transportpanel för det östliga partnerskapet i syfte att övervaka samarbetet med grannarna i öst.

  • Effektivisera sjötransporterna till och från grannländerna, även på längre sikt, genom att inlemma dem i ”Blue Belt” med fri rörlighet för sjöfarten i och omkring Europa.

  • Hjälpa grannländerna att förbättra trafiksäkerheten.

Se MEMO/11/488för mer detaljerad information om mer än 20 åtgärder som ingår i handlingsplanen.

Dessa åtgärder kommer fram till 2013 att finansieras med befintliga medel genom bättre prioritering av projekt och åtgärder. I sitt nya meddelande om en budget för Europa 2020 föreslog kommissionen ökad flexibilitet för eventuell finansiering av strategiska infrastrukturprojekt som förbinder EU och grannländerna. Detta kommer att följas upp vid förhandlingarna om den kommande budgetramen.

Vad blir nästa steg?

Kommissionens plan kommer härnäst att presenteras för rådet och Europaparlamentet. Den nya transportpanelen för det östliga partnerskapet, som ska övervaka genomförandet av åtgärderna österut, kommer att lanseras i oktober 2011 vid en ministerkonferens organiserad av EU:s polska ordförandeskap (i Kraków den 24–25 oktober 2011.)

Mer information om transportsamarbetet med grannländerna finns på

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontaktpersoner:

Anca Paduraru (+32 22966430)

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Angränsande regioner är de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningspolitiken och som inte redan har särskilda förbindelser med EU. I öster: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina. I söder: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, det ockuperade palestinska territoriet, Syrien, Tunisien. Kandidatländer: Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Turkiet och Island. Potentiella kandidatländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99). Island omfattas inte av meddelandet med tanke på inriktningen på transportförbindelser och marknadsintegration.

2 :

Kommissionens meddelande ”EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete”, KOM(2011) 415.


Side Bar