Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija sāk īstenot jaunu rīcības plānu kaimiņattiecību politikai transporta jomā

Briselē, 2011. gada 2011. jūlijā: Eiropas Komisija šodien publicēja jauno kaimiņattiecību politikas rīcības plānu transporta jomā, ar kuru ir paredzēts stiprināt transporta savienojumus ar ES blakusesošajiem reģioniem austrumos un dienvidos. Plānā ir ierosināti vairāk nekā 20 konkrēti pasākumi, kas īstenojami īstermiņā un ilgtermiņā, lai transporta savienojumi notiktu raitāk, lai tie būtu drošāki un uzticamāki. Tajā pašā laikā ir paredzēts padziļināt tirgus integrāciju, no kā labumu gūtu gan ES, gan tās blakusesošie reģioni. Ar šo plānu 2011. gada 7. jūlijā nāca klajā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass un paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefans File.

Priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass sacīja: "Pārvietošanās brīvību Eiropā mēs visi uzskatam par kaut ko tādu, kas ir pats par sevi saprotams, bet šai brīvībai nevajadzētu izbeigties uz Eiropas robežām. Ja mēs ar vislielāko nopietnību izvēršam kaimiņattiecību politiku ar mūsu kaimiņvalstīm, mums ir jānodrošina tāda infrastruktūra, kas ir priekšnosacījums preču un personu plūsmai pāri robežām, un jālikvidē birokrātija un sastrēgumpunkti."

Komisārs File teica: "Jaunajā un vērienīgajā Eiropas kaimiņattiecību politikā, ko aizsāka šā gada 25. maijā, saviem kaimiņiem austrumos un dienvidos mēs piedāvājam padziļinātu ekonomisko integrāciju. Šajā rīcības plānā ir pausti ieteikumi konkrētiem, transporta nozarē īstenojamiem pasākumiem, no kuriem labumu gūs iedzīvotāji un uzņēmumi gan ES kaimiņvalstīs, gan Eiropā."

Sadarbība transporta jomā ar ES blakusesošajiem reģioniem1 līdz šim ir notikusi vairāku divpusējo un reģionālo iniciatīvu satvarā; piemēram, jau ir sākta reģionālā iniciatīva transporta jomā kaimiņvalstīm ES dienvidos. Šā jaunā rīcības plāna2 pamatā ir līdz šim sasniegtie rezultāti, un, to īstenojot, jo īpaši tiks stiprināti savienojumi ar austrumiem un attiecībās ar konkrētiem reģioniem izvērstā transporta sadarbība iegūs vienotas politikas aprises.

Līdztekus citiem pasākumiem ES un tās kaimiņvalstu transporta sistēmu savienošanai ir minami šādi pasākumi:

  • paplašināt ES iekšējo aviācijas tirgu un Eiropas Kopējās gaisa telpas politiku, tajā ietverot arī blakusesošos reģionus;

  • īstenojot prioritāros transporta projektus, savienot Eiropas Transporta tīklu ar ES kaimiņvalstu infrastruktūru;

  • sekmīgāk izmantot dzelzceļu kravu pārvadājumu potenciālu, atverot tirgus un mazinot tādus tehniskus šķēršļus kā sliežu ceļa platuma atšķirības;

  • sekmīgāk orientēt reģionālās sadarbības īstenošanu transporta jomā, izveidojot transporta komiteju Austrumu partnerības ietvaros, lai pārraudzītu sadarbību ar ES kaimiņvalstīm austrumos;

  • uzlabot (tostarp arī ilgtermiņā) jūras pārvadājumu efektivitāti maršrutos ar kaimiņvalstīm, tās iekļaujot tā sauktajā "zilajā joslā", kurā kuģi var netraucēti kuģot visā Eiropā;

  • sniegt palīdzību kaimiņvalstīm ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

Lai iepazītos sīkāk ar visiem vairāk nekā 20 pasākumiem, kas izklāstīti rīcības plānā, sk. MEMO/11/488.

Šos pasākumus līdz pat 2013. gadam finansēs, izmantojot rīcībā esošos resursus, pateicoties sekmīgākam projektu un pasākumu iedalījumam pēc to nozīmīguma. Savā nesen pieņemtajā paziņojumā par ES budžetu "Eiropa 2020" Komisija ierosināja papildu elastību, ciktāl tas attiecas uz iespējamu finansējuma piešķiršanu stratēģiskas nozīmes infrastruktūras projektiem, kas savieno ES ar tās kaimiņvalstīm. Šo ieceri turpinās apspriest nākamās finanšu perspektīvas sakarā.

Nākamie soļi

Komisijas plānu pēc tam iesniegs Padomei un Eiropas Parlamentam. 2011. gada oktobrī ministru konferencē, ko organizēs (2011. gada 24.–25. oktobrī Krakovā) Polijas ES prezidentūras laikā, iedibinās Austrumu partnerības transporta komiteju, kas pārraudzīs pasākumu īstenošanu ES austrumu kaimiņvalstīs.

Plašāka informācijas par sadarbību transporta jomā ar kaimiņvalstīm atrodama

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontaktpersonas:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Blakusesošie reģioni ir tās valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika un paplašināšanās politika, bet kurām vēl nav īpašu attiecību ar ES. ES austrumos šādas valstis ir: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova, Ukraina; dienvidos: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Okupētā Palestīnas teritorija, Sīrija, Tunisija. Kandidātvalstis: Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Turcija un Islande. Potenciālās kandidātvalstis: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbija un Kosova (saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1244/99). Šis paziņojums, kas koncentrējas uz transporta savienojumiem un tirgus integrāciju, uz Islandi neattiecas.

2 :

Komisijas paziņojums "ES un tās blakusesošie reģioni: Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā", COM(2011) 415.


Side Bar