Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija pristato naują Kaimyninių šalių veiksmų transporto srityje planą

Briuselis, 2011 m. liepos 7 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė naują Kaimyninių šalių veiksmų transporto srityje planą, skirtą transporto jungtims su kaimyniniais regionais, esančiais į rytus ir į pietus nuo ES, stiprinti. Plane siūloma daugiau kaip 20 konkrečių priemonių, kurias įgyvendinus per trumpą ir ilgesnį laikotarpį iš transporto jungčių būtų pašalintos kliūtys, jos taptų saugesnės ir patikimesnės. Be to, vykdant šį planą bus siekiama didesnio rinkos integravimo, kuris bus naudingas ES ir kaimyniniams regionams. Planą 2011 m. liepos 7 d. pristatė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas ir už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Stefanas Füle.

Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas sakė: „Judėjimo laisvė mums visiems Europoje atrodo savaime suprantamas dalykas, bet jos neturėtų riboti sienos. Jei šiandien norime turėti rimtus santykius su mūsų kaimynais, turime kurti infrastruktūrą, nes ji yra labai svarbi prekių ir žmonių judėjimui tarp šalių ir mažina biurokratines ir transporto kliūtis.“

Komisijos narys S. Füle sakė: „Pagal šių metų gegužės 25 d. pristatytą naują plačių užmojų Europos kaimynystės politiką savo kaimynams rytuose ir pietuose siūlome didesnę ekonominę integraciją. Šiame veiksmų plane pateikiamos konkrečios priemonės, kurias norime įgyvendinti siekdami naudos tiek kaimyninių šalių, tiek Europos piliečiams ir bendrovėms.“

Iki šiol bendradarbiavimas su ES kaimyniniais regionais1 transporto srityje vyko pagal įvairias dvišales ir regionų iniciatyvas – jau turime, pavyzdžiui, transporto regioninę iniciatyvą, skirtą pietinėms kaimyninėms šalims. Šiuo naujuoju veiksmų planu2, kuris grindžiamas iki šiol pasiektais rezultatais, siekiama visų pirma sustiprinti jungtis į rytus, o regioninį bendradarbiavimą transporto srityje vystyti vadovaujantis bendra politika.

Vienos iš pagrindinių priemonių, padėsiančių sujungti ES ir kaimyninių šalių transporto sistemas, yra šios:

  • išplėsti ES vidaus aviacijos rinką į kaimyninius regionus ir juose įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvą;

  • įgyvendinant prioritetinius transporto projektus, transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) sujungti su ES kaimyninių šalių infrastruktūra;

  • geriau pasinaudoti krovinių vežimo geležinkeliais pajėgumais, atveriant rinkas ir šalinant technines kliūtis, pavyzdžiui, geležinkelio vėžės pločio skirtumus;

  • paprastinti regionų bendradarbiavimą transporto srityje, įsteigiant Rytų partnerystės transporto ekspertų grupę, kuri stebės bendradarbiavimą su rytinėmis kaimyninėmis šalimis;

  • didinti jūrų transporto su kaimyninėmis šalimis veiksmingumą, be kita ko, skatinant jas ilgainiui dalyvauti Europoje ir aplink ją vykdomoje laisvos laivybos „Mėlynoje zonoje“;

  • padėti kaimyninėms šalims gerinti saugą keliuose.

Visą informaciją apie daugiau nei 20 veiksmų plane pateiktų priemonių galima rasti MEMO/11/488.

Geriau nustačius prioritetinius projektus ir priemones, šie veiksmai iki 2013 m. bus finansuojami iš turimų šaltinių. Neseniai paskelbtame Komunikate dėl strategijos „Europos 2020“ biudžeto Komisija pasiūlė lanksčiau finansuoti galimus strateginius infrastruktūros projektus, skirtus ES sujungti su kaimyninėmis šalimis. Tai bus aptarta derybose dėl būsimos finansinės programos.

Kokie tolesni žingsniai?

Vėliau Komisijos planas bus pateiktas Tarybai ir Europos Parlamentui. 2011 m. spalio 24–25 d. Krokuvoje vyksiančioje ministrų konferencijoje, surengtoje ES pirmininkaujant Lenkijai, bus pristatyta nauja Rytų partnerystės transporto ekspertų grupė, kuri stebės priemonių įgyvendinimą rytinėse kaimyninėse šalyse.

Daugiau informacijos apie bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis transporto srityje galima rasti

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Asmenys ryšiams:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Kaimyniniai regionai apima šalis, su kuriomis bendradarbiaujama įgyvendinant Europos kaimynystės politiką ir plėtros politiką, bet su kuriomis ES dar nėra užmezgusi konkrečių santykių. Rytuose: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Pietuose: Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Okupuotoji Palestinos Teritorija, Sirija ir Tunisas. Šalys kandidatės: Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Turkija ir Islandija. Potencialios kandidatės: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Kosovas (pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99). Komunikate nenagrinėjamas Islandijos transporto jungčių ir rinkos integracijos klausimas.

2 :

Komisijos komunikatas „ES ir kaimyniniai regionai. Naujas požiūris į bendradarbiavimą transporto srityje“, COM(2011) 415.


Side Bar