Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon algatab uue naaberpiirkondade transpordi tegevuskava

Brüssel, 7. juuli 2011 – Euroopa Komisjon avaldas täna uue naaberpiirkondade transpordi tegevuskava, et tugevdada ühendusteid EList itta ja lõunasse jäävate naaberpiirkondadega. Tegevuskavas tehakse ettepanek enam kui 20 konkreetse lühi- ja pikemaajalise meetme võtmiseks, et muuta transpordiühendused sujuvamaks, ohutumaks ja usaldusväärsemaks. Samal ajal süvendab see turu integreerumist, mis tuleb kasuks nii Euroopa Liidule kui ka selle naaberpiirkondadele. Kava esitlesid 7. juulil 2011 asepresident Siim Kallas, kes vastutab transpordiküsimuste eest, ja Euroopa laienemise ja naabruspoliitika volinik Stefan Füle.

Asepresident Kallas märkis: „Liikumisvabadus on miski, mida Euroopas peetakse sageli iseenesestmõistetavaks, kuid see ei peaks lõppema piiril. Kui võtame tänapäeval suhteid oma naabritega tõsiselt, peame tagama infrastruktuuri, mis on oluline kaupade ja inimeste piiriüleseks liikumiseks, vähendama bürokraatiat ning kõrvaldama kitsaskohad.”

Volinik Füle ütles: „Käesoleva aasta 25. mail algatatud uue silmapaistva Euroopa naabruspoliitika raames pakume oma ida- ja lõunanaabritele tihedamat majandusintegratsiooni. Tegevuskavas esitatakse konkreetsed transpordimeetmed, mida püüame rakendada nii naaberpiirkondade kui ka Euroopa kodanike ja ettevõtete huvides.”

Transpordialast koostööd ELi naaberpiirkondadega1 on seni tehtud mitmete kahepoolsete ja piirkondlike algatuste raames. Lõunasse jäävate naaberpiirkondadega koostööks on näiteks juba loodud piirkondlik transpordialgatus. Uus tegevuskava2 toetub seni saavutatud tulemustele, tugevdab eelkõige ühendusi idapoolsete riikidega ja koondab piirkondliku transpordialase koostöö ühtsesse poliitikasse.

ELi ja selle naaberpiirkondade transpordisüsteemide ühendamise peamiste meetmete hulka kuuluvad:

  • ELi lennunduse siseturu ja ühtse Euroopa taeva laiendamine naaberpiirkondadesse;

  • üleeuroopalise transpordivõrgu ühendamine ELi naaberpiirkondade infrastruktuuriga prioriteetsete transpordiprojektide kaudu;

  • raudtee-kaubaveonduse võimaluste parem ärakasutamine turgude avamise ja tehniliste takistuste (nt erinevad rööpmelaiused) kõrvaldamise teel;

  • piirkondliku transpordialase koostöö rakendamise täiustamine idapartnerluse transpordialase vaekogu loomisega, kes jälgib koostööd idapoolsete naaberriikidega;

  • meretranspordi tõhustamine naaberriikidega, ka pikaajaliselt, nende kaasamisega nn sinisesse vööndisse, mis võimaldab vaba liikumist merel nii Euroopas kui ka sellest väljaspool.

  • naaberriikide toetamine liiklusohutuse parandamisel.

Tegevuskavas esitatud rohkema kui 20 meetme üksikasjad vt MEMO/11/488.

Neid tegevusi rahastatakse kuni aastani 2013 olemasolevatest ressurssidest projektide ja meetmete parema prioriseerimise kaudu. Oma viimati avaldatud teatises „Euroopa eelarve 2020” tegi komisjon ettepaneku suurendada paindlikkust ELi ja selle naaberpiirkondi ühendavate strateegiliste infrastruktuuriprojektide võimalikuks rahastamiseks. Seda arvestatakse läbirääkimistes tulevase finantsraamistiku üle.

Millised on järgmised sammud?

Järgmisena esitatakse komisjoni kava nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Oktoobris 2011 luuakse ELi eesistujariigi Poola korraldatud ministrite konverentsil (24.–25. oktoobril 2011 Krakówis) uus idapartnerluse transpordialane vaekogu, kes jälgib meetmete rakendamist idaosas.

Lisateave transpordialase koostöö kohta naaberriikidega:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontaktisikud:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Naaberpiirkonda kuuluvad need riigid, kes on juba Euroopa naabrus- ja laienemispoliitikaga hõlmatud ning kellel puuduvad seni veel erilised suhted ELiga. Idapoolsed riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina. Lõunapoolsed riigid: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina okupeeritud alad, Süüria ja Tuneesia. Kandidaatriigid: Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Türgi ja Island. Potentsiaalsed kandidaatriigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1244/99). Arvestades transpordiühenduste ja turu integreerumisega seotud eesmärki ei hõlma teatis Islandit.

2 :

Komisjoni teatis „EL ja selle naaberpiirkonnad: uus lähenemisviis transpordialasele koostööle”, KOM(2011) 415


Side Bar