Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer ny handlingsplan for transportforbindelser til EU's naboregioner

Bruxelles, den 7. juli 2011 – Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag en ny transporthandlingsplan, som skal styrke transportforbindelserne til EU’s naboregioner mod øst og syd. Planen indeholder mere end 20 konkrete foranstaltninger til at skabe problemfri, sikrere og mere pålidelige transportforbindelser på kort og længere sigt. Samtidig forstærkes markedsintegrationen til gavn for både EU og dets naboregioner. Planen blev præsenteret den 7. juli 2011 af næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, og Stefan Füle, kommissær for udvidelse og naboskabspolitik.

Siim Kallas udtalte: "Den frie bevægelighed er noget, vi alle gerne tager for givet i Europa, men den bør ikke stoppe ved grænsen. Hvis vi tager forholdet til vore naboer alvorligt, er vi nu nødt til at sørge for den infrastruktur, der er en forudsætning for strømmen af varer og mennesker hen over grænserne, skære bureaukratiet væk og fjerne flaskehalsene."

Stefan Füle udtalte: "Med den nye og ambitiøse europæiske naboskabspolitik, der blev lanceret den 25. maj i år, tilbyder vi vore naboer mod øst og syd øget økonomisk integration. Handlingsplanen indeholder de konkrete transportforanstaltninger, som vi sigter mod at iværksætte til gavn for borgere og virksomheder i både nabolande og Europa."

Transportsamarbejdet med EU’s naboregioner1 har hidtil fundet sted inden for rammerne af en række bilaterale og regionale initiativer. Der eksisterer f.eks. allerede et regionalt transportinitiativ for EU’s sydlige naboer. Den nye handlingsplan2 bygger på de hidtil opnåede resultater. Den styrker især forbindelserne mod øst og forener det regionale transportsamarbejde i én samlet politik.

De vigtigste foranstaltninger til at forbinde EU’s og nabolandenes transportsystemer indebærer bl.a.:

  • at EU’s interne luftfartsmarked og det fælles europæiske luftrum udvides til at omfatte naboregionerne

  • at det transeuropæiske transportnet forbindes med infrastrukturen i EU’s nabolande gennem prioriterede transportprojekter

  • at banegodspotentialet udnyttes bedre ved at åbne markeder og fjerne tekniske hindringer, som f.eks. forskellige sporvidder

  • at gennemførelsen af det regionale transportsamarbejde forenkles ved at etablere et transportpanel for det østlige partnerskab til at overvåge samarbejdet med nabolandene mod øst

  • at søtransporten til nabolandene effektiviseres bl.a. ved på længere sigt at indlemme dem i "Blue Belt"-søtransportområdet med fri bevægelighed til søs i og rundt om Europa

  • at nabolandene hjælpes til at forbedre trafiksikkerheden.

Udførlige oplysninger om mere end 20 foranstaltninger i handlingsplanen findes i MEMO/11/488.

Indtil 2013 finansieres disse aktioner med eksisterende ressourcer ved at foretage en bedre prioritering af projekter og foranstaltninger. I sin meddelelse om et budget for Europa 2020 stillede Kommissionen for nylig forslag om at indføre yderligere fleksibilitet ved en eventuel finansiering af strategiske infrastrukturprojekter, der forbinder EU med dets nabolande. Det vil blive fulgt op i forbindelse med forhandlingerne om den fremtidige finansielle ramme.

Hvad er de næste skridt?

Kommissionens plan vil blive forelagt Rådet og Europa-Parlamentet. I oktober 2011 lanceres det nye transportpanel for det østlige partnerskab, som skal overvåge gennemførelsen af foranstaltninger mod øst. Det sker på en ministerkonference arrangeret under det polske EU-formandskab (24.-25. oktober 2011 i Krakow).

Yderligere oplysninger om transportsamarbejdet med nabolandene:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontakt:
Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Naboregioner vil sige de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik og udvidelsespolitikken, og som ikke allerede har specielle forbindelser til EU. Mod øst vil det sige: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine. Mod syd: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien og Tunesien. Kandidatlande: Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Tyrkiet og Island. Potentielle kandidatlande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Kosovo (i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244). Island er ikke omfattet af meddelelsen på grund af dens fokus på transportforbindelser og markedsintegration.

2 :

Kommissionens meddelelse "EU og dets naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde", KOM(2011) 415


Side Bar