Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahajuje nový akční plán v oblasti dopravy pro sousední regiony

Brusel 7. července 2011 – Evropská komise dnes zveřejnila nový akční plán v oblasti dopravy, jehož cílem je posílit dopravní spojení se sousedními regiony na východ a jih od Evropské unie. V rámci plánu je navrženo více než dvacet konkrétních opatření, krátkodobých i dlouhodobých, na zabezpečení plynulejšího, bezpečnějšího a spolehlivějšího dopravního spojení. Díky akčnímu plánu se zároveň posílí integrace trhu, což bude výhodné jak pro EU, tak pro sousední regiony. Plán předložili dne 7. července 2011 místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, a člen Evropské komise Stefan Füle, odpovědný za rozšíření a evropskou politiku sousedství.

Místopředseda Kallas prohlásil: „Svoboda pohybu je něčím, co jsme si v Evropě zvykli brát jako samozřejmost, a tato svoboda by neměla přestat fungovat na hranicích. Pokud dnes bereme vážně vztahy s našimi sousedy, musíme poskytnout takovou infrastrukturu, která je zásadní pro toky zboží i osob přes hranice, a odbourat byrokracii a různé překážky.“

Komisař Füle řekl: „V rámci nové, ambiciózní evropské politiky sousedství, jež byla zahájena 25. května tohoto roku, nabízíme našim sousedům na východě a jihu větší ekonomickou integraci. Tento akční plán přichází s konkrétními akcemi v oblasti dopravy, které hodláme realizovat, aby je mohli využívat občané a společnosti v sousedních regionech i v Evropě.“

Spolupráce v oblasti dopravy s regiony sousedícími s EU1 dosud probíhala formou řady dvojstranných a regionálních iniciativ. Příkladem může být iniciativa týkající se regionální dopravy pro sousední jižní regiony. Tento nový akční plán2 vychází z dosažených výsledků, posiluje zejména spojení na východ a spojuje regionální spolupráci v oblasti dopravy do jedné politiky.

Mezi klíčová opatření k propojení dopravních systémů EU a sousedních zemí patří:

  • rozšíření vnitřního trhu EU v oblasti letectví a jednotného evropského nebe na sousední regiony,

  • propojení transevropské dopravní sítě s infrastrukturou sousedních zemí prostřednictvím prioritních projektů zaměřených na dopravu,

  • lepší využívání potenciálu železniční nákladní dopravy otevřením trhů a odbouráváním technických překážek, jako je např. rozdílný rozchod kolejí,

  • koordinace regionální spolupráce v oblasti dopravy vytvořením dopravního panelu pro východní partnerství, který by dohlížel na spolupráci s východními sousedy EU,

  • zefektivnění námořní dopravy, a to i z dlouhodobého hlediska, začleněním sousedních zemí do „modrého pásma“ volné námořní přepravy uvnitř i kolem Evropy,

  • pomoc sousedním zemím při zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Podrobné informace o více než dvaceti opatřeních tohoto akčního plánu naleznete v dokumentu MEMO/11/488.

Budou stanoveny prioritní projekty a opatření až do roku 2013 a jejich financování bude probíhat ze stávajících zdrojů. Ve svém nedávno zveřejněném sdělení o rozpočtu pro Evropu 2020 Komise navrhla pružnější případné financování strategických projektů zaměřených na infrastrukturu, při němž dojde k propojení prostředků EU a jejích sousedů. Tato otázka se bude projednávat během jednání o budoucím finančním rámci.

Jaké budou další kroky?

Plán Komise bude předložen Radě a Evropskému parlamentu. V rámci konference ministrů pořádané za polského předsednictví EU ve dnech 24. a 25. října 2011 v Krakově bude zahájena činnost dopravního panelu pro východní partnerství. Tento panel bude dohlížet na provádění opatření týkajících se východních sousedů EU.

Více informací o spolupráci se sousedními zeměmi v oblasti dopravy naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontaktní osoby:

Anca Paduraru (+32 22966430)

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Sousedními regiony se rozumějí země zapojené do evropské politiky sousedství a politiky rozšíření, které již nemají zvláštní vztahy s EU. Na východě: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Na jihu: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, okupované palestinské území, Sýrie, Tunisko. Kandidátské země: Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Turecko a Island. Potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99). Na Island se sdělení nevztahuje, pokud jde o zaměření na dopravní spojení a integraci trhu.

2 :

Sdělení Komise „EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy“, KOM(2011) 415.


Side Bar