Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията стартира нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство

Брюксел, 7 юли 2011 г. — Днес Европейската комисия публикува нов план за действие за транспорта в рамките на европейската политика за съседство за укрепване на транспортните връзки със съседните региони на изток и на юг от ЕС. В плана се предлагат над 20 конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план, които целят установяване на по-безпроблемни, по-безопасни и по-надеждни транспортни връзки. В същото време това ще доведе до задълбочаване на пазарната интеграция, което е в полза както на ЕС, така и на неговите съседни региони. Планът беше представен на 7 юли 2011 г. от заместник-председателя Сийм Калас, отговарящ за транспорта, и от комисаря по разширяването и европейската политика за съседство Щефан Фюле.

Заместник-председателят Калас заяви: „Свободата на движение е нещо, което ние всички сме склонни да приемаме за даденост в Европа, но тя не трябва да спира на границата. Ако искаме да развиваме сериозно отношенията с нашите съседи, днес ние трябва да осигурим инфраструктурата, която е жизненоважна за пресичащите границите потоци от стоки и хора, и да отстраним бюрокрацията и пречките.“

Комисарят Фюле заяви: „В новата и амбициозна Европейска политика за съседство, чието начало бе поставено на 25 май тази година, ние предлагаме по-задълбочена икономическа интеграция на нашите съседи на изток и на юг. Този план за действие предлага конкретни мерки в областта на транспорта, които искаме да въведем в полза на гражданите и предприятията както в съседните страни, така и в Европа.“

Сътрудничеството в областта на транспорта със съседните на ЕС региони1 досега е осъществявано чрез редица двустранни и регионални инициативи — например, вече съществува регионална инициатива в областта на транспорта с нашите южни съседи. Този нов план за действие2 се основава на постигнатите досега резултати, укрепва, по-специално, връзките с източните съседи и обединява регионалното сътрудничество в областта на транспорта в единна политика.

Ключовите мерки за свързване на транспортните системи на ЕС и неговите съседи включват:

  • Разширяване на вътрешния авиационен пазар на ЕС и на Единното европейско небе към съседните региони;

  • Свързване на Трансевропейската транспортна мрежа с инфраструктурите на съседите на ЕС чрез приоритетни транспортни проекти;

  • По-добро оползотворяване на възможностите за железопътен превоз на товари чрез отваряне на пазарите и чрез премахване на техническите пречки, като например разликите в ширината на железопътните линии;

  • Организиране на регионалното сътрудничество в транспортния сектор чрез създаване на Източна група за партньорство в сектора на транспорта, която да наблюдава сътрудничеството с нашите източни съседи;

  • Подобряване на ефикасността на морския транспорт със съседните страни, включително чрез включването им в дългосрочен план в „синия пояс“ на свободно движение по море във и около Европа;

  • Подпомагане на съседните държави при подобряването на пътната безопасност.

По-подробна информация за посочените в плана за действие над 20 мерки можете да намерите в MEMO/11/488.

До 2013 г. тези мерки ще бъдат финансирани с наличните ресурси при по-добро определяне на приоритетните проекти и мерки. В неотдавнашното си съобщение за бюджета, предназначен за стратегията „Европа 2020“, Комисията предложи да се проявява по-голяма гъвкавост по отношение на възможностите за финансиране на стратегически инфраструктурни проекти, свързващи ЕС с неговите съседи. Това ще бъде взето предвид при преговорите по бъдещата финансова рамка.

Какви са следващите стъпки?

Предстои планът на Комисията да бъде представен на Съвета и на Европейския парламент. Работата на новата Източна група за партньорство в сектора на транспорта, която ще наблюдава изпълнението на свързаните с източните региони мерки, ще започне през октомври 2011 г. в рамките на министерска конференция, организирана по време на полското председателство на ЕС (Краков, 24-25 октомври 2011 г.).

Повече информация за сътрудничеството със съседните страни в областта на транспорта можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

За контакти:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Съседни региони са държавите, включени в Европейската политика за съседство и в политиката за разширяване, които нямат специални отношения с ЕС. Източни съседи: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна; Южни съседи: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис. Страни кандидатки: Хърватия, бивша югославска република Македония, Черна гора, Турция и Исландия. Потенциални кандидатки: Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (по силата на Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН). Исландия не е обхваната от съобщението, тъй като то е съсредоточено върху транспортните връзки и пазарната интеграция.

2 :

Съобщение на Комисията „Европейският съюз и неговите съседни региони — подновен подход към сътрудничеството в сектора на транспорта“, COM(2011) 415


Side Bar