Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Trafiksäkerhet: Förare som begår trafikförseelser utomlands ställs till svars

Bryssel den 6 juli 2011 – Förare som begår trafikförseelser utomlands kommer att ställas till svars. Detta fastställdes i en omröstning i Europaparlamentet idag. De fyra farligaste förseelserna, som står för 75 % av vägtrafikolyckorna, beror på att man kört för fort, mot rött ljus, inte använt bilbälte eller varit rattonykter.

”De fyra farligaste trafikförseelserna, bland annat fortkörning och rattonykterhet förorsakar tusentals onödiga dödsfall på Europas vägar, vilket alltid leder till en familjetragedi”, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor. ”Man vet att en utländsk förare har tre gånger högre benägenhet att begå en trafikförseelse än en lokal förare. De nya reglerna bör få en kraftig avskräckande effekt och ändra beteendet. Många tycks fortfarande tro att när man är utomlands gäller inte bestämmelserna. Mitt budskap är att bestämmelserna gäller och att vi nu kommer att tillämpa dem.

Enligt EU-uppgifter står utländska förare för 5 % av trafikförseelserna men för 15 % av fortkörningarna. I de flesta fall leder det inte till några påföljder eftersom länderna har svårt att komma åt förare som återvänt till sina hemländer.

Vad gör EU?

Förslaget till direktiv om verkställighet av lagstiftning över gränserna vid trafikförseelser syftar till att komma till rätta med rådande läge. Ministrarna har nått överenskommelse om en text som inriktar sig på trafikförseelser, med särskild tyngdpunkt på vägsäkerheten, däribland de fyra farligaste förseelserna som förorsakar 75 % av vägtrafikolyckorna.

  • Fortkörning

  • Körning mot rött ljus

  • Inte fastspända passagerare

  • Trafikonykterhet

  • Bilkörning under drogpåverkan

  • Körning utan skyddshjälm

  • Otillåten körning i nödkörfält

  • Otillåten användning av mobiltelefon under körning.

Hur kommer det att fungera i praktiken?

Genom detta förslag kan man identifiera förare i EU och därmed kan man beivra förseelser som begåtts i ett annat EU-land än där fordonet är registrerat. Praktiskt innebär de nya reglerna att man kommer att inrätta ett elektroniskt nät för informationsutbyte som gör det möjliga att utbyta uppgifter mellan det land där förseelsen begåtts och fordonets registreringsland. När fordonsägarens namn och adress fastställts skickas en skrivelse. I förslaget till direktiv finns det en modell för en sådan skrivelse.

Den medlemsstat där förseelsen begåtts beslutar om trafikförseelsen ska beivras. Varken arten av förseelse eller straffpåföljderna harmoniseras i direktivet. När det gäller att fastställa förseelsens art och påföljderna gäller den medlemsstats nationella lagar där förseelsen begåtts.

Vad händer nu?

Lagstiftningsförslaget måste – innan det blir lag – antas av medlemsstaternas regeringar, vilket troligen kommer att ske inom de närmaste veckorna. Medlemsstaterna har därefter två år på sig för att införliva EU-lagstiftningen innan den sannolikt 2013 får laga kraft.

I bakgrundsmemot MEMO/11/483 finns frågor och svar om trafikförseelser som begåtts i utlandet

Se även nyligen publicerade pressmeddelanden IP/11/830 när det gäller landsspecifik statistik om vägtrafikolyckor under 2010.

Bakgrund

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020, som lanserades i juli 2010, har som mål att fram till 2020 minska antalet trafikdöda med hälften. Detaljerade uppgifter om programmet, samt landsspecifik statistik om vägtrafikdöd finns på (IP/10/970 and MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_sv.htm

MEMO/10/642

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar