Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnosť cestnej premávky: EÚ prijíma rázne opatrenia proti vodičom, ktorí sa v zahraničí dopúšťajú dopravných priestupkov

Brusel 6. júla 2011 – Európsky parlament dnes odhlasoval, že vodiči budú trestaní za dopravné priestupky, ktorých sa dopustia v zahraničí, vrátane štyroch „veľkých smrtonosných priestupkov“ spôsobujúcich 75 % smrteľných nehôd na cestách (prekročenie povolenej rýchlosti, prejazd cez svetelnú križovatku na červenú, nedodržanie povinnosti použiť bezpečnostné pásy a vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu).

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za dopravu, povedal: Štyri veľké smrtonosné priestupky, medzi ktoré patrí neprimeraná rýchlosť a vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, majú stále za následok tisícky zbytočných úmrtí na európskych cestách, a každé z nich otrasie životom niektorej rodiny. Vieme, že pravdepodobnosť, že zahraničný vodič sa dopustí priestupku, je trikrát vyššia než v prípade domáceho vodiča. Tieto nové pravidlá by mali mať silný odrádzajúci účinok a mali by zmeniť správanie vodičov. Veľa ľudí sa stále domnieva, že po prekročení hraníc sa pravidlá na nich už nevzťahujú. Chcel by som im odkázať, že pravidlá platia aj pre nich a že ich teraz budeme uplatňovať."

Z číselných údajov EÚ vyplýva, že zahraniční vodiči tvoria 5 % účastníkov cestnej premávky, no na priestupkoch týkajúcich sa neprimeranej rýchlosti sa podieľajú asi 15 %. Väčšina z nich zostane nepotrestaná, pretože krajiny, v ktorých sa dopustili priestupku, nie sú schopné vodičov po ich návrate domov stíhať.

Návrhy

Návrh smernice o cezhraničnom presadzovaní práva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky má za cieľ napraviť túto situáciu. Ministri sa dohodli na znení, ktoré sa zameriava na dopravné priestupky s najväčším vplyvom na bezpečnosť cestnej premávky vrátane štyroch „veľkých smrtonosných priestupkov“ spôsobujúcich 75 % smrteľných nehôd na cestách:

  • neprimeranú rýchlosť,

  • nezastavenie vozidla na červenú,

  • nezapnuté bezpečnostné pásy,

  • vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu

a takisto

  • vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok,

  • nepoužitie ochrannej prilby,

  • nezákonné použitie odstavného pruhu,

  • nezákonné použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla.

Ako to bude fungovať?

Tieto návrhy umožnia zistiť totožnosť vodičov z EÚ a následne ich postihnúť za priestupky, ktorých sa dopustili v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom je ich vozidlo evidované.

Z praktického hľadiska nové pravidlá umožnia vytvoriť sieť slúžiacu na výmenu elektronických údajov, pomocou ktorej si krajina, v ktorej sa vodič dopustí priestupku, bude môcť vymeniť potrebné údaje s krajinou, v ktorej je vozidlo evidované.

Po zistení mena a adresy vlastníka vozidla sa mu zašle informačný list o priestupku. Vzor tohto oznámenia je uvedený v navrhovanej smernici.

O ďalších krokoch po spáchaní dopravného priestupku rozhodne členský štát priestupku (čiže ten, v ktorom bol priestupok spáchaný). Smernica neobsahuje harmonizáciu povahy priestupku ani postihov za tento priestupok. Pokiaľ teda ide o povahu priestupku a postihy zaň, aj naďalej budú platiť vnútroštátne pravidlá vychádzajúce z vnútroštátnych právnych predpisov v danom členskom štáte priestupku.

Čo bude nasledovať?

Predtým, ako sa legislatívne návrhy stanú zákonom, musia ich schváliť vlády členských štátov, čo by sa malo stať v nasledujúcich týždňoch. Členské štáty potom budú mať k dispozícii dvojročné obdobie na to, aby transponovali právne predpisy EÚ pred nadobudnutím ich účinnosti, ku ktorému možno dôjde už v roku 2013.

Odpovede na často kladené otázky o dopravných priestupkoch spáchaných v zahraničí - pozri súvisiaci dokument MEMO/11/483.

Pozri tiež nedávnu tlačovú správu IP/11/830 so štatistikou smrteľných nehôd na cestách podľa jednotlivých krajín z roku 2010.

Súvislosti

Akčný program EÚ na roky 2011 až 2020 týkajúci sa bezpečnosti na cestách, ktorý sa začal realizovať v júli 2010, má za cieľ znížiť do roku 2020 počet úmrtí pri dopravných nehodách o polovicu. Ďalšie informácie s podrobnosťami o tomto programe, ako aj štatistiky smrteľných nehôd na cestách podľa krajín nájdete v dokumentoch IP/10/970 a MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_sk.htm

MEMO/10/642

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar