Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Liiklusohutus: EL võtab luubi alla välismaal liiklusõnnetusi põhjustanud juhid

Brüssel, 6. juuli 2011 – Täna Euroopa Parlamendis toimunud hääletusel otsustati karistada juhte, kes rikuvad välismaal olles liikluseeskirju. Peamisi rikkumisi, mis põhjustavad 75% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest, on neli – lubatud sõidukiiruse ületamine, foori keelava tule eiramine, turvavöö kinnitamata jätmine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas märkis: „Nelja peamise surmaga lõppevaid õnnetusi põhjustava rikkumise (nt lubatud sõidukiiruse ületamine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes) arvele langevad ikka veel tuhanded mõttetud surmajuhtumid Euroopa teedel, millest igaüks purustab mõne perekonna elu. Me teame, et välismaal viibiv sõidukijuht rikub liikluseeskirju kolm korda sagedamini kui kohalik juht. Vastuvõetud uued eeskirjad peaksid olema jõuliselt ennetava mõjuga ja muutma juhtide käitumist. Paljud inimesed näivad endiselt arvavat, et välismaal viibides nende suhtes eeskirjad enam ei kehti. Minu sõnum on see, et liikluseeskirjad kehtivad ja me rakendame neid."

ELi andmetest nähtub, et välismaal viibivate sõidukijuhtide osa kogu liiklusest on 5%, kuid samas on nad süüdi umbes 15% kiiruseületamisega seotud rikkumistest. Enamik neist jääb karistamata, sest riikidel ei ole võimalik kodumaale pöördunud sõidukijuhti vastutusele võtta.

Ettepanekud

Liiklusohutuse valdkonnas karistuste piiriülest täitmist käsitleva direktiivi ettepaneku eesmärk on seda olukorda parandada. Ministrid on jõudnud kokkuleppele teksti osas, milles käsitletakse liiklusohutusele kõige drastilisemat mõju avaldavaid liikluseeskirjade rikkumisi, sealhulgas nelja peamist rikkumist, mis põhjustavad 75% surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest:

  • lubatud sõidukiiruse ületamine,

  • foori keelava tule eiramine,

  • turvavöö kinnitamata jätmine,

  • sõiduki juhtimine alkoholijoobes

ning lisaks

  • sõiduki juhtimine narkojoobes,

  • kiivri mittekasutamine,

  • operatiivsõidukitele ettenähtud sõiduraja ebaseaduslik kasutamine,

  • mobiiltelefoni ebaseaduslik kasutamine sõiduki juhtimise ajal.

Kuidas see toimib?

Ettepanekud võimaldaksid ELi sõidukijuhte identifitseerida ja seega ka vastutusele võtta rikkumiste eest, mis on toime pandud muus liikmesriigis kui sõiduki registrijärgne liikmesriik. Uued eeskirjad võimaldavad seada sisse elektroonilise andmevõrgu, mille kaudu riik, kus rikkumine toime pandi, ja auto registrijärgne liikmesriik saavad andmeid vahetada. Kui sõidukiomaniku nimi ja aadress on teada, saadetakse talle teavitamiskiri, mille vorm kehtestatakse kavandatava direktiiviga.

Seejärel teeb liikmesriik, kus rikkumine toime pandi, otsuse võetavate meetmete kohta. Direktiiviga ei ühtlustata rikkumise laadi ega rikkumiste puhul kohaldatavaid karistusi. Seega kohaldatakse nii rikkumise laadi kui ka karistuste suhtes jätkuvalt selle liikmesriigi siseriiklikke eeskirju, kus liikluseeskirjade rikkumine toime pandi.

Mis saab edasi?

Liikmesriikide valitsused peavad seadusandlikud ettepanekud enne nende õigusaktideks saamist heaks kiitma – see peaks aset leidma lähinädalail. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega ELi õigusaktid enne nende jõustumist, mis toimub arvatavasti 2013. aastal, üle võtta.

Taustteavet piiriüleseid liikluseeskirjade rikkumisi käsitlevate sagedamini esitatavate küsimuste kohta vt MEMO/11/483.

Vt ka hiljutist pressiteadet IP/11/830 2010. aasta maanteeõnnetuste riigiti esitatud statistika kohta.

Taustteave

2010. aasta juulis käivitatud ELi 2011.–2020. aasta liiklusohutuse tegevusprogrammi eesmärk on vähendada surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole võrra aastaks 2020. Programmi üksikasjade kohta täpsema teabe saamiseks ning surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi riigiti käsitleva statistikaga tutvumiseks vt IP/10/970 ja MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_et.htm

MEMO/10/642

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar