Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Bezpečnost na silnicích: pro řidiče, kteří se v zahraničí dopouštějí dopravních přestupků, připravila EU tvrdé postihy

Brusel 6. července 2011 – Na základě dnešního hlasování v Evropském parlamentu budou řidiči v budoucnu trestáni za dopravní přestupky, kterých se dopustí v zahraničí, včetně čtyř „velkých zabijáků“, které způsobují 75 % smrtelných silničních nehod: překročení povolené rychlosti, průjezd světelné křižovatky na červenou, nepoužívání bezpečnostních pásů a řízení pod vlivem alkoholu.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: Čtyři nejčastější příčiny smrtelných nehod, k nimž patří například rychlá jízda a řízení pod vlivem alkoholu, i dnes způsobí zbytečnou smrt tisíců lidí na evropských silnicích, a každá z těchto smrtí otřese životem postižené rodiny. Je známo, že pravděpodobnost, že se zahraniční řidič dopustí přestupku, je třikrát vyšší, než u řidiče domácího. Tato nová pravidla by měla velmi důrazně odrazovat řidiče od porušování předpisů a změnit jejich chování. Zdá se, že mnoho lidí se stále ještě domnívá, že překročením hranic pro ně pravidla přestávají platit. Těmto lidem říkám, že se mýlí a že nyní tato pravidla budou platit i pro ně."

Z číselných údajů EU vyplývá, že zahraniční řidiči se podílejí na silničním provozu 5 % , avšak na přestupcích spočívajících v nepřiměřené rychlosti zhruba 15 %. Většina z nich zůstane nepotrestána, protože země, v nichž došlo k přestupku, nemohou řidiče po jejich návratu domů stíhat.

Návrhy

O nápravu této situace usiluje návrh směrnice o přeshraničním prosazování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Ministři se dohodli na znění, jež se zaměřuje na dopravní přestupky se zvlášť silným dopadem na bezpečnost silničního provozu, včetně čtyř přestupků, které jsou příčinou 75 % smrtelných nehod:

  • nepřiměřenou rychlost,

  • nerespektování světelné signalizace,

  • nezapnuté bezpečnostní pásy,

  • řízení pod vlivem alkoholu

a dále

  • řízení pod vlivem návykových látek

  • nepoužití ochranné přilby

  • nezákonné použití pruhu pro průjezd vozidel s právem přednosti v jízdě

  • nezákonné použití mobilního telefonu při řízení

Jak to bude fungovat?

Návrh umožní, aby byla zjištěna totožnost řidičů v rámci EU a ti pak byli stíháni za přestupky, jichž se dopustí v jiném členském státu, než je stát, kde je vozidlo registrováno. Z praktického hlediska umožní nová pravidla zřízení elektronické sítě pro výměnu dat mezi zemí, kde došlo k přestupku, a zemí, kde je vozidlo registrováno. Po zjištění jména a adresy vlastníka vozidla mu bude zasláno oznámení o přestupku, jehož vzor je uveden v navrhované směrnici.

O dalším postupu rozhodne členský stát, v němž byl přestupek spáchán. Směrnice neharmonizuje ani povahu přestupků ani sankce za ně ukládané. Na obojí se nadále uplatní vnitrostátní předpisy členského státu, v němž k přestupku došlo.

Co bude následovat?

Legislativní návrhy musí ještě s konečnou platností schválit vlády členských států, než se stanou zákonem – k tomu by mělo dojít v následujících týdnech. Členské státy pak budou mít dva roky na to, aby provedly právní předpis EU do svého práva, než začne platit, pravděpodobně v roce 2013.

Odpovědi na často kladené otázky o přestupcích spáchaných za hranicemi naleznete ve stručném přehledu základních informací MEMO/11/483.

Viz rovněž nedávno vydanou tiskovou zprávu IP/11/830, obsahující statistické údaje o smrtelných silničních nehodách v roce 2010 podle jednotlivých zemí.

Souvislosti:

Cílem akčního programu pro bezpečnost silničního provozu EU na období 2011– 2020, jenž byl zahájen v červenci 2010, je snížit do roku 2020 počet smrtelných nehod o polovinu. Více informací o podrobnostech tohoto programu a statistiky s údaji o smrtelných nehodách na silnicích v jednotlivých zemích naleznete ve zprávách IP/10/970 a MEMO/10/343 a na internetových stránkách

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_cs.htm

MEMO/10/642

Kontaktní osoby:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461


Side Bar