Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Ökad konkurrens, bättre urval och lägre priser när mobiltelefoner används utomlands

Bryssel, den 6 juli 2011 – Kommissionen har lagt fram ett förslag på långsiktig lösning på de höga kostnaderna för att använda mobiltelefoner och andra mobila apparater vid resor inom EU (roaming). Förslaget på direkt bindande förordning innebär att man för första gången skulle införa strukturella åtgärder för att öka konkurrensen. Det skulle ske genom att kunderna från och med den 1 juli 2014 kan teckna ett billigare kontrakt för mobil roaming som skulle vara separerat från deras nationella mobilkontrakt. Telefonnumret skulle dock vara detsamma. Genom förslaget skulle också mobiloperatörer (även så kallade virtuella mobiloperatörer, som inte har ett eget nät) få rätt att använda andra operatörers nät i andra medlemsstater till reglerade grossistpriser. Därigenom skulle fler operatörer lockas att konkurrera på roamingmarknaden.

För att täcka perioden tills de strukturella åtgärderna och konkurrensen driver ned konsumentpriserna, ger förslaget gradvis lägre konsumentpriser på telefonitjänster och SMS-tjänster och genom det införs också ett nytt konsumentpristak för mobila datatjänster. Från och med den 1 juli 2014 ska det, i fråga om roamingtjänster, kosta högst 24 cent per minut att telefonera, högst 10 cent per minut att ta emot ett samtal, högst 10 cent att skicka ett textmeddelande och högst 50 cent per megabyte att ladda ned från eller surfa på internet vid resor utomlands. Debitering ska ske per använd kilobyte.

- ”Förslaget attackerar roten till problemet, dvs. bristen på konkurrens på roamingmarknaden, genom att öka valfriheten för kunderna och underlätta åtkomsten till roamingmarknaden för alternativa operatörer, säger Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan. Det ger också omedelbart lägre priser för dataroaming, där vinstmarginalerna för närvarande är groteska.”

Förslaget ska uppnå målen i den digitala agendan för Europa att avgifterna för roaming och nationella telekomavgifter i princip ska vara desamma 2015 (se IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200). Målet kommer att uppnås om konkurrensen på mobilmarknaden gör att konsumenter enkelt och snabbt kan välja mellan roamingtjänster till (nästan) samma priser som på hemmamarknaden. Förslaget kommer att lämnas till Europaparlamentet och EU:s ministerråd för antagande.

I en rapport om den aktuella roamingförordningen sägs att den visserligen tillfälligt lett till lägre priser för roamingtelefonsamtal och textmeddelanden. Däremot är konkurrensen fortfarande dålig på roamingmarknaden med priser som bitit sig fast nära pristaken. Detta bekräftar resultaten i den preliminära rapport som offentliggjordes den 30 juni 2010 (se IP/10/851).

Kommissionens förslag tar itu med den låga konkurrensnivån och bristen på alternativ för konsumenterna genom följande åtgärder:

  • Att underlätta för alternativa operatörer, till exempel virtuella mobilnätsoperatörer, att ta sig in på roamingmarknaderna genom att kräva att nätoperatörer i andra medlemsstater ger dem tillgång till sina nät till reglerade grossistpriser. På det viset skulle konkurrensen mellan operatörer på roamingmarknaderna öka, vilket ger sänkta priser och förbättrad service.

  • Att låta kunderna välja en alternativ tillhandahållare av roamingtjänster, oavsett vilken tillhandahållare de har i sitt hemland. Varje gång en person åker till ett annat land, skulle det ske en automatisk omkoppling till den roamingtillhandahållare de valt. De skulle behålla sitt mobilnummer och använda samma SIM-kort. Öppenheten skulle öka och kunder skulle kunna leta fram bästa roamingerbjudande och operatörer skulle uppmuntras att erbjuda bättre roamingavtal.

I väntan på att dessa strukturella lösningar gett resultat skulle förslaget innebära följande:

  • Att man inför ett nytt tak på konsumentpriserna för dataroaming, som skulle gälla till i mitten av 2016. På så vis kan användare av smarta telefoner, surfplattor och andra apparater för internetåtkomst via mobila nät gå ut på internet utomlands utan att riskera enorma räkningar. Kommissionen föreslår att konsumenterna högst skulle betala 90 cent per megabyte vid nedladdningar från och med den 1 juli 2012, med ytterligare en kraftig sänkning till 50 cent per megabyte i juli 2014. Priserna skulle debiteras per kilobyte med beaktande av faktisk användning. Dagens förordning innehåller inget pristak för dataroaming. Grossistpristak för dataroaming har funnits sedan juli 2009, men har inte kommit kunderna till godo. Det genomsnittliga konsumentpriset på 1,06 euro för nedladdningar i en annan medlemsstat i slutet av 2010 döljer kraftiga skillnader i konsumentpriserna. Det kostar exempelvis i genomsnitt 2,23 euro per megabyte vid nedladdning utomlands på en annan grupps nät, och i vissa fall var avgifterna betydligt högre (ända upp till 12 euro per megabyte). Det är viktigt att komma ihåg att de föreslagna konsumentpristaken fungerar som ett skyddsnät för konsumenterna. Däremot väntar sig kommissionen att de föreslagna strukturella åtgärderna för att öka konkurrensen ska ge innovativa erbjudanden i hela Europa och lägre priser som ligger betydligt under skyddsnätstaken.

  • Att man behåller konsumenternas roamingpristak för taltelefoni och textmeddelanden. Priserna skulle stegvis sjunka för alla roamingtjänster och skulle också gälla till i mitten av 2016.

  • Att man behåller skyddet mot prischocker vid dataroaming. Privatpersoners och affärsresenärers månadsräkningar för dataåtkomst via mobila nät utomlands skulle fortsätta att ha ett tak på 50 euro om inte kunden uttryckligen avsäger sig det.

  • Att man behåller taket på grossistpriser mellan operatörer för alla roamingtjänster till 2022 (taltelefoni, SMS och datatjänster) för att alla alternativa operatörer ska få en förutsägbar investeringsmiljö. Grossistpristaken kan tas bort före 2022 om det finns indikationer från marknaden på att konkurrensen utvecklats tillräckligt.

Enligt den nya förordningen skulle operatörer fortfarande vara tvungna att informera kunder som kommer till en annan medlemsstat om roamingpriser, men kunderna skulle lätt kunna välja bort sådan information.

För mer information

Se MEMO/11/485

Europeiska kommissionens webbplats om roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Den digitala agendans webbplats: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Aktuella och föreslagna konsumentpristak (exklusive moms)

Aktuellt

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per megabyte)

Inget

90 cent

70 cent

50 cent

Gjorda samtal (per minut)

35 cent

32 cent

28 cent

24 cent

Mottagna samtal (per minut)

11 cent

11 cent

10 cent

10 cent

SMS (per SMS)

11 cent

10 cent

10 cent

10 cent

Aktuella och föreslagna grossistpristak (för priser som operatörer debiterar varandra):

Aktuellt

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per MB)

50 cent

30 cent

20 cent

10 cent

Taltelefoni (per minute)

18 cent

14 cent

10 cent

6 cent

SMS (per SMS)

4 cent

3 cent

3 cent

2 cent

Påminnelse: De föreslagna konsumentpristaken fungerar som ett skyddsnät för konsumenterna. Däremot väntar sig kommissionen att de föreslagna strukturella åtgärderna för att öka konkurrensen ska ge innovativa erbjudanden i hela Europa och lägre priser som ligger betydligt under skyddsnätstaken.

Kontakpersoner:

Jonathan Todd(+32-22994107)

Linda Cain(+32-22999019)


Side Bar