Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia navrhuje intenzívnejšiu hospodársku súťaž, väčší výber a nižšie ceny pre používateľov mobilných telefónov v zahraničí

Brusel 6. júla 2011 – Európska komisia predstavila návrh dlhodobého riešenia pretrvávajúceho problému vysokých nákladov na používanie mobilných telefónov a iných mobilných zariadení na cestách v zahraničí v EÚ (využívanie roamingu). Navrhovaným priamo záväzným nariadením by sa prvýkrát zaviedli štrukturálne opatrenia na účinnejšiu podporu hospodárskej súťaže, keďže by sa na ich základe od 1. júla 2014 zákazníkom, ktorí o túto možnosť prejavia záujem, umožnilo podpísať zmluvu o lacnejšom roamingu oddelenú od ich zmlúv vzťahujúcich sa na vnútroštátne mobilné služby s možnosťou využívať v rámci roamingu to isté telefónne číslo. Zároveň by mobilní operátori (vrátane tzv. virtuálnych mobilných operátorov, ktorí neprevádzkujú vlastnú sieť) prostredníctvom tohto návrhu získali právo používať siete iných operátorov v iných členských štátoch za regulované veľkoobchodné ceny, čo by podnietilo väčší počet operátorov zapojiť sa do hospodárskej súťaže na trhu s roamingom.

Počas obdobia, kým by štrukturálne opatrenia nezačali úplne fungovať a maloobchodné ceny klesať pod vplyvom hospodárskej súťaže, by sa súčasné limity maloobchodných cien za hovory a textové služby (SMS) na základe návrhu postupne znižovali a zaviedol by sa nový limit ceny za mobilné dátové služby. Do 1. júla 2014 by sa dosiahol stav, keď by zákazníci za roaming platili maximálne 24 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a maximálne 10 centov za minútu prijatého hovoru, maximálne 10 centov za zaslanie SMS, ako aj maximálne 50 centov za megabajt (MB) pri preberaní údajov alebo surfovaní na internete v zahraničí (účtované za kilobajt).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Tento návrh rieši koreň problému – nedostatok hospodárskej súťaže na trhu s roamingom. Spotrebiteľom garantuje väčší výber a alternatívnym operátorom poskytuje jednoduchší prístup na trh s roamingom. Zároveň by sa na jeho základe okamžite znížili ceny dátového roamingu, pri ktorom operátori v súčasnosti dosahujú nehorázne rozpätia ziskov.“

Návrh je zameraný na dosiahnutie cieľa vytýčeného v Digitálnej agende pre Európu, do roku 2015 dosiahnuť takmer nulový rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi tarifami (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Tento cieľ sa dosiahne, ak hospodárska súťaž na mobilných trhoch zabezpečí spotrebiteľom rýchlu a ľahkú voľbu v oblasti roamingových služieb, ktoré budú spoplatňované na úrovni alebo takmer na úrovni domácich cien. Návrh bude predložený na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov EÚ.

Zo správy o súčasnom nariadení o roamingu, ktorú Komisia dnes prijala, vyplýva, že sa dočasne podarilo znížiť ceny roamingových hovorov a textových správ, ale nepodarilo sa vyriešiť problém nedostatočnej hospodárskej súťaže na trhu s roamingom a ceny neoblomne zotrvávajú tesne pod maloobchodnými limitmi. Potvrdili sa tak zistenia predbežnej správy uverejnenej 30. júna 2010 (pozri IP/10/851).

Komisia vo svojom návrhu prezentuje tieto riešenia súčasného stavu nedostatočnej hospodárskej súťaže a možnosti výberu pre spotrebiteľov:

  • Uložiť operátorom sietí v iných členských štátoch povinnosť umožniť prístup k ich sieťam alternatívnym operátorom, napríklad virtuálnym mobilným operátorom, a uľahčiť im tak vstup na roamingové trhy. Tým by sa zintenzívnila hospodárska súťaž medzi operátormi na roamingových trhoch a zväčšila ich motivácia ponúkať atraktívnejšie ceny a služby.

  • Umožniť spotrebiteľom zvoliť si na roamingové služby alternatívneho operátora nezávisle od svojho vnútroštátneho operátora. Zakaždým, keď by spotrebiteľ prekročil hranice, automaticky by sa prepol na zvoleného poskytovateľa roamingu, pričom by si ponechal svoje číslo a SIM kartu. Dosiahla by sa tak väčšia transparentnosť, spotrebiteľom by sa umožnilo vybrať si najlepšie roamingové ponuky a operátori by boli motivovaní ponúkať konkurencieschopnejšie roamingové riešenia.

Do času, kým sa úplne preukážu účinky štrukturálnych riešení, by sa na základe návrhu:

  • Zaviedol nový cenový limit dátového roamingu (ktorý by zostal v účinnosti do polovice roka 2016). Tým by sa používateľom inteligentných telefónov, tabletov a iných zariadení na prístup k internetu prostredníctvom mobilných sietí zabezpečil pohyb v online prostredí v zahraničí bez toho, aby výsledkom boli vysoké účty. Komisia navrhuje, aby spotrebitelia od 1. júla 2012 neplatili za prebratý 1 megabajt (MB) viac ako 90 centov. Do júla 2014 by nastal výrazný cenový pokles na 50 centov za MB (tieto ceny by sa účtovali po kilobajtoch, pričom by sa zohľadnilo skutočné využitie). V súčasnom nariadení sa nepočíta so zavedením maloobchodných cenových limitov pri dátovom roamingu. Veľkoobchodné cenové limity dátového roamingu sa zaviedli v júli 2009, ale úspory sa nepremietli na úroveň spotrebiteľov. Za celkovou priemernou maloobchodnou cenou vo výške 1,06 EUR za preberané dáta v inom členskom štáte na konci 2010 sa skrýva celá rozmanitá škála cien. Spotrebitelia napríklad za 1 MB dát prebraných v sieti skupiny iného operátora platia v priemere 2,23 EUR, a v niektorých prípadoch oveľa viac (až do 12 EUR za MB). Treba poznamenať, že navrhované maloobchodné cenové limity slúžia len ako „záchranná sieť“ pre spotrebiteľov, pričom Komisia očakáva, že navrhovaným opatreniami na zlepšenie štruktúry sa dosiahnu inovačné celoeurópske ponuky a nižšie ceny, ktoré sa budú pohybovať na výrazne nižšej úrovni, než sú cenové limity.

  • Zachovali maloobchodné cenové limity hlasových služieb a textových správ (SMS). Tieto limity by pri všetkých roamingových službách postupne klesali a zostali by v účinnosti do polovice roka 2016.

  • Zachovala ochrana pred „šokmi z účtu“ za dátový roaming – mesačné účty spotrebiteľov a obchodných cestujúcich za prístup k dátam prostredníctvom mobilných sietí v zahraničí by naďalej zostali obmedzené na 50 EUR, pokiaľ by spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s inou maximálnou výškou účtovanej sumy.

  • Do roku 2022 zachovali limity veľkoobchodných cien medzi operátormi pri všetkých roamingových službách (hlasové, SMS a dátové služby) s cieľom vytvoriť prehľadné investičné prostredie pre alternatívnych operátorov. Veľkoobchodné cenové limity by sa mohli zrušiť pred rokom 2022, ak by sa podľa trhových údajov dalo usúdiť, že hospodárska súťaž sa úspešne rozvinula.

Podľa nového nariadenia by operátori naďalej boli povinní poskytovať zákazníkom pri prekročení hranice do iného členského štátu informácie o cenách roamingu, ale zákazníci by mohli jednoduchým spôsobom odmietnuť prijímanie takýchto informácií.

Ďalšie informácie:

Pozri MEMO/11/485

Webová stránka Európskej komisie venovaná roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Súčasné a navrhované maloobchodné cenové limity (bez DPH)

V súčasnosti

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

žiadne

90 centov

70 centov

50 centov

Odchádzajúce hlasové volania (za minútu)

35 centov

32 centov

28 centov

24 centov

Prijaté hlasové volania (za minútu)

11 centov

11 centov

10 centov

10 centov

SMS (za SMS)

11 centov

10 centov

10 centov

10 centov

Súčasné a navrhované veľkoobchodné cenové limity (cien, ktoré si navzájom účtujú operátori)

V súčasnosti

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

50 centov

30 centov

20 centov

10 centov

Hlasové volania (za minútu)

18 centov

14 centov

10 centov

6 centov

SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

3 centy

2 centy

Pripomienka: navrhované maloobchodné ceny predstavujú len „záchrannú sieť“ pre spotrebiteľov, pričom Komisia očakáva, že navrhovaným opatreniami na zlepšenie štruktúry sa dosiahnu inovačné celoeurópske ponuky a nižšie ceny, ktoré sa budú pohybovať na výrazne nižšej úrovni, ako sú cenové limity.

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar