Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Komisja proponuje wprowadzenie większej konkurencji, większego wyboru i niższych cen za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą

Bruksela, 6 lipca 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła propozycję dotyczącą długoterminowego rozwiązania problemu wysokich kosztów związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych podczas podróży na terenie UE (w roamingu). W zaproponowanym, bezpośrednio wiążącym rozporządzeniu po raz pierwszy wprowadza się w celu zwiększenia konkurencji środki strukturalne, które od dnia 1 lipca 2014 r. umożliwią klientom – jeżeli taka będzie ich wola – podpisanie tańszej umowy na świadczenie usług roamingu, odrębnej od ich umowy na krajowe usługi łączności ruchomej, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego numeru telefonu. We wniosku przyznaje się również operatorom sieci łączności ruchomej (w tym również operatorom wirtualnym łączności ruchomej, którzy nie posiadają własnej sieci) prawo do korzystania z sieci innych operatorów w innych państwach członkowskich po regulowanych cenach hurtowych, co powinno zachęcić większą liczbę operatorów do konkurowania na rynku usług roamingu.

Zanim jednak środki strukturalne staną się w pełni skuteczne i zanim konkurencja doprowadzi do spadku cen, zgodnie z proponowanymi uregulowaniami obecnie obowiązujące maksymalne wysokości stawek za usługi głosowe i usługi wiadomości tekstowych będą stopniowo obniżane, a ponadto wprowadzone zostanie nowe ograniczenie stawki za detaliczne usługi transmisji danych w roamingu. Od dnia 1 lipca 2014 r. podróżujący za granicą klienci korzystający z roamingu będą płacić nie więcej niż 24 eurocenty za minutę za wykonanie połączenia, nie więcej niż 10 eurocentów za minutę za jego odebranie, nie więcej niż 10 eurocentów za wysłanie wiadomości tekstowej oraz nie więcej niż 50 eurocentów za megabajt w przypadku transmisji danych lub korzystania z Internetu (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt).

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, stwierdziła: „Wniosek ten przewiduje wyeliminowanie głównych przyczyn problemu, jakim jest brak konkurencji na rynkach usług roamingu, poprzez zapewnienie klientom większego wyboru, a operatorom alternatywnym łatwiejszego dostępu do tego rynku. Wniosek spowoduje również obniżkę cen za transmisję danych w roamingu, w przypadku której operatorzy naliczają obecnie szokująco wysokie marże.”

Celem wniosku jest realizacja celu określonego w Europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którym różnice między cenami usług w roamingu a krajowymi taryfami usług telekomunikacyjnych powinny być bliskie zeru w 2015 r. (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200). Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli konkurencja panująca na rynkach łączności ruchomej pozwoli konsumentom na szybki i łatwy wybór usługi roamingu, której cena będzie taka sama, jak cena usługi krajowej lub zbliżona do niej. Wniosek zostanie przekazany do przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE.

W przyjętym w dniu dzisiejszym przez Komisję sprawozdaniu dotyczącym funkcjonowania obecnego rozporządzenia roamingowego stwierdzono, że rozporządzenie to doprowadziło do czasowej obniżki cen połączeń i wiadomości tekstowych w roamingu, ale nie rozwiązało problemu braku konkurencji na rynku usług roamingu, ponieważ ceny niezmiennie pozostają na poziomie zbliżonym do maksymalnych dozwolonych stawek. Ustalenia te potwierdzają wnioski, które przedstawiono już we wstępnym sprawozdaniu opublikowanym w dniu 30 czerwca 2010 r. (zob. IP/10/851).

Zgodnie z wnioskiem Komisji problem braku konkurencji i wyboru dla klientów zostanie rozwiązany poprzez:

  • ułatwienie wchodzenia na rynek usług roamingu operatorom alternatywnym, takim jak wirtualni operatorzy sieci łączności ruchomej, dzięki wprowadzeniu wymogu, zgodnie z którym operatorzy sieci w innych państwach członkowskich zobowiązani będą do zapewnienia im dostępu do swoich sieci po regulowanych cenach hurtowych. Działanie to zapewni większą konkurencję między operatorami na rynkach usług roamingu i tym samym zachęci ich do oferowania klientom bardziej atrakcyjnych cen i usług;

  • umożliwienie konsumentom wybierania alternatywnego dostawcy usług roamingu, bez względu na ich dostawcę krajowego. Po każdorazowym przekroczeniu granicy klienci będą automatycznie przełączani na usługi wybranego przez nich dostawcy usług roamingu, bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań i zachowując przy tym ten sam numer telefonu i tę samą kartę SIM. Środki te zwiększą przejrzystość, umożliwią klientom wyszukiwanie najlepszych ofert usług roamingu i zachęcą operatorów do oferowania bardziej konkurencyjnych cen za te usługi.

Zanim powyższe środki strukturalne przyniosą efekty, na mocy wniosku:

  • wprowadza się nową maksymalną wysokość stawki dla usług transmisji danych w roamingu (która będzie obowiązywała do połowy 2016 r.). Dzięki temu użytkownicy smartfonów, tabletów i innych urządzeń służących do korzystania z internetu za pośrednictwem sieci łączności ruchomej będą mogli korzystać z internetu nie obawiając się, że dostaną później do zapłaty wysoki rachunek. Komisja proponuje, by od 1 lipca 2012 r. konsumenci nie płacili więcej niż 90 eurocentów za megabajt pobranych danych, a od 1 lipca 2014 r. stawka ta ma zostać znacznie obniżona do 50 eurocentów za megabajt (opłaty te będą naliczane według kilobajtów i z uwzględnieniem rzeczywistego wykorzystania usługi). Obowiązujące rozporządzenie nie ustanawia maksymalnej wysokości stawek za usługi transmisji danych. Ograniczenie wysokości stawek hurtowych dla transmisji danych w roamingu obowiązuje od lipca 2009 r., ale obniżki cen nie przełożyły się na poziom konsumenta. Za średnią ceną detaliczną za pobór danych w innym państwie członkowskim, która pod koniec 2010 r. wynosiła 1,06 euro, kryje się duże zróżnicowanie cen detalicznych. Przykładowo, konsumenci, którzy pobierają dane korzystając za granicą z sieci innej grupy łączności ruchomej, ponoszą koszty w wysokości 2,23 euro za megabajt, a w niektórych przypadkach opłaty są znacznie wyższe (nawet do 12 euro za megabajt). Należy przy tym zauważyć, że proponowane ograniczenia wysokości stawek mają służyć jedynie jako zabezpieczenie dla konsumentów, gdyż Komisja żywi nadzieję, iż proponowane środki strukturalne wspierające konkurencję przyczynią się do powstania paneuropejskich ofert i obniżenia cen znacznie poniżej progów ochronnych;

  • utrzymuje się ograniczenia wysokości stawek dla usług głosowych i usług wiadomości tekstowych (SMS) świadczonych w roamingu. Limity te będą stopniowo obniżane w odniesieniu do wszystkich usług roamingu i pozostaną w mocy do połowy 2016 r.;

  • utrzymuje się ochronę przed „szokująco wysokimi rachunkami” – miesięczne rachunki klientów prywatnych i osób podróżujących służbowo, obejmujące opłaty za transmisję danych za pośrednictwem sieci łączności ruchomej podczas pobytów za granicą, nadal będą ograniczone do 50 euro, chyba że klient wyraźnie zwróci się o ustalenie innego limitu;

  • do 2022 r. utrzymuje się ograniczenie wysokości stawek hurtowych obowiązujące w rozliczeniach między operatorami w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych w roamingu (usługi głosowe, usługi SMS i usługi transmisji danych), aby zapewnić przewidywalne środowisko inwestycyjne dla operatorów alternatywnych. Ograniczenia wysokości stawek hurtowych mogą zostać zniesione przed 2022 r., jeżeli dane rynkowe będą potwierdzać wystarczający rozwój konkurencji.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem operatorzy będą nadal zobowiązani do informowania konsumentów wjeżdżających na terytorium innego państwa członkowskiego o cenach usług roamingu, jednak klienci będą mogli w prosty sposób zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Więcej informacji

Zob. MEMO/11/485

Strona internetowa Komisji poświęcona roamingowi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Obecne i proponowane maksymalne wysokości stawek (bez VAT)

Obecne maksymalne wysokości stawek

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

Bez ograniczeń

90 eurocentów

70 eurocentów

50 eurocentów

Połączenia głosowe wychodzące (za minutę)

35 eurocentów

32 eurocenty

28 eurocentów

24 eurocenty

Połączenia głosowe przychodzące (za minutę)

11 eurocentów

11 eurocentów

10 eurocentów

10 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

11 eurocentów

10 eurocentów

10 eurocentów

10 eurocentów

Obecne i proponowane maksymalne wysokości stawek (dotyczące cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów)

Obecne maksymalne wysokości stawek

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

50 eurocentów

30 eurocentów

20 eurocentów

10 eurocentów

Połączenia głosowe (za minutę)

18 eurocentów

14 eurocentów

10 eurocentów

6 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

4 eurocenty

3 eurocenty

3 eurocenty

2 eurocenty

Przypomnienie: Proponowane ograniczenia wysokości stawek mają służyć jedynie jako zabezpieczenie dla konsumentów, gdyż Komisja żywi nadzieję, iż proponowane środki strukturalne wspierające konkurencję przyczynią się do powstania paneuropejskich ofert i obniżenia cen znacznie poniżej progów ochronnych.

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar