Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio haluaa lisätä kilpailua ja halvempia matkapuhelinmaksuja ulkomailla

Bryssel 6.7.2011 – Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, jolla pyritään pysyvästi alentamaan matkapuhelimen ja muiden matkaviestinten käytöstä EU:n alueella maksettavia verkkovierailumaksuja, koska kyseiset maksut ovat edelleen korkeita. Ehdotettu asetus lisäisi kilpailua, sillä kuluttajille annettaisiin 1.7.2014 alkaen mahdollisuus halutessaan solmia halvempi, kansallisesta matkaviestin­liittymästä erillinen verkkovierailusopimus niin, että puhelinnumero pysyy samana. Ehdotuksen myötä matkaviestinoperaattorit (mukaan lukien virtuaalioperaattorit, joilla ei ole omaa verkkoa) myös pääsisivät käyttämään muissa EU-maissa toisten operaattoreiden verkkoja säännellyillä tukkuhinnoilla, mikä houkuttelisi verkko­vierailumarkkinoille lisää operaattoreita.

Siirtymäkautena, jolloin hinnat eivät vielä täysimääräisesti ehtisi laskea rakenteellisten toimien luoman kilpailun seurauksena, puhe- ja tekstiviestipalvelujen nykyisiä hintakattoja alennettaisiin asteittain ja käyttöön otettaisiin uusi mobiilidata­palvelujen hintakatto. Verkkovierailuasiakkaat maksaisivat viimeistään 1.7.2014 alkaen puheluiden soittamisesta enintään 24 senttiä minuutilta, puheluiden vastaan­ottamisesta enintään 10 senttiä minuutilta ja datapalveluista eli internetin käyttämisestä enintään 50 senttiä megatavulta (laskutus kilotavuperusteisesti).

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on ehdotukseen tyytyväinen, koska siinä tartutaan ongelman todelliseen syyhyn eli siihen, ettei verkkovierailumarkkinoilla ole tarpeeksi kilpailua: ”Kuluttajat saavat ehdotuksen myötä enemmän valinnanvaraa ja verkkovierailumarkkinoille pääsee helpommin vaihtoehtoisia operaattoreita, mikä laskee välittömästi verkkovierailu­maksuja. Operaattorien voittomarginaalit ovat nykyisellään kohtuuttomia.”

Ehdotuksella pyritään tukemaan Euroopan digitaalistrategian tavoitetta, jonka mukaan verkkovierailuhintojen ja kansallisten tariffien olisi oltava lähes samalla tasolla vuoteen 2015 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Tavoite saavutetaan, jos kilpailulla saadaan tarjottua kuluttajille nopeasti ja helposti vaihtoehtoisia verkkovierailupalveluja, joiden hinta on samalla tai lähes samalla tasolla kuin kansalliset viestintäpalvelut. Komission ehdotus on vielä hyväksytettävä Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa.

Komissio hyväksyi tänään nykyisestä verkkovierailuasetuksesta tehdyn selvityksen, jonka mukaan asetuksella on kyllä saatu väliaikaisesti alennettua puheluiden ja tekstiviestien verkkovierailumaksuja, mutta kilpailu verkkovierailumarkkinoilla on edelleen puutteellista ja hinnat lähellä hintakattoja. Selvitys vahvistaa 30.6.2010 julkaistun alustavan selvityksen tulokset (ks. IP/10/851).

Ehdotuksella pyritään lisäämään kilpailua ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia seuraavilla tavoilla:

  • Virtuaalisten mobiilioperaattorien ja muiden vaihtoehtoisten operaattorien pääsyä verkkovierailumarkkinoille helpotetaan velvoittamalla toisten EU-maiden operaattorit päästämään ne omiin verkkoihinsa säännellyillä tukku­hinnoilla. Tämän arvioidaan lisäävän operaattoreiden välistä kilpailua verkko­vierailumarkkinoilla, mikä kannustaa tarjoamaan asiakkaille parempia ja halvempia palveluita.

  • Asiakkaat voivat ostaa verkkovierailupalvelun vaihtoehtoiselta operaattorilta kansallisesta palveluntarjoajasta riippumatta. Aina kun asiakas menee toiseen maahan, hän siirtyy automaattisesti valitsemansa palvelun­tarjoajan verkkoon, eikä puhelinnumeroa ja SIM-korttia tarvitse vaihtaa. Tämän uskotaan lisäävän avoimuutta, antavan asiakkaille mahdollisuuden valita parhaan tarjouksen ja kannustavan operaattoreita tekemään verkkovierailuvalikoimistaan kilpailukykyisempiä.

Siirtymävaiheessa ehdotuksella olisi seuraavia vaikutuksia:

  • Otettaisiin käyttöön uusi verkkovierailudatan hintakatto (joka olisi voimassa vuoden 2016 puoliväliin). Näin esimerkiksi älypuhelimilla ja taulutietokoneilla pääsisi ulkomaillakin matkaviestinverkkojen kautta internetiin ilman ylisuuria laskuja. Komissio ehdottaa, että kuluttajat maksaisivat data­palveluista 1.7.2012 alkaen enintään 90 senttiä megatavulta, minkä jälkeen hinta laskisi jyrkästi 50 senttiin megatavulta heinäkuuhun 2014 mennessä (käytöstä kuitenkin veloitettaisiin kilotavuperusteisesti todellisen käytön mukaan). Nykyisessä asetuksessa ei säädetä verkkovierailudatalle enimmäis­kuluttajahintaa. Verkkovierailudatalle asetetut enimmäistukkuhinnat ovat olleet voimassa heinäkuusta 2009, mutta säästöt eivät ole näkyneet kuluttaja­hinnoissa. Verkkovierailudatan kuluttajahintojen keskiarvo vuoden 2010 lopussa oli 1,06 euroa, mutta luvun takana on paljon vaihtelua. Kuluttaja joutuu esimerkiksi maksamaan toisen matkaviestinyrityksen verkossa latauksistaan keskimäärin 2,23 euroa megatavulta ja joissain tapauksissa huomattavasti enemmän (joskus jopa 12 euroa megatavulta). On tärkeää huomata, että ehdotetut hintakatot ovat kuluttajien kannalta vain turvaverkko. Komissio odottaa kilpailunedistämistoimiensa tuovan markkinoille innovatiivisia, koko Euroopan kattavia tarjouksia ja halvempia hintoja, jotka ovat merkittävästi sallitun enimmäistason alapuolella.

  • Puhe- ja tekstiviestipalvelujen verkkovierailujen hintakatot pysyisivät voimassa. Kaikkien verkkovierailupalvelujen hintakattoja alennettaisiin, ja ne myös pysyisivät voimassa vuoden 2016 puoliväliin asti.

  • Kuluttajia suojeltaisiin edelleenkin odottamattomilta puhelinlaskuilta. Kuluttajilta ja liikematkalaisilta ulkomailla veloitetut mobiilidatamaksut voisivat edelleen olla enintään 50 euroa kuukaudessa, jollei kuluttaja nimenomaisesti sovi toisin.

  • Kaiken operaattorien välisen verkkovierailuliikenteen (puhe-, tekstiviesti- ja datapalvelujen) tukkuhintakatot pidettäisiin voimassa vuoteen 2022, jotta vaihtoehtoisille operaattoreille saataisiin luotua ennakoitava investointi­ympäristö. Tukkuhintakatot voitaisiin poistaa ennen vuotta 2022, jos markkinatutkimukset osoittavat, että kilpailu on kehittynyt riittävästi.

Myös uusi asetus velvoittaisi operaattoreita tarjoamaan kuluttajille tietoja toisten EU-maiden verkkovierailuhinnoista, mutta kuluttajat voisivat halutessaan helposti luopua mahdollisuudesta ottaa näitä tietoja vastaan.

Lisätietoja

Ks. MEMO/11/485

Euroopan komission verkkovierailusivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Nykyiset ja ehdotetut hintakatot (ilman arvonlisäveroa)

Nyt

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Datapalvelut (hinta/MB)

Ei kattoa

0,90 €

0,70 €

0,50 €

Soitetut äänipuhelut (minuuttihinta)

0,35 €

0,32 €

0,28 €

0,24 €

Vastaanotetut äänipuhelut (minuuttihinta)

0,11 €

0,11 €

0,10 €

0,10 €

Tekstiviestit (hinta/kpl)

0,11 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

Nykyiset ja ehdotetut tukkuhintakatot (operaattoreiden toisiltaan veloittamat hinnat):

Nyt

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Datapalvelut (hinta/MB)

0,50 €

0,30 €

0,20 €

0,10 €

Äänipuhelut (minuuttihinta)

0,18 €

0,14 €

0,10 €

0,06 €

Tekstiviestit (hinta/kpl)

0,04 €

0,03 €

0,03 €

0,02 €

Huomaa, että ehdotetut hintakatot ovat kuluttajien kannalta vain turvaverkko. Komissio odottaa kilpailunedistämistoimiensa tuovan markkinoille innovatiivisia Euroopan laajuisia tarjouksia ja halvempia hintoja, jotka ovat merkittävästi turvatason alapuolella.

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32-2) 299 41 07

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar