Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: Euroopa Komisjoni ettepanek pakub välismaal mobiiltelefoni kasutajatele rohkem konkurentsi, rohkem valikut ja madalamaid hindu

Brüssel, 6. juuli 2011 – Euroopa Komisjon esitas õigusakti ettepaneku pikaajalise lahenduse kohta, kuidas ELis reisijatel vähendada ikka veel suuri mobiiltelefonide ja muude mobiilsideseadmete rändlusteenuse kulusid. Kavandatud otseselt siduva määrusega kehtestataks konkurentsi tugevdamiseks esmakordselt struktuurimeetmed, kuna sellega lubataks tarbijatel alates 1. juulist 2014 sõlmida soovi korral odavama rändlusteenuse leping, mis erineb oma riigis mobiilteenusepakkujaga sõlmitud lepingust, kuid kasutada seejuures sama telefoninumbrit. Ettepanekuga antaks mobiilsidepakkujatele (sealhulgas nn virtuaalsetele mobiilsidepakkujatele, kel oma võrku ei ole) õigus kasutada muudes liikmesriikides muude operaatorite võrke reguleeritud hulgihinnaga; see peaks suurendama rändluse turul konkureerivate mobiilsideoperaatorite arvu.

Selle ajani, kui struktuurimeetmed täielikult jõustuvad ja konkurents surub jaehinnad alla, hakatakse ettepaneku kohaselt järk-järgult langetama kõneteenuste ja sõnumiteenuste (SMS) kehtivaid jaehinna piiranguid ning kehtestatakse uus mobiilsete andmesideteenuste jaehinna piirang. Välismaal rändlusteenuse kasutajad ei maksa pärast 1. juulit 2014 rohkem kui 24 senti väljahelistatud kõne minuti eest, kuni 10 senti vastuvõetud kõne minuti eest, kuni 10 senti SMS-sõnumi saatmise eest ja kuni 50 senti 1 megabaidi allalaadimise või surfamise eest (tasu on allalaetud kilobaitide arvu alusel).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Selle ettepanekuga läheme me probleemi peapõhjuse kallale ja see on konkurentsi puudumine rändluse turul. Selle kõrvaldamiseks anname tarbijale rohkem valikut ja alternatiivsetele teenusepakkujatele kergema juurdepääsu rändluse turule. See tooks rändluse hinnad kohe alla ka andmeside alal, kus teenusepakkujad praegu võtavad hiigelkasumeid.”

Ettepanekuga tahetakse saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskavas kehtestatud eesmärk, et rändlustariifide ja riikide telekommunikatsioonitariifide erinevus peab aastaks 2015 lähenema nullile (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). See eesmärk saavutatakse, kui konkurents mobiilsideturgudel võimaldab tarbijatel kiiresti ja lihtsalt valida rändlusteenuse, mille hind on sama või peaaegu sama kui oma riigis makstav hind. Ettepanek edastatakse vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja ELi Nõukogule.

Täna komisjonis vastuvõetud aruandest praeguse rändlust reguleeriva määruse kohta selgus, et määrus küll ajutiselt langetas rändlusega telefonikõnede ja tekstisõnumite hindu, kuid ei kõrvaldanud konkurentsi puudumist rändluse turul, mistõttu hind püsib visalt jaehinna lubatud ülempiiri juures. See kinnitab 30. juunil 2010 esialgses aruandes esitatud väiteid (vt IP/10/851).

Komisjoni ettepanekuga püütakse kõrvaldada praegust nõrka konkurentsi ja tarbijale kättesaadava valiku puudumist järgmiste meetmetega.

  • Alternatiivsele mobiilsidepakkujale, nagu virtuaalne mobiilsidepakkuja, muudetakse rändluse turule sisenemine kergemaks sellega, et muude liikmesriikide teenusepakkujaid kohustatakse talle andma juurdepääsu oma võrkudele reguleeritud hulgihinnaga. See suurendaks teenusepakkujate konkurentsi rändluse turul ja tekitaks teenusepakkujale stiimuli pakkuda tarbijale paremat hinda ja teenust.

  • Tarbijal lastakse valida alternatiivne rändlusteenuse pakkuja, olenemata sellest, kes on tarbija kodumaine teenusepakkuja. Tarbija iga piiriületuse korral lülitatakse ta automaatselt ümber rändlusteenuse pakkujale, kelle ta on valinud; ta ei peaks selleks midagi tegema, kuni tal on sama number ja tellija identimise moodul (SIM-kaart). See suurendaks läbipaistvust ja lubaks tarbijal otsida endale parim rändlusteenuse pakkuja, mis innustaks viimast pakkuma konkurentsivõimelisemat rändlusteenust.

Kuni need struktuurilahendused täielikult tulemusi hakkavad andma, soovitatakse ettepanekus järgmisi meetmeid.

  • Kehtestada uus piirang rändlusega andmeside jaehinnale (mis kehtiks 2016. aasta keskpaigani). See tagaks, et mobiiltelefonivõrgu kaudu nutitelefonide, tahvelarvutite jm internetiühendusega seadmete kasutajad võiksid minna internetti ka välismaal olles, ilma et neile selle eest tohutu arve tuleks. Komisjon tegi ettepaneku, et tarbija ei peaks maksma üle 90 sendi megabaidi (MB) allalaadimise eest pärast 1. juulit 2012; hind langeb väga kiiresti 50 sendile 2014. aasta juuliks (arve esitatakse tegelikult allalaaditud kilobaitide arvu järgi). Praegu kehtiva määrusega ei ole andmesiderändluse jaehinna piirangut ette nähtud. Andmesiderändluse hulgihinna piirang on kehtestatud juulist 2009, kuid saadud säästu ei ole edasi antud tarbijale. Muus liikmesriigis andmete allalaadimise üldine keskmine hind 2010. aasta lõpul oli 1,06 eurot megabaidi eest, kuid selle taga on vägagi erinevad jaehinnad. Näiteks maksis tarbija jaoks 1 megabaidi allalaadimine välismaal muu mobiilsideteenusepakkuja võrgu kaudu keskmiselt 2,23 eurot ja mõnel juhul olid tasu hoopis kõrgem (ulatus isegi 12 euroni). Oluline on märkida, et jaehinna kavandatud piirangul on tarbija jaoks üksnes turvaabinõu tähendus, samas kui komisjoni ootuste kohaselt peaks konkurentsi tugevdamine struktuurimeetmetega tooma kaasa uusi innovaatilisi üleeuroopalisi pakkumisi ja paremaid hindu, mis on hoopis madalamad kui see turvaabinõuna kehtestatav hinnapiirang.

  • Säilitada rändlusega kõneteenuste ja tekstisõnumite (SMS) jaehinna piirangud. Neid vähendataks järk-järgult kõigi rändlusteenuste puhul ja need kehtiksid samuti 2016. aasta keskpaigani.

  • Säilitada kaitse rändluse „arvešokkide” vastu – reisil või komandeeringus olija kuuarve mobiilsidevõrgu kaudu andmete kasutamise eest on endiselt piiratud 50 euroga, välja arvatud juhul, kui isik on selgesõnaliselt kokku leppinud, et temale seda piirangut ei kohaldata.

  • Säilitada hulgihinna piirang teenusepakkujate jaoks kõigi rändlusteenuste puhul (kõne, SMS ja andmeside) kuni aastani 2022, et luua alternatiivsele teenusepakkujale ettearvatav investeerimiskeskkond. Hulgihinna piirang võidakse kaotada enne 2022. aastat, kui turuandmed näitavad, et on tekkinud piisav konkurents.

Uue määruse kohaselt on võrguoperaator endiselt kohustatud teavitama tarbijat rändluse hindadest, kui tarbija ületab riigipiiri ja saabub teise liikmesriiki, kuid tarbijal on lihtne loobuda sellise teabe saamisest.

Lisateave

vt MEMO/11/485

Euroopa Komisjoni rändlusteemaline veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Praegused ja kavandatud jaehinnapiirangud (käibemaksuta)

Praegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmed (megabait)

Ei ole

90 senti

70 senti

50 senti

Väljahelistatud kõne (minut)

35 senti

32 senti

28 senti

24 senti

Vastuvõetud kõne (minut)

11 senti

11 senti

10 senti

10 senti

SMS (ühe SMSi eest)

11 senti

10 senti

10 senti

10 senti

Hulgimüügihinna praegused ja kavandatud piirangud (hinnad, mida võrguoperaatorid maksavad üksteisele)

Praegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmed (megabait)

50 senti

30 senti

20 senti

10 senti

Kõne (minut)

18 senti

14 senti

10 senti

6 senti

SMS (ühe SMSi eest)

4 senti

3 senti

3 senti

2 senti

Meeldetuletus: jaemüügi kavandatud piirangul on tarbija jaoks üksnes turvaabinõu tähendus, kuna komisjoni ootuste kohaselt peaks konkurentsi tugevdamine struktuurimeetmetega tooma kaasa uusi innovaatilisi üleeuroopalisi pakkumisi ja odavamaid hindu, mis on hoopis madalamad kui need turvaabinõuna kehtestatavad piirhinnad.

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar