Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa Európskej komisie

EÚ uzatvára prístupové rokovania s Chorvátskom

Brusel 30. júna 2011 – Členské štáty EÚ dnes rozhodli o ukončení prístupových rokovaní s Chorvátskom, vďaka čomu by k podpísaniu prístupovej zmluvy malo dôjsť do konca tohto roka. V nadväznosti na ratifikačný proces vo všetkých členských štátoch a v Chorvátsku je pristúpenie naplánované na 1. júl 2013.

„Túto historickú udalosť slávime spolu s našimi chorvátskymi priateľmi: Chorvátsko ako nezávislá republika prešlo v priebehu svojej 20 ročnej existencie hlbokými zmenami. Pri plnení kritérií na členstvo v EÚ dosiahlo úctyhodný pokrok. Dnes sa mu za to dostalo odmeny“, uviedol Štefan Füle, komisár EÚ zodpovedný za oblasť rozširovania a európsku susedskú politiku. „Európska komisia Chorvátsko sústavne podporovala na jeho ceste reforiem. Boli sme pri tom spravodliví, ale prísni: v ničom sme mu z nárokov nepoľavili, nedovolili sme žiadne kompromisy, ani sme mu nič neuľahčili. Komisia bude pokračovať v uplatňovaní tohto prísneho a transparentného prístupu, prostredníctvom ktorého bude sledovať, ako si Chorvátsko plní svoje záväzky, aby počnúc prvým dňom pristúpenia bolo v plnej miere schopné na seba prevziať povinnosti vyplývajúce z členstva. Obrovskou mierou to prispieva k vierohodnosti procesu rozširovania!“, dodal.

Dnešné rozhodnutie korunuje úspešný koniec šesť rokov trvajúcich rokovaní, počas ktorých sa od Chorvátska nielen žiadalo, aby v záujme dodržiavania štandardov EÚ prijalo nové zákony a právne predpisy, ale aby ich aj implementovalo a dokázalo tým, že jeho reformný kurz je nezvrátiteľný.

Prístupové rokovania medzi EÚ a Chorvátskom, ktoré sa skladali z 35 kapitol venujúcim sa všetkým politikám a pravidlám EÚ, sa začali v októbri 2005. Obe strany našli riešenie, ktoré Chorvátsku umožňuje bezproblémovú integráciu do EÚ a Európskej únii pomáha pripraviť sa na prijatie nového člena. Na záverečnej konferencii o pristúpení, ktorá sa uskutočnila v Bruseli, sa členské štáty dohodli na uzatvorení zvyšných prerokúvaných kapitol, a to vrátane dvoch oblastí: justície a základných práv, ako aj politiky hospodárskej súťaže.

V kapitole o justícii a základných právach začalo Chorvátsko v kľúčových oblastiach uskutočňovať reformy, a to posilnením nezávislosti a efektívnosti súdnictva v boji proti korupcii a v oblasti ochrany základných práv. Tieto reformy sú nevyhnutné, aby sa podpora právneho štátu čoskoro premietla do výsledkov v prospech všetkých občanov.

V kapitole týkajúcej sa politiky hospodárskej súťaže, ktorá je nosným pilierom vnútorného trhu EÚ, muselo Chorvátsko prijať v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci reštrukturalizačné plány, ktorých cieľom je pomôcť dosiahnuť životaschopnosť jeho oceliarskeho a lodiarskeho priemyslu.

Členské štáty sa dohodli na tom, že Komisia bude do pristúpenia pozorne monitorovať plnenie záväzkov, ku ktorým sa Chorvátsko zaviazalo počas rokovaní, a ako pokračuje vo svojich prípravách na prevzatie povinností vyplývajúcich z členstva v EÚ po svojom pristúpení.

Finančný rámec, ktorý bol schválený 30. júna, predpokladá, že Chorvátsko k EÚ pristúpi 1. júla 2013. V záujme podpory hospodárstva a regiónov Chorvátskej republiky budú pre projekty v oblasti infraštruktúry k dispozícii štrukturálne fondy. Prostriedky EÚ na rozvoj vidieka sa tiež použijú na modernizáciu poľnohospodárstva a podporia rozvoj vidieckych oblastí v Chorvátsku.

Očakáva sa, že po uzatvorení rozhovorov s členskými štátmi sa zmluva o pristúpení s Chorvátskom podpíše v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Podpisu musí predchádzať formálne stanovisko Komisie, súhlas Európskeho parlamentu a rozhodnutie Rady. Potom v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi otvoria jednotlivé členské štáty a Chorvátsko ratifikačný proces, ktorý bude mať vo väčšine prípadov podobu hlasovania v parlamente.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre rozšírenie Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Kontaktná osoba:

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar