Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU rondt toetredingsonderhandelingen met Kroatië af

Brussel, 30 juni 2011 - De EU-lidstaten hebben vandaag besloten de toetredingsonderhandelingen met Kroatië af te sluiten, waardoor het toetredingsverdrag tegen het einde van het jaar moet kunnen worden ondertekend. Na afloop van de ratificatieprocedure in alle lidstaten en Kroatië is de toetreding gepland voor 1 juli 2013.

"We vieren deze historische gebeurtenis samen met onze Kroatische vrienden: Kroatië bestaat nu twintig jaar als onafhankelijke republiek en in deze periode is het land enorm veranderd. Kroatië heeft indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het voldoen aan de toetredingscriteria. Vandaag wordt Kroatië voor zijn inspanningen beloond," aldus Štefan Füle, EU-commissaris voor uitbreiding en nabuurschapsbeleid. "De Europese Commissie heeft Kroatië voortdurend gesteund bij dit hervormingstraject. We zijn rechtvaardig doch streng geweest: er zijn geen toegevingen gedaan, er is niets door de vingers gezien, er zijn geen verplichtingen omzeild. De Commissie zal haar strikte, transparante benadering voortzetten en erop toezien hoe Kroatië zijn verbintenissen nakomt om vanaf de eerste dag van de toetreding de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap ten volle te kunnen opnemen." Hij voegde hieraan toe dat de toetreding van Kroatië in hoge mate heeft bijgedragen tot de geloofwaardigheid van het uitbreidingsproces.

Het besluit van vandaag is de bekroning van een periode van zes jaar onderhandelen, waarin Kroatië niet alleen is verzocht om nieuwe wetten en regelgeving vast te stellen in overeenstemming met de EU-normen, maar ook om die uit te voeren, om aan te tonen dat de hervormingen onomkeerbaar zijn geworden.

De toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Kroatië bestonden uit 35 onderhandelingshoofdstukken waarbij het volledige scala van het beleid en de regelgeving van de EU aan de orde zijn gekomen en zijn in oktober 2005 van start gegaan. Tussen beide partijen zijn oplossingen uitgewerkt met het oog op de soepele integratie van Kroatië in de EU en de opname in de EU van een nieuwe lidstaat. Op de laatste toetredingsconferentie die vandaag in Brussel heeft plaatsgevonden, hebben de EU-lidstaten besloten de resterende beleidshoofdstukken af te sluiten waarover nog onderhandelingen gaande waren, onder meer voor twee essentiële beleidsterreinen: justitie en grondrechten en mededingingsbeleid.

In het hoofdstuk over justitie en grondrechten heeft Kroatië op essentiële beleidsterreinen hervormingen uitgevoerd met het oog op de versterking van de onafhankelijkheid en de efficiëntie van de rechterlijke macht alsook op het vlak van de corruptiebestrijding en de bescherming van de grondrechten. Die hervormingen zijn essentieel om in de nabije toekomst resultaten te behalen ter ondersteuning van de rechtsstaat, waarbij alle burgers baat hebben.

In het hoofdstuk over het mededingingsbeleid, dat een van de belangrijkste pijlers van de interne markt van de EU vormt, heeft Kroatië herstructureringen tot stand moeten brengen om de staal- en scheepsbouwsector in stand te houden in overeenstemming met de EU-regelgeving over staatsteun.

De lidstaten hebben ermee ingestemd dat de Commissie tot de toetredingsdatum nauwgezet toezicht uitoefent op de naleving door Kroatië van de toezeggingen in het kader van de onderhandelingen alsook op de voortzetting van de voorbereidingen om bij de toetreding de verantwoordelijkheden op te nemen die gepaard gaan met EU-lidmaatschap.

Het op 30 juni 2011 goedgekeurde financieel kader voorziet in een toetreding van Kroatië op 1 juli 2013. Structuurfondsen zullen beschikbaar zijn voor infrastructuurprojecten ter ondersteuning van de Kroatische economie en de Kroatische regio's. Ook zullen EU-middelen voor plattelandsontwikkeling worden ingezet voor de modernisering van de landbouwsector en de ontwikkeling van plattelandsgebieden in Kroatië.

Na de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen met de EU-lidstaten zal naar verwachting binnen zes maanden een toetredingsverdrag worden ondertekend, na een formeel advies van de Commissie, instemming door het Europees Parlement en een besluit van de Raad. Vervolgens zullen alle lidstaten en Kroatië een ratificatieprocedure inleiden overeenkomstig hun eigen nationale wetgeving, in de meeste gevallen door een stemming in het parlement.

Voor meer informatie:

Website van het directoraat-generaal Uitbreiding van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_nl.htm

Contactpersoon :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar