Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES ir pabeigusi pievienošanās sarunas ar Horvātiju

Briselē, 2011. gada 30. jūnijā – ES dalībvalstis šodien nolēma noslēgt pievienošanās sarunas ar Horvātiju. Tas dod iespēju parakstīt Pievienošanās līgumu līdz gada beigām. Paredzēts, ka pēc ratifikācijas dalībvalstīs un Horvātijā pievienošanās varētu notikt 2013. gada 1. jūlijā.

"Mēs svinam šo vēsturisko notikumu kopā ar mūsu horvātu draugiem – 20 neatkarības gados Horvātijā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Tā ir guvusi iespaidīgus panākumus, izpildot kritērijus dalībai ES. Šodien tā saņem sava darba augļus", teica paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisārs Štefans File. "Eiropas Komisija ir pastāvīgi atbalstījusi Horvātiju reformu ceļā. Mēs piemērojām godīgus un stingrus noteikumus: atlaides un priekšrocības netika piešķirtas. Komisija turpinās īstenot šo stingro un pārredzamo pieeju, lai uzraudzītu, kā Horvātija pilda saistības, lai tā pilnībā varētu uzņemties dalībvalsts pienākumus no pirmās pievienošanās dienas." "Tas ievērojami veicinās paplašināšanās procesa uzticamību!", viņš piebilda.

Ar šodienas lēmumu sekmīgi tiek noslēgtas sešus gadus ilgušās sarunas, kuru gaitā Horvātijai tika prasīts pieņemt jaunus likumus un noteikumus, lai panāktu atbilstību ES standartiem. Tika prasīta arī šo likumu un noteikumu īstenošana, lai pierādītu reformu neatgriezeniskumu.

ES un Horvātijas pievienošanās sarunas sākās 2005. gada oktobrī, un to 35 sadaļas aptvēra visas ES politikas un noteikumus. Abas puses kopīgi panāca risinājumus, kas ļautu Horvātijai sekmīgi integrēties ES un ES uzņemt jaunu dalībvalsti. Šodien Briselē notika pēdējā pievienošanās konference, kurā ES dalībvalstis piekrita noslēgt atlikušās sarunu sadaļas, tostarp divās svarīgās jomās: tiesu sistēma un pamattiesības, un konkurences politika.

Tiesu sistēmas un pamattiesību sadaļā Horvātija ir uzsākusi reformas svarīgākajās jomās, nostiprinot tiesu sistēmas neatkarību un efektivitāti, vēršoties pret korupciju un aizsargājot pamattiesības. Tās ir būtiskas jomas, lai jau tuvākajā nākotnē tiktu panākti rezultāti tiesiskuma ievērošanā visu pilsoņu interesēs.

Konkurences politikas sadaļā, kas ir ES iekšējā tirgus stūrakmens, Horvātija saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem ir pieņēmusi pārstrukturēšanas plānus, lai palīdzētu nodrošināt tērauda rūpniecības un kuģu būves nozaru dzīvotspēju.

Dalībvalstis vienojās, ka Komisija rūpīgi uzraudzīs, kā Horvātija pilda saistības, ko tā uzņēmusies sarunu gaitā, un tās sagatavošanās darbus, lai uzņemtos ES dalībvalsts pienākumus pēc pievienošanās.

30. jūnijā pieņemtajā finanšu shēmā paredzēts, ka Horvātija pievienosies ES 2013. gada 1. jūlijā. Horvātijai būs pieejami struktūrfondi infrastruktūras projektiem, lai veicinātu valsts un tās reģionu tautsaimniecības attīstību. Tiks izmantoti arī ES lauku attīstības fondi, lai modernizētu lauksaimniecību un sekmētu Horvātijas lauku reģionu attīstību.

Sarunas ar ES dalībvalstīm ir pabeigtas, un ir paredzams, ka tuvāko sešu mēnešu laikā tiks parakstīts pievienošanās līgums ar Horvātiju. Pēc tam būs vajadzīgs Komisijas oficiāls atzinums, Eiropas Parlamenta piekrišana un Padomes lēmums. Kad tas būs paveikts, visas dalībvalstis un Horvātija saskaņā ar katras valsts noteikumiem uzsāks ratifikāciju. Lielākajā daļā gadījumu tā paredz parlamenta balsojumu.

Papildinformācija

Eiropas Komisijas Paplašināšanās ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Kontaktpersona :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar