Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kroatian liittymisneuvottelut saatiin päätökseen

Bryssel 30. kesäkuuta 2011 – EU:n jäsenvaltiot ovat tänään saaneet päätökseen liittymisneuvottelut Kroatian kanssa. Liittymissopimus voitaneen siten allekirjoittaa viimeistään tämän vuoden lopulla. Kroatian on tarkoitus liittyä Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, sen jälkeen kun kaikki jäsenvaltiot ja Kroatia itse ovat ratifioineet liittymissopimuksen.

”Me juhlimme tätä historiallista tapahtumaa yhdessä kroatialaisten ystäviemme kanssa. Kroatia on muuttunut valtavasti niiden 20 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet sen itsenäistymisestä. Se on edistynyt hienosti EU-jäsenyyden edellytysten täyttämisessä, ja tänään se on saanut siitä palkinnon”, totesi laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Stefan Füle. ”Komissio on johdonmukaisesti tukenut Kroatiaa uudistusten toteuttamisessa. Kroatialle ei ole myönnetty erivapauksia eikä helpotuksia”, sanoi Füle. Hänen mukaansa komissio aikoo edelleen tiukasti ja avoimuutta noudattaen seurata, miten Kroatia täyttää antamansa sitoumukset. Tavoitteena on, että Kroatia kykenee täyttämään jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteensa heti liittymispäivästä alkaen. Tämä lisää Fülen mukaan huomattavasti laajentumisprosessin uskottavuutta.

Tänään tehty päätös on onnistunut lopetus kuusi vuotta kestäneille neuvotteluille, joiden aikana Kroatia on joutunut paitsi antamaan uusia säädöksiä ja asetuksia noudattaakseen EU:n normeja myös panemaan ne täytäntöön ja siten todistamaan, että sen käynnistämät uudistukset ovat peruuttamattomia.

EU aloitti liittymisneuvottelut Kroatian kanssa lokakuussa 2005. Neuvottelut käsittivät kaikkiaan 35 neuvottelulukua, jotka kattoivat kaikki EU:n politiikat ja säännöt. Osapuolet löysivät neuvottelujen aikana ratkaisuja, joiden ansiosta Kroatia voi yhdentyä joustavasti EU:hun ja joiden myötä EU voi toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi. Brysselissä tänään järjestetyssä viimeisessä liittymiskonferenssissa EU:n jäsenvaltiot sopivat päättävänsä viimeiset, seuraavia kahta tärkeää alaa koskevat luvut, joiden osalta neuvottelut olivat vielä kesken: oikeuslaitos ja perusoikeudet sekä kilpailupolitiikka.

Oikeuslaitosta ja perusoikeuksia koskevan luvun osalta Kroatia on käynnistänyt ratkaisevan tärkeitä uudistuksia, jotka vahvistavat oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja tehokkuutta, lujittavat korruption torjuntaa ja parantavat perusoikeuksien suojaa. Pikaiset uudistukset ovat välttämättömiä oikeusvaltion edistämiseksi.

Kilpailupolitiikka on olennainen osa EU:n sisämarkkinoita. Kilpailupolitiikkaa koskevan luvun osalta Kroatia on EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti laatinut rakenneuudistussuunnitelmia, joilla tuetaan maan teräs- ja laivanrakennusteollisuuden elinkelpoisuutta.

Jäsenvaltioiden kanssa on sovittu, että komissio valvoo liittymispäivään asti tarkasti sitä, miten Kroatia noudattaa neuvottelujen aikana antamiaan sitoumuksia ja jatkaa valmisteluja voidakseen täyttää EU-jäsenyydestä aiheutuvat velvoitteet heti liittymisestä alkaen.

Kesäkuun 30. päivänä hyväksytyssä rahoituskehyksessä ennakoidaan, että Kroatia liittyy EU:hun 1. heinäkuuta 2013. Kroatian taloutta ja maan eri alueita kehitetään EU:n rakennerahastovaroista rahoitettavilla infrastruktuurihankkeilla. Myös Kroatian maataloutta nykyaikaistetaan ja sen maaseutualueiden kehittämistä tuetaan EU:n varoista.

Liittymissopimus Kroatian kanssa on tarkoitus allekirjoittaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvottelut EU:n jäsenvaltioiden kanssa saatiin päätökseen. Sitä ennen on saatava komissiolta virallinen lausunto ja Euroopan parlamentilta hyväksyntä ja neuvoston on tehtävä asiasta päätös. Sen jälkeen kaikki jäsenvaltiot ja Kroatia käynnistävät ratifiointiprosessit omien kansallisten sääntöjensä mukaisesti. Useimmiten tämä edellyttää äänestystä parlamentissa.

Lisätietoja:

Euroopan komission laajentumisasioiden pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Yhteyshenkilö:

Anca Paduraru +32-2) 296 64 30


Side Bar