Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL lõpetab Horvaatiaga ühinemisläbirääkimised

Brüssel, 30. juuni 2011 – ELi liikmesriigid otsustasid täna lõpetada Horvaatiaga peetavad ühinemisläbirääkimised, mille tulemusena peaks olema võimalik allkirjastada ühinemisleping enne käesoleva aasta lõppu. Pärast ratifitseerimismenetluse lõpule viimist liikmesriikides ja Horvaatias peaks ühinemine teoks saama 1. juulil 2013.

„Tähistame seda ajaloolist sündmust koos oma Horvaatia sõpradega: 20 iseseisvusaasta jooksul on Horvaatia läbi teinud suured muutused. Horvaatia on teinud ELi liikmesuse kriteeriumide täitmisel tähelepanuväärseid edusamme. Täna maitseme selle vilju”, ütles Euroopa Komisjoni laienemise ja naabruspoliitika volinik Stefan Füle. „Euroopa Komisjon on Horvaatiat reformide teostamisel järjepidevalt toetanud. Oleme olnud õiglased, kuid karmid: Horvaatiale ei ole tehtud hinnaalandust ega vaadatud tingimuste täitmisel läbi sõrmede. Komisjon jätkab Horvaatia kohustuste täitmise üle järelevalve teostamisel range ja läbipaistva lähenemisviisi kasutamist, et Horvaatia oleks suuteline alates ühinemise esimesest päevast olema liidu täieõiguslik liige. ” „See aitab oluliselt tõsta laienemisprotsessi usaldusväärsust!”, lisas volinik.

Tänane otsus märgib kuus aastat kestnud läbirääkimiste edukat lõppu, mille jooksul pidi Horvaatia ELi nõuete täitmiseks mitte ainult vastu võtma uusi seadusi ja regulatsioone, vaid neid ka rakendama, tõestades seega, et reformid on pöördumatud.

ELi ja Horvaatia vahelised ühinemisläbirääkimised, mis koosnesid 35 läbirääkimispeatükist ning hõlmasid kogu ELi poliitikat ja reeglistikku, algasid 2005. aasta oktoobris. Kaks osapoolt jõudsid üksmeelele, mis võimaldab Horvaatial ELi sujuvalt integreeruda ning ELil oma ridades uut liiget tervitada. Viimasel ühinemiskonverentsil täna Brüsselis leppisid ELi liikmesriigid kokku viimaste seni arutlusel olnud poliitikapeatükkide sulgemises, mis hõlmasid muu hulgas kaht olulist valdkonda: kohtusüsteem ja põhiõigused ning konkurentsipoliitika.

Kohtusüsteemi ja põhiõigusi käsitleva peatüki raames on Horvaatia algatanud reformid esmatähtsates valdkondades, suurendades korruptsioonivastases võitluses ja põhiõiguste kaitsel kohtusüsteemi sõltumatust ja tõhusust. See on oluline, et saavutada lähitulevikus tulemusi õigusriigi põhimõtete kaitsel kõigi kodanike hüvanguks.

Konkurentsipoliitika peatükis, mis on ELi siseturu keskmeks, pidi Horvaatia vastu võtma ümberkorralduskavasid, mis aitaksid saavutada riigi terase- ja laevaehitussektori elujõulisuse kooskõlas ELi riigiabi eeskirjadega.

Liikmesriigid leppisid kokku, et komisjon jälgib kuni ühinemiseni tähelepanelikult, kuidas Horvaatia täidab läbirääkimiste käigus võetud kohustusi ning samuti jätkuvaid ettevalmistusi ELiga ühinemisega kaasneva vastutuse võtmisel.

30. juunil vastu võetud finantsraamistikus nähakse ette, et Horvaatia ühineb ELiga 1. juulil 2013. Struktuurifondide vahendeid on võimalik taotleda taristuprojektidele, et toetada Horvaatia majandust ja piirkondi. Maaelu arenguks ette nähtud ELi vahendeid kasutatakse ka põllumajandussektori moderniseerimiseks ning maapiirkondade arengule kaasaaitamiseks Horvaatias.

ELi liikmesriikidega peetud läbirääkimiste lõpetamise järel kirjutatakse ühinemislepingule Horvaatiaga ootuste kohaselt alla kuue kuu jooksul. Enne seda peab aga komisjon veel esitama ametliku arvamuse, Euroopa Parlament andma oma nõusoleku ning nõukogu tegema vastava otsuse. Pärast seda algatavad kõik liikmesriigid ja Horvaatia kooskõlas oma siseriikliku õigusega ratifitseerimismenetluse, mis enamikul juhtudest hõlmab hääletamist parlamendis.

Täiendav teave:

Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_et.htm

Kontaktisik :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar