Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

EU afslutter tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien

Bruxelles, den 30. juni 2011 – EU-landene besluttede i dag at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien, hvilket skulle gøre det muligt at undertegne tiltrædelsestraktaten inden årets udgang. Tiltrædelsen ventes at finde sted 1. juli 2013, når alle medlemsstater har afsluttet ratificeringen.

''Vi glæder os over denne historiske begivenhed sammen med vore kroatiske venner. I løbet af de mindre end 20 år som selvstændig republik har Kroatien gennemgået enorme forandringer. Landet har gjort imponerende fremskridt henimod opfyldelse af EU's betingelser for medlemskab. Og det er det, vi belønner i dag'', sagde EU-kommissær for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik, Stefan Füle. 'Europa-Kommissionen har konsekvent støttet Kroatien med at gennemføre sine reformer. Vi har været fair, men strenge – der er ikke ydet nogen rabat, ikke taget nogen genveje og ikke skåret nogen hjørner af. Kommissionen vil fortsætte denne strenge og gennemsigtige tilgang, når den skal holde øje med, hvordan Kroatien følger op på sine forpligtelser, så det vil kunne leve op til sit ansvar som EU-medlem allerede den første dag efter tiltrædelsen''. "Hvilket stort bidrag til troværdigheden i udvidelsesprocessen", tilføjede han.

Den beslutning, der i dag er truffet, markerer den vellykkede afslutning på seks års forhandlinger, i løbet af hvilke det er blevet forlangt, at Kroatien ikke alene skulle vedtage nye love og regler for at opfylde EU-standarderne, men også skulle implementere dem og dermed bevise, at reformkursen er afstukket og ikke vil blive fraveget.

Tiltrædelsesforhandlingerne mellem EU og Kroatien, der bestod af 35 forhandlingsafsnit omfattende alle EU's politikker og regler, startede i oktober 2005. De to parter har forhandlet sig frem til løsninger, som skal sætte Kroatien i stand til at blive integreret i EU uden problemer og sætte EU i stand til at byde et nyt medlem velkomment. På den afsluttende tiltrædelseskonference i Bruxelles i dag enedes EU's medlemsstater om at lukke de resterende politikafsnit i forhandlingerne på to nøgleområder, nemlig retlige anliggender og grundlæggende rettigheder samt konkurrencepolitik.

Inden for retlige anliggender og grundlæggende rettigheder har Kroatien iværksat reformer på en række kritiske områder, bl.a. med en styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og effektivitet, korruptionsbekæmpelsen og beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. Disse reformer er en forudsætning for at sikre retsstatsprincipper for alle borgerne.

Inden for konkurrencepolitikken, som er en af kernepolitikkerne på EU's indre marked, har Kroatien måttet iværksætte omstruktureringsplaner for at gøre sine stålværker og skibsværfter rentable i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Medlemsstaterne enedes om, at Kommissionen frem til tiltrædelsesdatoen skal holde nøje øje med, at Kroatien opfylder de forpligtelser, det påtog sig under forhandlingerne, og fortsætter sine forberedelser til at kunne leve op til sit ansvar som EU-medlem straks ved tiltrædelsen.

I den finansielle ramme, der blev godkendt den 30. juni, forudses det, at Kroatien tiltræder EU den 1. juli 2013. Der vil blive stillet midler fra strukturfondene til rådighed til infrastrukturprojekter, der skal støtte økonomien i Kroatien og dets regioner. Inden for rammerne af EU's midler til udvikling i landdistrikter vil der desuden blive ydet støtte til modernisering af landbrugssektoren og fremme af udviklingen i Kroatiens landdistrikter.

Efter afslutningen af forhandlingerne med EU's medlemsstater ventes tiltrædelsestraktaten med Kroatien undertegnet inden for seks måneder, når der foreligger en formel udtalelse fra Kommissionen, samtykke fra Europa-Parlamentet og en afgørelse fra Rådet. Derefter vil alle medlemsstaterne og Kroatien indlede ratificeringsprocessen, som følger landenes egne nationale regler, i de fleste tilfælde via en afstemning i det nationale parlament.

Yderligere oplysninger:

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Udvidelses hjemmeside:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_da.htm

Kontaktperson :

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar