Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU ukončuje přístupová jednání s Chorvatskem

Brusel, 30. červen 2011. Členské státy EU dnes rozhodly ukončit přístupová jednání s Chorvatskem. Díky tomuto rozhodnutí by měla do konce letošního roku být podepsána smlouva o přistoupení. Po ratifikaci ve všech členských státech a Chorvatsku je přistoupení naplánováno na 1. červenec 2013.

„Tento historický okamžik slavíme spolu s našimi chorvatskými přáteli: během posledních dvaceti let, kdy je Chorvatsko nezávislou republikou, se tato země nesmírně změnila a výrazně pokročila v úsilí o splnění kritérií členství v EU. Dnes toto úsilí přináší své ovoce,“ uvedl Stefan Füle, evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství. „Evropská komise při provádění reforem Chorvatsko soustavně podporovala. Byli jsme spravedliví, ale přísní: v ničem jsme Chorvatsku neslevili, nespokojili jsme se s žádnými kompromisy, nic jsme mu neusnadnili. Komise bude i nadále uplatňovat přísný, transparentní přístup, který jí umožní sledovat, jak Chorvatsko plní závazky, aby mohlo od prvního dne, kdy vstoupí do EU, plně přijmout odpovědnost spojenou s členstvím. Takový přístup velkou měrou přispívá k důvěryhodnosti procesu rozšíření,“ dodal komisař.

Dnešní rozhodnutí úspěšně završuje jednání, která trvala šest let. Během té doby muselo Chorvatsko nejenom schválit nové zákony a právní předpisy, aby vyhovělo standardům EU, nýbrž je muselo rovněž provést, aby dokázalo, že zahájené reformy jsou nezvratitelné.

Přístupová jednání mezi EU a Chorvatskem byla zahájena v říjnu 2005 a sestávala z 35 kapitol, které zahrnovaly celou škálu politik a pravidel EU. Obě strany našly řešení, která Chorvatsku umožnila plynule se integrovat do EU a EU pomohla připravit se na přijetí nového člena. Na závěrečné přístupové konferenci, která se konala dnes v Bruselu, se členské státy EU dohodly, že uzavřou zbývající projednávané kapitoly politik, které se mj. týkají dvou klíčových oblastí – soudnictví a základních práv a politiky hospodářské soutěže.

Pokud jde o kapitolu týkající se soudnictví a základních práv, Chorvatsko v těchto rozhodujících oblastech zahájilo reformy tím, že v boji proti korupci a v zájmu ochrany základních práv posílilo nezávislost a efektivitu soudnictví. Tyto reformy jsou nezbytné pro to, aby podpora právního státu rychle přinesla výsledky ve prospěch všech občanů.

Co se týče hospodářské soutěže, která představuje samé jádro vnitřního trhu EU, muselo Chorvatsko – v souladu s pravidly EU upravujícími státní podpory – přijmout restrukturalizační plány, jež mají pomoci zajistit rentabilitu ocelářského a loďařského odvětví.

Členské státy se dohodly, že Komise bude až do přistoupení Chorvatska pozorně sledovat, jak země plní své závazky, které přijalo během jednání, a jak pokračuje v přípravě na převzetí odpovědnosti spojené se členstvím v EU po přistoupení.

Ve finančním rámci, jenž byl schválen dne 30. června, se předpokládá, že Chorvatsko vstoupí do EU dne 1. července 2013. Projektům v oblasti infrastruktury budou k dispozici finanční prostředky ze strukturálních fondů, aby se podpořila místní ekonomika a regiony. Na modernizaci chorvatského zemědělství a na pomoc rozvoji venkovských oblastí se pak použijí finanční prostředky EU určené na rozvoj venkova.

Po ukončení rozhovorů s členskými státy by měla být smlouva o přistoupení s Chorvatskem podepsána během dalších šesti měsíců. Podpisu smlouvy musí předcházet formální stanovisko Komise, souhlas Evropského parlamentu a rozhodnutí Rady. Následně všechny členské státy a Chorvatsko zahájí v souladu se svými vnitrostátními pravidly ratifikační proces, který bude mít ve většině případů formu hlasování v parlamentu.

Další informace:

Internetové stránky Generálního ředitelství pro rozšíření Evropské komise:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Kontakt:

Anca Paduraru (+322 2966430)


Side Bar