Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

ЕС приключи преговорите за присъединяване с Хърватия

Брюксел, 30 юни 2011 г. — Държавите-членки на ЕС решиха днес да приключат преговорите за присъединяване с Хърватия, което трябва да позволи подписването на договора за присъединяване до края на годината. След процедурата за ратифициране във всички държави-членки и Хърватия присъединяването се предвижда за 1 юли 2013 г.

„Ние честваме това историческо събитие с хърватските си приятели: За 20 години, откакто е независима република, Хърватия значително се промени. Тя постигна впечатляващ напредък при изпълнението на критериите за членство в ЕС. Това се възнаграждава днес.“, каза Щефан Фюле — комисар на ЕС по разширяването и европейската политика на съседство. „Европейската комисия постоянно подкрепяше Хърватия по този път на реформи. Ние бяхме справедливи, но взискателни: нито са правени отстъпки, нито са съкращавани процедурите, нито са използвани заобиколни начини. Комисията ще продължи този строг, прозрачен подход за да следи как Хърватия изпълнява ангажиментите си, така че да може да поеме изцяло отговорностите на членството от първия ден на присъединяването. Това е чудесен принос за правдоподобността на процеса на разширяване!“, добави той.

Днешното решение отбелязва успешния завършек на шестгодишните преговори, по време на които от Хърватия бе поискано не само да приеме нови закони и наредби, за да отговаря на стандартите на ЕС, но също и да ги приложи, като по този начин докаже, че реформите са взели необратим курс на действие.

Преговорите за присъединяване между ЕС и Хърватия, състоящи се от 35 преговорни глави, които обхващат целия спектър на политиките и правилата на ЕС, започнаха през октомври 2005 г. Двете страни намериха решение, за да се позволи на Хърватия да се интегрира плавно в ЕС и за да може ЕС да приветства новия си член. На заключителната конференция относно присъединяването, състояла се днес в Брюксел, държавите-членки на ЕС се съгласиха да затворят останалите политически глави в рамките на преговорите, включително в две основни области: съдебна власт и основни права и политика в областта на конкуренцията.

По главата за съдебна власт и основни права Хърватия предприе реформи в критичните области — укрепване на независимостта и ефективността на съдебната власт, борба срещу корупцията и защита на основните права. Тези области са от съществено значение, за да се постигнат в близко бъдеще резултати в подкрепа на върховенството на закона, от които да спечелят всички граждани.

В главата за политиката на конкуренция, която се намира в центъра на вътрешния пазар на ЕС, Хърватия трябваше да приеме планове за преструктуриране, за да могат корабостроенето и производството на стомана да се превърнат в жизнеспособни сектори, в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ.

Държавите-членки се договориха, че Комисията ще наблюдава отблизо до датата на присъединяване изпълнението на ангажиментите, поети от Хърватия при преговорите, и постоянната ѝ подготовка за поемане на отговорностите от членството в ЕС при присъединяването.

Във финансовата рамка, одобрена на 30 юни, се предвижда, че Хърватия ще се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г. Тогава ще бъдат предоставени структурни фондове за инфраструктурни проекти в подкрепа на хърватската икономика и нейните региони. Фондовете на ЕС за развитие на селските райони ще бъдат също така използвани за модернизиране на селскостопанския сектор и за подпомагане на развитието на селските райони в Хърватия.

След приключването на преговорите с държавите-членки на ЕС, в съответствие с официално становище на Комисията, съгласие на Европейския парламент, както и решение на Съвета, се очаква да бъде подписан договорът за присъединяване с Хърватия, в срок от шест месеца. След това всички държави членки и Хърватия ще започнат процедурите за ратифициране в съответствие със своите национални правила, в повечето случаи чрез гласуване в парламента.

Допълнителна информация:

Уебсайт на Генерална дирекция „Разширяване“ на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_bg.htm

Контакт:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar