Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Lägre roamingpriser från den 1 juli 2011

Bryssel, den 30 juni 2011. – Mobiloperatörer i EU kommer enligt de EU-regler som infördes 2007 tvingas att på nytt sänka konsumentpriserna för roamingsamtal under perioden 1 juli 2011–30 juni 2012. Konsumenter som väljer den EU-reglerade "Eurotaxan" ska inte betala mer än 35 cent per minut för utgående samtal och 11 cent för inkommande samtal då de är i ett annat EU-land. Denna är den senaste i raden av reglerade prissänkningar enligt EU:s roamingförordning, som upphör att gälla i slutet av juni 2012.

Den 30 juni 2010 offentliggjorde kommissionen en rapport (IP/10/851) som visade att även om roamingavgifterna tillfälligt sänktes under en bestämd period löser reglerna inte problemet med den bristande konkurrensen när det gäller roamingtjänster, och priserna låg nära konsumentpristaket.

Det finns således ett behov av nya bestämmelser för att på ett hållbart sätt uppnå målet i den digitala agendan för Europa (IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200), dvs. att 2015 ska samma avgifter gälla för roamingtjänster och nationella teletjänster. Målet kommer att uppfyllas om konkurrensen på mobilmarknaderna ger konsumenterna möjlighet att snabbt och enkelt välja roamingtjänster till en prisnivå nära den på hemmamarknaden. Därför kommer kommissionen inom kort att lägga fram förslag till en långsiktig lösning på strukturproblemen på marknaderna för roaming av samtal, sms och data.

"De nya pristaken kommer tillfälligt att sänka konsumentpriserna för utgående och inkommande samtal inom EU under nästa år" säger Neelie Kroes, vice ordförande och EU-kommissionär för den digitala agendan. "Men vi måste ta itu med orsakerna till roamingproblemen. Kommissionen kommer därför inom kort att lägga fram nya detaljerade förslag till långsiktiga lösningar för att ta itu med den bristande konkurrensen på roamingmarknaderna."

Billigare röstsamtal

De maximala konsumentpriserna (exkl. moms) för roamingsamtal kommer att sänkas under perioden 1 juli 2011 till 30 juni 2012 från nuvarande 39 cent till 35 cent per minut för utgående samtal och från 15 cent till 11 cent per minut för inkommande samtal. För länder utanför euroområdet kommer priset att beräknas enligt den växelkurs som offentliggörs i EU:s officiella tidning den 1 juni 2011.

Medlemsländernas nationella tillsynsmyndigheter på telekomområdet måste se till att mobiloperatörerna följer de nya reglerna om dataroaming och tillämpar lägre priser för röstsamtal. Vid problem eller frågor som rör de nya prisnivåerna kan konsumenterna kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i det land där deras mobiloperatör bedriver verksamhet.

Dataroaming

Från och med den 1 juli 2011 kommer pristaket för dataroaming (det pris som operatörer tar ut av varandra) att sjunka till 50 cent per megabyte (från dagens 80 cent per megabyte). Den nuvarande förordningen fastställer inte något konsumentpristak för datatjänster.

Konsumenter och affärsresande kommer även i framtiden att slippa drabbas av oväntade chockräkningar för nedladdning av data via mobilnät. Kostnaden per månad för nedladdning av data begränsas till 50 euro om inte kunden uttryckligen samtycker till annat.

Bakgrund

På förslag från EU-kommissionen införde rådet och Europaparlamentet 2007 tak för roamingpriser (IP/07/870)vilket resulterar i att mobilanvändare i EU betalar samma roamingavgifter. I juli 2009 antogs nya regler som sänker roamingpriserna ytterligare. Senast i juli 2011 ska de högsta roamingavgifterna vara 35 cent per minut för utgående samtal och 11 cent för inkommande samtal i utlandet (se IP/09/1064 och MEMO/09/309). Roamingreglerna från 2009 gäller till slutet av juni 2012.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)

BILAGA

Nya tak för konsumentpriser exklusive moms – 1 juli 2011 till 30 juni 2012

Roamingsamtal

Utgående samtal

35 cent

Inkommande samtal

11 cent

Röstmeddelanden vid roaming

Mottagna röstmeddelanden

gratis.

Tak för prissättning för dataroaming

1 upp- eller nedladdad megabyte

50 cent


Side Bar