Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: niższe opłaty za roaming od 1 lipca

Bruksela, 30 czerwca 2011 r. - operatorzy telefonii komórkowej w UE zostaną ponownie zobowiązani do obniżenia cen detalicznych za połączenia w roamingu w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., zgodnie z unijnymi przepisami wprowadzonymi po raz pierwszy w 2007 r. i zmienionymi w 2009 r. Konsumenci, którzy zdecydują się korzystać z regulowanej na poziomie UE „eurotaryfy”, zapłacą najwyżej 35 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących i 11 eurocentów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą w UE. Jest to ostatnia z serii obniżek cen regulowanych w ramach obowiązującego unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, które traci moc w czerwcu 2012 r.

30 czerwca 2010 r. Komisja opublikowała sprawozdanie (zob. IP/10/851), w którym stwierdziła, że obniżki cen doprowadziły wprawdzie do czasowego zmniejszenia opłat za roaming w okresie objętym regulacją, jednak istniejące przepisy nie rozwiązały podstawowego problemu, jakim jest brak konkurencji w zakresie usług roamingowych, a ceny uparcie utrzymywały się na poziomie zbliżonym do maksymalnych cen detalicznych.

Stwarza to potrzebę nowych regulacji służących trwałej realizacji celu określonego w Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) i zakładającego, że do 2015 r. różnica między taryfami za roaming i krajowymi opłatami telefonicznymi powinna zostać zniwelowana. Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli konkurencja panująca na rynkach telefonii komórkowej pozwoli konsumentom na szybki i łatwy wybór usługi roamingowej na takim samym lub podobnym poziomie cenowym, jak na odnośnym konkurencyjnym rynku krajowym. W tym celu Komisja przedstawi wkrótce wniosek dotyczący długoterminowego rozwiązania problemów strukturalnych na rynku roamingowych usług głosowych, tekstowych i transmisji danych.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej stwierdziła: „Nowe limity cenowe na jakiś czas ograniczą w nadchodzącym roku ceny detaliczne połączeń wychodzących i odbieranych podczas pobytu w innym kraju Unii. Musimy jednak zająć się problemami związanymi z roamingiem u ich podstaw przy pomocy długotrwałego podejścia strukturalnego. Komisja przedstawi zatem już niedługo nowe, kompleksowe wnioski dotyczące długoterminowych rozwiązań podstawowego problemu, jakim jest brak konkurencji na rynkach usług roamingowych.”

Tańsze połączenia głosowe

Maksymalne ceny detaliczne połączeń w roamingu (bez VAT) zostaną obniżone w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ceny te spadną z obecnych 39 do 35 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz z 15 do 11 eurocentów za minutę w przypadku połączeń odbieranych. Dla krajów nienależących do strefy euro kwota ta będzie ustalana w oparciu o kurs wymiany, który będzie podawany w Dzienniku Urzędowym UE począwszy od dnia 1 czerwca 2011 r.

Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji w państwach członkowskich będą odpowiedzialne za dopilnowanie, by operatorzy przestrzegali nowych przepisów dotyczących przesyłania danych w roamingu i niższych cen połączeń głosowych. W razie problemów lub pytań dotyczących nowych limitów klienci mogą się zwrócić do krajowego organu regulacyjnego w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ich operator.

Transmisja danych w roamingu

Od 1 lipca 2011 r. limit cenowy opłat hurtowych za transmisję danych w roamingu (opłaty, którymi operatorzy obciążają się nawzajem) zostanie ograniczony do 50 eurocentów za megabajt (dotychczasowo 80 eurocentów). Obowiązujące rozporządzenie nie ustanawia limitu cen detalicznych za usługi transmisji danych.

Konsumenci i podróżujący w interesach będą w dalszym ciągu chronieni przed nieoczekiwanymi wysokimi rachunkami za pobieranie danych za pośrednictwem sieci komórkowych, gdyż miesięczne opłaty za pobieranie danych ograniczono do 50 euro, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną stawkę.

Kontekst

Na wniosek Komisji Europejskiej Rada Ministrów UE i Parlament Europejski wprowadziły po raz pierwszy ograniczenia cen za roaming w 2007 r. (IP/07/870), chcąc zagwarantować, by abonenci telefonów komórkowych płacili zbliżone stawki za roaming w całej UE. W lipcu 2009 r. przyjęto zmienione przepisy, na mocy których stawki za roaming miały być dalej stopniowo obniżane, tak aby do lipca 2011 r. maksymalna stawka za roaming wynosiła 35 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz 11 eurocentów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą (zob. IP/09/1064 i MEMO/09/309). Przyjęte w 2009 r. przepisy w sprawie roamingu będą obowiązywać do końca czerwca 2012 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej usługom roamingowym:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Strona internetowa agendy cyfrowej: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

ZAŁĄCZNIK

Nowe maksymalne ceny detaliczne bez VAT (od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.)

Połączenia głosowe w roamingu

Połączenia wychodzące

35 eurocentów

Połączenia przychodzące

11 eurocentów

Wiadomości głosowe w roamingu

Odsłuchanie wiadomości głosowej w roamingu

Bezpłatne

Maksymalne opłaty hurtowe za transmisję danych w roamingu

1 MB pobranych lub wysłanych danych

50 eurocentów


Side Bar