Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Nuo liepos 1 d. mažėja tarptinklinio ryšio kainos

Briuselis, 2011 m. birželio 30 d. Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. ES judriojo ryšio operatoriai, laikydamiesi 2007 m. pradėtų taikyti ir 2009 m. iš dalies pakeistų ES taisyklių, vėl privalės mažinti mažmenines tarptinklinio ryšio skambučių kainas. Vartotojams, pasirinkusiems ES reglamentuojamą Europos tarifą, skambinant iš užsienio už minutę teks mokėti ne daugiau kaip 35 centus, o priimant skambutį užsienyje – 11 centų. Tai paskutinis reguliuojamas kainų mažinimas pagal dabartinį ES tarptinklinio ryšio reglamentą, kuris nustos galioti 2012 m. birželio pabaigoje.

2010 m. birželio 30 d. Komisija paskelbė ataskaitą (žr. IP/10/851), kurioje nurodyta, kad, nors dėl tokio kainų mažinimo reguliuojamuoju laikotarpiu tarptinklinio ryšio kainos laikinai sumažėjo, dabartinėmis taisyklėmis neišspręsta pagrindinė problema – tarptinklinių paslaugų konkurencijos stoka ir tai, kad kainos ir toliau beveik siekė didžiausias leidžiamas mažmeninių tarifų ribas.

Dėl to reikia naujos reguliavimo priemonės, kad būtų tvariai įgyvendintas Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) nurodytas tikslas – iki 2015 m. beveik suvienodinti tarptinklinio ryšio ir nacionalinių telekomunikacijų įstaigų tarifus. Šis tikslas bus pasiektas, jei užtikrinus konkurenciją judriojo ryšio rinkose vartotojams bus suteikta galimybė greitai ir nesunkiai pasirinkti tarptinklinio ryšio paslaugą, kurios kaina (beveik) atitiktų atitinkamas konkurencingas vietos skambučių kainas. Todėl Komisija netrukus pateiks pasiūlymą dėl ilgalaikio struktūrinių problemų sprendimo skambučių, SMS ir duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu rinkose.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Nustačius naujas didžiausias leidžiamas kainas, ateinančiais metais laikinai sumažės mažmeninės skambinimo ir skambučių priėmimo kainos, kai skambinama arba atsiliepiama kitoje ES šalyje. Tačiau tarptinklinio ryšio problemas reikia spręsti iš esmės, taikant ilgalaikį struktūrinį metodą. Todėl Komisija netrukus pateiks išsamius pasiūlymus dėl ilgalaikių sprendimų, skirtų šalinti pagrindinę – konkurencijos stokos tarptinklinio ryšio rinkose – problemą.“

Pigesni pokalbiai

Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. bus sumažintos didžiausios mažmeninės tarptinklinio ryšio kainos (be PVM). Skambinti kainuos nebe 39 centus už minutę, o 35 centus, o už priimamą skambutį vietoje 15 centų reikės mokėti 11 centų už minutę. Euro zonai nepriklausančioms šalims taikytina suma bus apskaičiuojama remiantis 2011 m. birželio mėn. 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu valiutos kursu.

Valstybių narių nacionalinės ryšių reguliavimo tarnybos turi užtikrinti, kad judriojo ryšio operatoriai laikytųsi naujųjų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu taisyklių ir taikytų mažesnes skambučių kainas. Jei iškiltų su naujomis ribomis susijusių sunkumų ar klausimų, vartotojai gali susisiekti su valstybės narės, kurioje įsisteigęs jų operatorius, nacionaline reguliavimo tarnyba.

Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu

Nuo 2011 m. liepos 1 d. didžiausia leidžiama didmeninė vieno megabaito duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kaina (kaina, kurią operatoriai taiko vieni kitiems) sumažės nuo 80 iki 50 centų. Galiojančiu reglamentu didžiausia leidžiama kaina už duomenų perdavimą nenustatyta.

Vartotojai ir keliaujantys verslininkai ir toliau bus apsaugoti nuo netikėtai didelių sąskaitų už duomenų siuntimą judriojo ryšio tinklais – mėnesio sąskaita už duomenų siuntimą negali viršyti 50 EUR, nebent vartotojas davė aiškų sutikimą, kad ši riba gali būti viršyta.

Pagrindiniai faktai

ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas, apsvarstę Europos Komisijos pasiūlymą, 2007 m. pirmą kartą nustatė didžiausias leidžiamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas (IP/07/870) ir užtikrino, kad visoje Europos Sąjungoje judriojo ryšio abonentams būtų taikomi panašūs tarptinklinio ryšio tarifai. 2009 m. liepos mėn. jie priėmė persvarstytas taisykles, pagal kurias nustatyta tarptinklinio ryšio kainas toliau palaipsniui mažinti, kad iki 2011 m. liepos mėn. didžiausia tarptinklinio ryšio skambučio kaina užsienyje būtų 35 centai už minutę, o priimamo skambučio kaina – 11 centų už minutę (žr. IP/09/1064 ir MEMO/09/309). 2009 m. tarptinklinio ryšio taisyklės bus taikomos iki 2012 m. birželio pabaigos.

Daugiau informacijos galima rasti Europos Komisijos tarptinklinio ryšio interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

PRIEDAS

Naujos didžiausios mažmeninės kainos be PVM nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.

Tarptinklinio ryšio pokalbiai

Skambinant

35 centai

Priimant skambučius

11 centų

Balso pašto pranešimai tarptinkliniu ryšiu

Gaunami balso pašto pranešimai

Nemokama

Duomenų siuntimo tarptinkliniu ryšiu didžiausios didmeninės kainos

Įkeltų ar atsisiųstų duomenų megabaitas

50 centų


Side Bar