Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφιακό Θεματολόγιο: χαμηλότερες τιμές περιαγωγής από 1ης Ιουλίου

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011 - Από την 1η Ιουλίου 2011, και έως τις 30 Ιουνίου 2012, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ θα είναι και πάλι υποχρεωμένες να μειώσουν τις τιμές λιανικής των κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που θεσπίστηκαν για πρώτη φορά το 2007 και τροποποιήθηκαν το 2009. Οι καταναλωτές που επιλέγουν την ευρωχρέωση, η οποία αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ, δεν θα καταβάλλουν περισσότερα από 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 λεπτά για τις εισερχόμενες, κατά την παραμονή τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς προβλεπόμενων μειώσεων των τιμών βάσει του ισχύοντος κανονισμού της ΕΕ για την περιαγωγή, η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος Ιουνίου 2012.

Στις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση (βλ. IP/10/851) στην οποία αναφέρει ότι, ενώ η μείωση των τιμών οδήγησε προσωρινά σε μείωση των τιμών περιαγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου που αποτέλεσε αντικείμενο ρύθμισης, οι ισχύοντες κανόνες δεν έλυσαν το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού στις υπηρεσίες περιαγωγής και οι τιμές παρέμειναν αμετακίνητες κοντά στα ανώτατα όρια λιανικής.

Είναι επομένως απαραίτητη μια νέα ρυθμιστική παρέμβαση με σκοπό την επίτευξη, με μια προσέγγιση μακράς διάρκειας, του στόχου που τέθηκε στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) σχετικά με τον εκμηδενισμό της διαφοράς μεταξύ των τιμολογίων περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων τηλεπικοινωνιών έως το 2015. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αν ο ανταγωνισμός στις αγορές κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης επιλογής υπηρεσιών περιαγωγής σε τιμή αντίστοιχη ή παραπλήσια της τιμής στην εθνική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει πολύ σύντομα πρόταση για μακροπρόθεσμη επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων στις αγορές υπηρεσιών περιαγωγής κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας, SMS και δεδομένων.

Η Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, δήλωσε: «Τα νέα αυτά ανώτατα όρια τιμών θα μειώσουν προσωρινά τις τιμές λιανικής για τις εξερχόμενες και τις εισερχόμενες κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας από άλλη χώρα της ΕΕ κατά το επόμενο έτος. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα περιαγωγής στη ρίζα τους, με μια μακρόπνοη διαρθρωτική προσέγγιση. Η Επιτροπή θα επανέλθει σύντομα με εκτενείς νέες προτάσεις για μακροπρόθεσμες λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το βασικό πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής.»

Φθηνότερες υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας

Οι μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για κλήσεις περιαγωγής θα μειωθούν κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012. Οι τιμές αυτές θα μειωθούν από τα 39 λεπτά που είναι σήμερα σε 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και από 15 λεπτά σε 11 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για τις εκτός ευρωζώνης χώρες, το ποσό θα υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουνίου 2011.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τις τηλεπικοινωνίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή δεδομένων και τη μείωση των τιμών των κλήσεων φωνητικής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερωτήσεις σχετικά με τα νέα όρια, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εθνική ρυθμιστική αρχή στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της οποίας είναι συνδρομητές.

Περιαγωγή δεδομένων

Από την 1η Ιουλίου 2011, η μέγιστη χονδρική τιμή για την περιαγωγή δεδομένων (η τιμή που χρεώνουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μεταξύ τους) θα μειωθεί στα 50 λεπτά ανά MegaByte (από 80 λεπτά ανά MB). Ο ισχύων κανονισμός δεν προβλέπει μέγιστη λιανική τιμή για υπηρεσίες δεδομένων.

Οι καταναλωτές και όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται από απρόβλεπτους «φουσκωμένους λογαριασμούς» για τη λήψη δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τηλεφόρτωση δεδομένων περιορίζονται σε 50 ευρώ, εκτός αν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό.

Ιστορικό

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέσπισαν ανώτατα όρια για τις τιμές περιαγωγής για πρώτη φορά το 2007 (IP/07/870), εξασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας πληρώνουν παρόμοιες τιμές υπηρεσιών περιαγωγής σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τον Ιούλιο του 2009 θεσπίστηκαν τροποποιημένοι κανόνες που προέβλεπαν περαιτέρω περικοπές, σε δόσεις, ώστε έως τον Ιούλιο του 2011 να έχουν μειωθεί οι μέγιστες τιμές περιαγωγής σε 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 λεπτά για τις εισερχόμενες, κατά την παραμονή στο εξωτερικό (πρβλ. IP/09/1064 και MEMO/09/309). Οι κανόνες περιαγωγής του 2009 θα ισχύουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιαγωγή:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Δικτυακός τόπος του ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Δικτυακός τόπος της Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Παρακολουθήστε τη Neelie Kroes στο Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Επικοινωνία:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νέες μέγιστες τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ –1η Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012

Κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας με περιαγωγή

Εξερχόμενες κλήσεις

35 λεπτά

Εισερχόμενες κλήσεις

11 λεπτά

Μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας με περιαγωγή

Εισερχόμενα μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας με περιαγωγή

Χωρίς χρέωση

Μέγιστη τιμή χονδρικής για περιαγωγή

Τηλεφόρτωση 1 MegaByte από ή προς τη συσκευή

50 λεπτά


Side Bar