Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Програма в областта на цифровите технологии: цените на роуминга намаляват от 1 юли

Брюксел, 30 юни 2011 г. – В съответствие с правилата на ЕС, въведени първоначално през 2007 г. и изменени през 2009 г., операторите на мобилни мрежи в ЕС ще бъдат отново задължени да понижат цените на дребно на повиквания в роуминг през периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г. При пребиваване в чужбина в рамките на ЕС клиентите, които избират регулираната евротарифа, ще плащат не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента на минута за входящ разговор. Настоящото регулирано намаление на цените е последното от предвидените в настоящия регламент на ЕС относно роуминга, чийто срок на действие ще изтече в края на юни 2012 г.

На 30 юни 2010 г. Комисията публикува доклад (вж. IP/10/851), от който стана ясно, че действително тези пределни цени са довели до временно намаляване на тарифите за роуминг през регулирания период, но действащите правила не са решили основния проблем, а именно липсата на конкуренция при предлагането на роумингови услуги, и цените на дребно продължават да са твърде близо до определените горни граници.

Това поражда необходимостта от нова регулаторна намеса, за да се постигне дълготрайно целта, поставена в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe) (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), а именно разликата между цените на разговорите в роуминг и междуселищните разговори в рамките на една държава да изчезне не по-късно от 2015 г. Тази цел ще бъде постигната, ако конкуренцията на пазарите на мобилни услуги предостави на потребителите бърз и лесен избор на роумингови услуги на цени, които са равни или почти равни на тези на съответния конкурентен национален пазар. С оглед на това Комисията съвсем скоро ще направи предложение за дългосрочно решаване на структурните проблеми на пазарите за роумингови услуги на глас, текстови съобщения и данни.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „През следващата година новите горни граници временно ще понижат цените на дребно за осъществяване и приемане на гласови повиквания на територията на друга държава на ЕС. Трябва обаче с дългосрочен структуриран подход да предприемем действия срещу първопричините на проблемите, свързани с роуминга. Поради тази причина в най-кратък срок Комисията ще представи нови всеобхватни предложения за дългосрочно отстраняване на основния проблем – липса на конкуренция на роуминговите пазари.“

По-евтини гласови повиквания

Максималните цени на дребно (без ДДС) за повиквания в роуминг ще бъдат намалени през периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г. Те ще спаднат от сегашните 39 на 35 евроцента на минута за изходящи разговори и от 15 на 11 евроцента на минута за входящи разговори. За държавите извън еврозоната цените ще бъдат изчислени въз основа на обменния курс, публикуван в Официалния вестник на ЕС от 1 юни 2011 г.

Националните регулаторни органи за далекосъобщенията на държавите-членки трябва да гарантират, че операторите на мобилни мрежи спазват новите правила за предаване на данни в роуминг и по-ниските цени за гласови повиквания. Потребителите могат да се обръщат към националния регулаторен орган (national regulator) в държавата-членка, в която се намира мобилният им оператор, ако имат проблеми или въпроси относно новите ценови граници.

Предаване на данни в роуминг

От 1 юли 2011 г. горната граница при цените на едро за роуминга на данни (т.е. цените, които операторите начисляват помежду си), ще спадне от 80 евроцента за един мегабайт на 50 евроцента. В настоящия регламент не е предвидена горна граница на цените на дребно за услуги за данни.

Потребителите и хората, пътуващи по работа, и занапред ще бъдат защитени от „шокове при получаване на сметката“ при изтегляне на файлове в мобилните мрежи, тъй като месечните сметки за това изтегляне са ограничени до 50 EUR, ако клиентът изрично не се е съгласил с друго.

Контекст

През 2007 г. Съветът на министрите на ЕС и Европейският парламент, въз основа на предложение на Европейската комисия, за първи път въведоха пределни цени за роуминга (IP/07/870), с което се гарантира, че абонатите на мобилни телефони заплащат сходна цена за роуминг навсякъде в ЕС. През юли 2009 г. те приеха преработени правила за по-нататъшно постепенно намаляване на цените на роуминг, така че от юли 2011 г. максималната такса за роуминг да бъде 35 евроцента на минута за изходящи разговори и 11 евроцента на минута за входящи разговори при пребиваване в чужбина (виж IP/09/1064 и MEMO/09/309). Правилата от 2009 г. относно роуминга ще се прилагат до края на юни 2012 г.

За повече информация моля посетете уебсайта на Европейската комисия относно роуминга:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Новите горни граници на цените на дребно, без ДДС – от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г.

Гласови повиквания в роуминг

Изходящи разговори

35 евроцента

Входящи разговори

11 евроцента

Съобщения по гласовата поща в роуминг

Получени съобщения

безплатни

Горна граница при цените на едро за роуминга на данни

1 мегабайт качени или изтеглени данни

50 евроцента


Side Bar