Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen inleder ett samråd om strategin för bättre luftkvalitet i EU

Bryssel den 30 juni 2011 – Luftföroreningen ett av de största miljöproblemen för EU-medborgarna eftersom upp till 49 % av européerna bor i områden som ännu inte uppfyller EU:s luftkvalitetsmål.

Som en del av en omfattande översyn av Europas luftkvalitetspolitik med avsikt att fastställa nya långsiktiga mål för perioden efter 2020 lanserar Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om politiken inom detta område. Under de kommande 12 veckorna efterlyser kommissionen synpunkter om styrkorna och svagheterna i den existerande lagstiftningen och framstegen avseende dess genomförande. Detta webb-baserade samråd är en del av en mer omfattande diskussionsprocess som kommer att utmynna i en översyn som ska vara klar senast 2013.

Om vi ser tillbaka på Europas historia när det gäller att förbättra luftkvaliteten, är det mycket som vi kan vara stolta över. Det är emellertid tydligt att mycket återstår att göra eftersom en halv miljon människor årligen dör i förtid på grund av höga luftföroreningar från utsläpp av partiklar. Vi måste omedelbart börja diskutera nästa generations luftkvalitetsmål”, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I det offentliga samrådet uppmanas alla berörda parter att genom ett frågeformulär lämna sina synpunkter om hur EU:s luftkvalitetslagstiftning kan förbättras. Frågeformuläret är uppdelat i två delar – ett kort frågeformulär för allmänheten och en längre del för experter och tillämpare från nationella, regionala och lokala myndigheter, forskare, företag, intressenter, hälso- och miljögrupper samt andra grupper som är inblandade i genomförandet av EU:s luftkvalitetslagstiftning.

Nästa steg

Detta är början till ett brett samrådsförfarande som kommissionen tillkännagav i januari 2011 (se MEMO/11/31). Kommissionen kommer att fortsätta med sitt förberedande arbete och genomföra ytterligare en runda offentliga samråd innan den lägger fram sina idéer om framtiden för EU:s luftkvalitetspolitik senast 2013.

Bakgrund

EU:s luftkvalitetspolitik har en lång historia och är en av miljöpolitikens framgångar. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport om miljötillståndet har utsläppen från alla relevanta luftföroreningar minskat under de senaste 20 åren. Vissa utsläpp har minskat avsevärt, blyutsläppen har exempelvis minskat med cirka 90 %. EU:s lagstiftning om industriutsläpp, utsläpp från fordon och bränslekvalitet har här spelat en viktig roll.

EU:s luftkvalitet når emellertid fortfarande inte upp till målen i sjätte miljöhandlingsprogrammet, i vilket EU kom överens om att uppnå en luftkvalitet som inte medför betydande negativ påverkan på eller risker för människors hälsa och miljön”.

2008 bodde fortfarande 45 % av EU:s befolkning i områden där gränsvärdena för partiklar (PM10) överskreds, 49 % i områden där de årliga gränsvärdena för kvävedioxid överskreds och 46 % i områden där målvärdet för hälsa avseende ozon överskreds. Dessutom utsätts 2030 % av stadsbefolkningen för ett stort antal överskridanden.

Den senaste Eurobarometerundersökningen Attitudes of European citizens towards the environment (365) visar att 36 % av medborgarna anger luftförorening som ett av de fem största miljöproblemen, medan 40 % anger föroreningar i städer som den miljöfråga som de i första hand tänker på.

Ytterligare information:

Samrådets frågeformulär finns här:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Mer ingående information om EU:s luftkvalitetspolitik och översynen av denna:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar