Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Komisija začela posvetovanje o izboljšanju politike EU o kakovosti zraka

Bruselj, 30. junija 2011 – Na območjih, kjer cilji EU v zvezi s kakovostjo zraka še vedno niso izpolnjeni, živi 49 % Evropejcev in zato je onesnaževanje zraka ena od glavnih zaskrbljenosti državljanov EU, povezanih z okoljem.

Evropska komisija je v okviru celovitega pregleda evropskih politik o zraku, namenjenega določitvi novih dolgoročnih ciljev po letu 2020, začela javno posvetovanje o svoji sedanji politiki na tem področju. V naslednjih dvanajstih tednih bo zbirala stališča o prednostih in pomanjkljivostih obstoječega zakonodajnega okvira ter napredku pri njegovem izvajanju. To spletno posvetovanje je del obsežnejšega posvetovanja in bo prispevalo k pregledu, ki naj bi se končal najpozneje leta 2013.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Če pogledamo rezultate, ki jih je Evropa dosegla pri izboljševanju kakovosti zraka, smo lahko ponosni na številne dosežke. Glede na to, da je 500 000 primerov prezgodnje smrti povezanih z veliko onesnaženostjo zraka z delci, nas nedvomno čaka še veliko dela. Takoj moramo začeti razpravljati o naslednji generaciji ciljev v zvezi s kakovostjo zraka.“

Vse zainteresirane strani so vabljene, da v okviru javnega posvetovanja sporočijo svoja stališča o najboljšem načinu za izboljšanje zakonodaje EU o kakovosti zraka. Posvetovanje je sestavljeno iz dveh delov – kratkega vprašalnika za splošno javnost ter daljšega dela za strokovnjake in strokovne delavce iz javnih uprav, regionalne ali lokalne organe, raziskovalce, podjetja, zainteresirane strani, zdravstvene, okoljske in druge skupine, vključene v izvajanje zakonodaje EU o kakovosti zraka.

Naslednji koraki

To je začetek obsežnega posvetovanja, ki ga je Komisija napovedala januarja 2011 (glej MEMO/11/31). Komisija bo nadaljevala svoje pripravljalno delo in pred predstavitvijo svojih zamisli o prihodnosti politike EU o zraku najpozneje leta 2013 organizirala nov krog javnih posvetovanj.

Ozadje

Politika EU o zraku ima dolgo zgodovino in je ena od uspešnih med okoljskimi politikami. Glede na poročilo Evropske agencija za okolje (EEA) o stanju okolja so se emisije iz vseh pomembnih onesnaževal zraka v zadnjih 20 letih zmanjšale. Emisije iz določenih onesnaževal so se zelo zmanjšale (emisije svinca na primer za približno 90 %). Pri tem je imela pomembno vlogo zakonodaja EU o industrijskih emisijah, emisijah iz vozil in kakovosti goriva.

Toda kakovost zraka v EU še ne ustreza ciljem iz šestega okoljskega akcijskega programa, v okviru katerega se je EU dogovorila, da bo dosegla „raven kakovosti zraka, ki nima večjih negativnih vplivov na zdravje ljudi in okolje ter ju ne ogroža.“

Leta 2008 je 45 % prebivalstva EU še vedno živelo na območjih s prekoračenimi mejnimi vrednostmi za delce (PM10) , 49 % na območjih s prekoračeno letno mejno vrednostjo NO2 in 46 % na območjih s prekoračeno ciljno vrednostjo O3. Poleg tega je 20–30 % mestnega prebivalstva izpostavljenega številnim prekoračitvam.

Po zadnji raziskavi Eurobarometra „Odnos evropskih državljanov do okolja“ (365) 36 % državljanov navaja onesnaževanje zraka kot eno od petih glavnih zaskrbljenosti, povezanih z okoljem, medtem ko 40 % najprej pomisli na onesnaževanje krajev in mest.

Dodatne informacije:

Na vprašanja v okviru posvetovanja lahko odgovorite na:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm.

Več o politiki EU o zraku in njenem pregledu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktni osebi:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)


Side Bar