Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia začala konzultácie o zlepšení politiky EÚ týkajúcej sa kvality ovzdušia

Brusel 30. júna 2011 – Vzhľadom na to, že 49 % Európanov žije v oblastiach, kde sa ciele EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia zatiaľ nedosiahli, znečistenie ovzdušia je jedným z hlavných environmentálnych problémov, ktoré občanov EÚ znepokojujú.

Európska komisia práve začína verejné konzultácie o svojej súčasnej politike v tejto oblasti, ktoré sú súčasťou celkového preskúmania politík týkajúcich sa ovzdušia v Európe zameraného na stanovenie nových dlhodobých cieľov po roku 2020. Počas nasledujúcich dvanástich týždňov sa budú zhromažďovať názory na silné a slabé stránky súčasného legislatívneho rámca a pokrok pri jeho zavádzaní. Táto internetová konzultácia je súčasťou širšieho posudzovania, ktoré najneskôr do roku 2013 vyústi do revízie tejto politiky.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Pri spätnom pohľade na pokrok, ktorý sa v Európe dosiahol pri zlepšovaní kvality ovzdušia, je toho veľa, na čo môžeme byť hrdí. Jednoznačne je však treba vykonať ešte veľa práce, ako dokazuje 500 000 predčasných úmrtí spojených s veľkým znečistením ovzdušia tuhými časticami. Musíme neodkladne začať diskutovať o ďalšej generácii cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia.“

V rámci tejto verejnej konzultácie sa všetky zúčastnené strany vyzývajú na výmenu názorov o najvhodnejších spôsoboch zlepšenia legislatívy EÚ o kvalite ovzdušia. Verejná konzultácia je zložená z dvoch častí – krátkeho dotazníka pre širokú verejnosť a dlhšieho oddielu pre odborníkov na danú oblasť a profesionálov z vnútroštátnych správnych orgánov, regionálnych alebo miestnych orgánov, výskumu, podnikateľského sektora, zainteresovaných strán, zdravotníctva, životného prostredia a iných skupín zapojených do implementácie právnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia.

Ďalšie kroky

Toto je začiatok širšieho konzultačného postupu, ktorý Komisia oznámila v januári 2011 (pozri MEMO/11/31). Komisia bude pokračovať v prípravných prácach a uskutoční ďalšie kolo verejných konzultácií pred tým, než najneskôr v roku 2013 predstaví koncepty budúcej politiky týkajúcej sa ovzdušia EÚ.

Kontext

Politika EÚ týkajúca sa ovzdušia má dlhú históriu a predstavuje jeden z úspechov politiky životného prostredia. Podľa State of the Environment Report (správy o stave životného prostredia) Európskej environmentálnej agentúry sa za uplynulých dvadsať rokov znížili emisie v prípade všetkých relevantných látok znečisťujúcich ovzdušie. Emisie v prípade určitých znečisťujúcich látok sa znížili výrazne, napríklad emisie olova klesli o približne 90 %. Právne predpisy EÚ o priemyselných emisiách, emisiách z vozidiel a kvalite pohonných látok sa na tom významne podieľali.

Ale kvalita ovzdušia EÚ stále do istej miery nedosahuje ciele 6th Environmental Action Programme, v ktorom EÚ odsúhlasila „dosiahnutie úrovne kvality ovzdušia, ktorá nezapríčiní významné negatívne vplyvy a riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie.“

V roku 2008 naďalej 45 % populácie EÚ žilo v oblastiach, kde výskyt tuhých častíc (PM10) prekračuje hraničné hodnoty, 49 % v oblastiach s prekročenou ročnou hraničnou hodnotou NO2 a 46 % v oblastiach, kde je prekročený cieľový zdravotný limit O3. Okrem toho je 20 – 30 % obyvateľov miest vystavených celému radu prekročených hodnôt.

Z posledného prieskumu Eurobarometra o „postoji európskych občanov k životnému prostrediu“ (365) vyplynulo, že 36 % občanov radí znečistenie ovzdušia medzi päť hlavných problémov v oblasti životného prostredia, pričom 40 % uvádza znečistenie v obciach a mestách ako prvý problém v oblasti životného prostredia, ktorý im napadne.

Ďalšie informácie:

Do konzultácie sa možno zapojiť na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Podrobnosti o politike týkajúcej sa ovzdušia EÚ a jej preskúmaní:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar