Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie start raadpleging voor een beter luchtkwaliteitsbeleid in de EU

Brussel, 30 juni 2011 – 49% van de Europeanen woont in gebieden waar de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit nog steeds niet zijn gehaald. Luchtverontreiniging is dan ook één van de grootste milieuzorgen van de EU-burger.

In het kader van een volledige herziening van het Europese luchtbeleid met het oog op nieuwe langetermijndoelstellingen voor de periode na 2020 start de Europese Commissie een openbare raadpleging over haar huidige beleid op dit gebied. In de loop van de komende twaalf weken worden standpunten verzameld over de sterke en zwakke punten van het bestaande regelgevingskader en de voortgang van de tenuitvoerlegging daarvan. Deze onlineraadpleging maakt deel uit van een breder beraad dat zal uitmonden in een evaluatie die uiterlijk in 2013 zal plaatsvinden.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik verklaarde: "Wanneer we kijken naar de prestaties van Europa met betrekking tot de verbetering van de luchtkwaliteit, hebben we veel redenen om trots te zijn. Maar met 500.000 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtvervuiling door zwevende deeltjes blijft er duidelijk nog veel te doen. We moeten onverwijld een discussie op gang brengen over de volgende generatie kwaliteitsdoelstellingen."

In het kader van de openbare raadpleging worden alle belanghebbende partijen uitgenodigd hun standpunten bekend te maken over de beste manier om de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit te verbeteren. De raadpleging bestaat uit twee delen: een korte vragenlijst voor het grote publiek en een langer onderdeel voor deskundigen en practici van nationale overheidsdiensten, regionale of plaatselijke autoriteiten, onderzoekers, bedrijven, belanghebbenden en gezondheids-, milieu- en andere groepen die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit.

Volgende stappen

Dit is het begin van een breed raadplegingsproces dat door de Commissie in januari 2011 werd aangekondigd (zie MEMO/11/31). De Commissie zal haar voorbereidende werkzaamheden voortzetten en een nieuwe ronde openbare raadplegingen houden alvorens uiterlijk in 2013 haar ideeën over de toekomst van het EU-beleid inzake luchtkwaliteit te presenteren.

Achtergrond

Het EU-beleid inzake luchtkwaliteit heeft een lange geschiedenis en is één van de succesverhalen van het milieubeleid. Volgens het verslag over de toestand van het milieu van het Europese Milieu-agentschap (EEA) zijn de emissies van alle luchtverontreinigende stoffen de afgelopen 20 jaar teruggelopen. Voor een aantal verontreinigende stoffen zijn de emissies aanzienlijk afgenomen. Loodemissies bijvoorbeeld zijn met ongeveer 90% gedaald. De EU-wetgeving inzake industriële emissies, emissies van voertuigen en brandstofkwaliteit heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

De luchtkwaliteit in de EU is echter nog lang niet in overeenstemming met de doelstellingen van het 6e milieuactieprogramma, waarbij de EU overeenkwam "luchtkwaliteitniveaus te bereiken die geen significante negatieve effecten en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu tot gevolg hebben".

In 2008 woonde 45% van de EU-bevolking nog steeds in gebieden waar de grenswaarden voor zwevende deeltjes PM10 werden overschreden, 49% in gebieden waar de jaarlijkse NO2-grenswaarde werd overschreden en 46% in gebieden waar de O3-streefwaarde werd overschreden. Voorts wordt 20-30% van de stedelijke bevolking blootgesteld aan allerhande overschrijdingen.

Uit de laatste Eurobarometer over "De houding van de Europese burger ten opzichte van het milieu" (365) blijkt dat luchtverontreiniging voor 36% van de burgers één van de vijf zorgwekkendste milieuproblemen is. Voor 40% van de respondenten is verontreiniging in steden het belangrijkste milieuprobleem.

Voor nadere informatie:

De raadpleging kan worden ingevuld op onderstaand adres:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Nadere bijzonderheden over het luchtkwaliteitsbeleid van de EU en de herziening daarvan:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contactpersonen :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar