Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija pradeda konsultacijas dėl ES oro kokybės politikos tobulinimo

Briuselis, 2011 m. birželio 30 d. Iki 49 proc. europiečių gyvena vietose, kuriose dar neįgyvendinti ES oro kokybės tikslai, taigi oro tarša yra viena pagrindinių aplinkos problemų, su kuriomis susiduria ES piliečiai.

Vykdydama išsamią Europos oro kokybės politikos peržiūrą, kuria siekiama nustatyti naujus ilgalaikius tikslus po 2020 m., Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl dabartinės šios srities politikos. Per kitas dvylika savaičių tikimasi sulaukti nuomonių dėl esamos teisės aktų sistemos pranašumų ir trūkumų, taip pat dėl jos įgyvendinimo pažangos. Šios internete skelbiamos konsultacijos yra platesnių svarstymų, kuriais bus grindžiama ne vėliau negu 2013 m. atliksima peržiūra, dalis.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Europa gali didžiuotis laimėjimais oro kokybės gerinimo srityje. Tačiau 500 000 pirmalaikės mirties atvejų siejama su ore esančiu dideliu kietųjų dalelių kiekiu, taigi akivaizdu, kad dar reikia daug nuveikti. Turime nedelsdami pradėti diskusiją dėl naujų oro kokybės tikslų.“

Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos per viešas konsultacijas pasidalyti savo nuomone dėl geriausio ES oro kokybės teisės aktų tobulinimo būdo. Konsultacijos padalytos į dvi dalis: pateikiamas trumpas klausimynas plačiajai visuomenei ir ilgesnis skirsnis nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ekspertams ir praktikams, taip pat mokslo darbuotojams, verslo atstovams, suinteresuotiesiems subjektams, sveikatos ir gamtos apsaugos bei kitoms grupėms, dalyvaujantiems įgyvendinant ES oro kokybės teisės aktus.

Tolesni veiksmai

Pradedamos išsamios konsultacijos, apie kurias Komisija pranešė 2011 m. sausio mėn. (žr. MEMO/11/31). Komisija toliau vykdys parengiamąjį darbą ir prieš pateikdama mintis dėl ES oro kokybės politikos ateities ne vėliau kaip iki 2013 m. surengs antrą viešų konsultacijų etapą.

Pagrindiniai faktai

ES oro kokybės politika vykdoma ilgai, tai viena sėkmingai vykdomų aplinkos politikos krypčių. Pagal Europos aplinkos agentūros Aplinkos būklės ataskaitą per pastaruosius 20 m. sumažėjo visų svarbių išmetamųjų teršalų kiekis. Tam tikrų išmetamųjų teršalų kiekis itin sumažėjo, pvz., švino – maždaug 90 proc. Tai iš esmės padėjo pasiekti ES pramoninių išmetamųjų teršalų, transporto priemonių išmetamųjų teršalų ir kuro kokybės teisės aktai.

Tačiau ES oro kokybės srityje dar nepasiekti Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos tikslai. Pagal šią programą ES sutiko „siekti oro kokybės lygio, kuris neturėtų esminio neigiamo poveikio ir nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai“.

2008 m. 45 proc. ES gyventojų tebegyveno zonose, kuriose viršytos kietųjų dalelių (PM10) ribos, 49 proc. – zonose, kuriose viršyta metinė NO2 riba, o 46 proc. – zonose, kuriose viršyta su sveikata susijusi tikslinė O3 riba. Be to, 20–30 proc. miesto gyventojų susiduria su įvairiais viršijimais.

Naujausias Eurobarometro tyrimas „Europos piliečių požiūris į aplinką“ (365) rodo, kad 36 proc. piliečių oro taršą nurodo kaip vieną iš penkių pagrindinių aplinkos problemų, o 40 proc. pirmiausia mini taršą miestuose.

Daugiau informacijos

Konsultacijos vyksta adresu

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm.

Daugiau informacijos apie ES oro kokybės politiką ir jos peržiūrą

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm,

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Asmenys ryšiams

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar