Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Komisjon algatas arutelu ELi õhukvaliteedipoliitika täiustamise üle

Brüssel, 30. juuni 2011 – Ligi 49% eurooplastest elab piirkondades, kus ikka veel ei ole saavutatud ELi õhukvaliteedi eesmärke. Saastatud õhk on ELi kodanike jaoks üks peamisi keskkonnamuresid.

Euroopa õhupoliitika uued sihid ulatuvad 2020. aastast kaugemale. Selle poliitika ulatusliku läbivaatamise üks osa on Euroopa Komisjoni algatatud avalik arutelu nimetatud valdkonna praeguse poliitika üle. Järgmise kaheteistkümne nädala jooksul oodatakse arvamusi olemasoleva õigusliku raamistiku tugevate ja nõrkade külgede ning meetmete rakendamise kohta. See veebipõhine arutelu on osa ulatuslikumast analüüsist, mille põhjal on kavas poliitika läbi vaadata hiljemalt 2013. aastal.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Meil on põhjust uhke olla Euroopa õhukvaliteedi parandamisel saavutatud edu üle. Kuid õhus leiduvatest peenosakestest tingitud saastatus põhjustab ikka veel 500 000 inimese enneaegse surma ning seepärast tuleb teha veel palju tööd. Arutelu õhukvaliteedi uute eesmärkide üle on vaja alustada kohe.”

Kõik huvitatud isikud on oodatud jagama avaliku arutelu käigus oma seisukohti, kuidas kõige paremini parandada ELi õhukvaliteedi alaseid õigusakte. Arutelu on jagatud kahte ossa: esimeses osas on üldsusele mõeldud lühike küsimustik ning pikemas osas on küsimused riigi haldusasutuste, piirkondlike või kohalike ametiasutuste ekspertidele ja praktikutele, teaduritele, ettevõtjatele, sidusrühmadele ning tervise, keskkonna ja muude valdkondadega seotud rühmitustele, kes on seotud ELi õhukvaliteedi alaste õigusaktide rakendamisega.

Edasised sammud

Alustatakse laialdast arutelu, mille komisjon kuulutas välja 2011. aasta jaanuaris (vt MEMO/11/31). Komisjon jätkab oma ettevalmistustööd ning korraldab avaliku arutelu teise vooru enne seda, kui hiljemalt 2013. aastal esitab ideed ELI õhupoliitika tuleviku kohta.

Taust

ELi õhukvaliteedipoliitikal on pikk ajalugu ja seda peetakse keskkonnapoliitika üheks paremini õnnestunud osaks. Vastavalt Euroopa Keskkonnaagentuuri keskkonnaseisundi aruandele on kõigi õhusaasteainete heide viimase 20 aasta jooksul vähenenud. Teatavate saasteainete heide on vähenenud märkimisväärselt, näiteks plii heide ligi 90%. Suure panuse sellesse on andnud ELi õigusaktid, milles käsitletakse tööstusheidet, sõidukite heitgaase ja kütuse kvaliteeti.

Kuid ELi õhukvaliteet ei ulatu ikka veel 6. keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkideni, mille kohaselt tuleb „saavutada selline õhukvaliteedi tase, mis ei põhjusta märkimisväärseid negatiivseid mõjusid ega ohte ei inimeste tervisele ega keskkonnale”.

2008. aastal elas ikka veel 45% ELi elanikkonnast piirkondades, kus peenosakeste (PM10) sisaldus ületas piirnormi, 49% inimestest aladel, kus oli ületatud NO2 aastane piirnorm ning 46% kohades, kus O3 sisaldus ületas tervise kaitseks rakendatava sihtväärtuse. Lisaks sellele elab 20–30% linnaelanikkonnast tingimustes, kus mitu piirnormi korraga on ületatud.

Viimasest uuringust EUROBAROMEETER 365 „Euroopa kodanike suhtumine keskkonda” ilmnes, et 36% kodanikest peab õhusaastet viiest keskkonnamurest üheks peamiseks, 40% küsitletutest ütlesid, et linnade ja suurlinnade saastatud õhk on esimene keskkonnaküsimus, mis neile meenub.

Täiendav teave

Küsitlusvormi saad täita järgmisel veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Täiendav teave ELi õhukvaliteedipoliitika ja selle läbivaatamise kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar